Μοναδικοί επισκέπτες

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Τα μέταλλα που ανακυκλώνονται - Metals recycled

Το παρών άρθρο δημοσιεύθηκε στο "Περιοδικό" το 2008.

Ανακυκλώσιμα μέταλλα είναι ο χρυσός, ο λευκόχρυσος, το ασήμι, το αλουμίνιο, ο σίδηρος (χάλυβας), ο λευκοσίδηρος, ο μόλυβδος, ο χαλκός, ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος κλπ. Τα υπολείμματα από την κατεργασία μετάλλων στη βιομηχανία, τα άχρηστα αυτοκίνητα (ή Οχήματα Τέλους Ζωής, όπως λέγονται πιο επίσημα) και τα παλιά μεταλλικά δοχεία - απόβλητα συσκευασιών μετατρέπονται σε χρήσιμες πρώτες ύλες και χρήμα από διάφορες παραμέτρους μέσω των μεθόδων ανακύκλωσης. Τα σιδηρούχα απορρίμματα τήκονται με διάφορες μεθόδους και δίνουν ως πρώτη ύλη χάλυβα. Για την ανακύκλωση των μη σιδηρούχων μετάλλων εφαρμόζονται διάφορες μεθόδοι με στόχο την απομάκρυνση των προσμίξεων. Τα ανακυκλωμένα μέταλλα καλύπτουν περισσότερο από το 30% των βιομηχανιών σε πρώτες ύλες. Το αλουμίνιο και ο λευκοσίδηρος είναι τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται κυρίως στη συσκευασία αγαθών και προϊόντων και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως τα κύρια ανακυκλώσιμα μέταλλα.


This Article published in "Periodiko" in 2008.

Recyclable metals are gold, platinum, silver, aluminum, iron (steel), tinplate, lead, copper, tin, zinc, etc. The remains of the metal working industry, junk cars (or End of Life Vehicles, as moreformally called) and the old metal containers - packaging waste are converted into useful materials and money on various parameters through the methods of recycling. Ferrous scrap melted by different methods and provide feedstock steel. For the recycling of non ferrous metals applied various methods to remove impurities. The recycled metals accounted for more than 30% ofindustrial raw materials. The aluminum and tinplate are metal used mainly in packaging goods and products, and therefore are considered the main recyclable metals.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου