Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Διάθεση αποβλήτων ΗΗΕ οικιακής και επαγγελματικής χρήσης - Disposal of EEE waste of household and professional use

Διάθεση αποβλήτων ΗΗΕ οικιακής χρήσης

Το συγκεκριμένο σύμβολο εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το σύμβολο αυτό (διαγραμμένος τροχήλατος κάδος απορριμμάτων) πάνω στο προϊόν σας υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν, με τη λήξη της χρήσης του, δεν πρέπει να αναμιχθεί η να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Αυτό το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί στο σημείο συλλογής αποβλήτων ΗΗΕ της περιοχής σας για την προώθηση του προς ανακύκλωση από την WEEE Electrocyclosis Ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον Δήμο σας, το πλησιέστερο κατάστημα πώλησης ΗΗΕ στην περιοχή σας ή με την εταιρία WEEE Electrocyclosis Ltd στο τηλέφωνο 70009333 ή με φαξ στον αριθμό 22586001 ή σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: admin@electrocyclosis.com.cy

Η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ, αλλά και όλων των αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της ενδεχόμενης ύπαρξης επικινδύνων ουσιών. Με τη συνεργασία σας στη σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος συμβάλετε στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή και άλλου είδους αξιοποίηση αυτού του προϊοντος, αλλά και προστατεύετε το περιβάλλον!

Διάθεση αποβλήτων ΗΗΕ επαγγελματικής χρήσης

Το συγκεκριμένο σύμβολο εφαρμόζεται μόνο στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των προϊόντων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τον εισαγωγέα των συγκεκριμένων προϊόντων ή με την εταιρία WEEE Electrocyclosis Ltd στο τηλέφωνο 70009333 ή με φαξ στον αριθμό 22586001 ή σε ηλεκτρονική μορφή, στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: admin@electrocyclosis.com.cy Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αναμιχθεί η να απορριφθεί μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα εμπορικής προελεύσεως.Disposal of household waste EEE

This symbol applies only to EU member states

This symbol (crossed wheeled waste bin) on your product indicates that this product, at the end of its use, should not be mixed or discarded with other household waste.

This product will be delivered at the point of EEE waste collection in your area to promote the recycling of WEEE Electrocyclosis Ltd.

For more information please contact your local council, the nearest store selling EEE to your site or company WEEE Electrocyclosis Ltd on telephone 70009333 or fax 22586001 or electronic form, on e-mail address: admin@electrocyclosis.com.cy

Improper management of EEE waste, and all waste can have negative effects on the environment and human health due to the possible existence of hazardous substances. With your cooperation in proper disposal of this product contribute to the reuse, recycling or other use of this product, but also protect the environment!

Disposal of EEE for professional use

This symbol applies only to EU member states

For more information on the marketing of products for professional use, please contact the importer of the products or the company WEEE Electrocyclosis Ltd on telephone 70009333 or fax 22586001 or electronic form, e-mail address : admin@electrocyclosis.com.cy This product should not be mixed with or disposed of with other wastes of commercial origin.