Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ''ΕΣΥ ΤΙ Θ' ΑΛΑΣΣΕΣ'' ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 16-18 ΧΡΟΝΩΝ - EUROPEAN COMPETITION VIDEOS ''ESY TI TH' ALASSES'' FOR YOUNG PEOPLE 16-18 YEARS OLD

Είσαι νέος ή νέα μεταξύ 16 και 18 χρονών; Σε ενοχλούν τα σκουπίδια στις παραλίες και τις θάλασσες μας; Πάρε μέρος στον Διαγωνισμό Βίντεο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου MARLISCO 'Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια' και διεκδίκησε μεγάλες υποτροφίες μέχρι και 50% στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ένα ταξίδι στη Βρέμη και πολλά άλλα! Προθεσμία για την υποβολή ιδεών/consepts μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Βίντεο MARLISCO 'Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια' (www.marlisco.eu), διεξάγεται ταυτόχρoνα σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλιο, Γαλλία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Γερμανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία και Τουρκία, με τη χρηματοδότηση του 7ου Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Έρευνα.

Στην Κύπρο ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους 16-18 χρονών και διεξάγεται σε 2 στάδια: στο πρώτο στάδιο, από τις 9 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες (concepts) τους σε συνοπτικό ειδικό έντυπο που βρίσκεται στις πιο κάτω ιστοσελίδες. Οι 10 καλύτερες ιδέες θα επιλεγούν για να περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού που είναι η υλοποίηση: να γίνουν, δηλαδή, οι ιδέες βίντεο!

Οι τρεις πρώτες ομάδες στην Κύπρο θα διεκδικήσουν υποτροφίες μέχρι και 50% στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε όποιο κλάδο επιθυμούν, για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η νικήτρια ομάδα από την Κύπρο θα ταξιδέυσει μέχρι τη Βρέμη, όπου θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Τελετή για τις Μέρες Ναυτιλίας 2014 (Βρέμη, Γερμανία), που θα προβληθούν οι νικήτριες ταινίες. Και οι 10 ομάδες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξειδικευμένο και πιστοποιημένο σεμινάριο κατάρτισης για τη δημιουργία ταινιών, από την ομάδα εκπαιδευτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και πολλά άλλα βραβεία.

Ο Διαγωνισμός Βίντεο στην Κύπρο πραγματοποιείται από την εταιρεία Συμβούλων - Ερευνητών Περιβάλλοντος ISOTECH, εταίρο του έργου MARLISCO, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τη στήριξη της εξειδικευμένης οπτικο - ακουστικής μονάδας ''Mediazone'' του Πανεπιστημίου.

Με την υποστήριξη του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.marlisco.eu/video-contest.el.html - www.facebook.com/Marlisco.CY - www.isotech.com.cy


You're young or new between 16 and 18 years old? Annoy garbage on the beaches and our seas ? Take part in the video contest of the European Research Project MARLISCO 'Together for seas without garbage' and claimed large grants up to 50 % at the University of Nicosia, a trip to Bremen and many more! Deadline for submitting ideas / consepts until October 15, 2013.
The European Video Competition MARLISCO 'Together for seas without garbage' (www.marlisco.eu), at the same time is conducted in 14 European countries: Italy , Netherlands , United kings, France , Slovenia, Ireland , Romania , Germany , Cyprus, Bulgaria, Spain, Portugal , Denmark and Turkey , with fund of 7th European Research Framework .
In Cyprus, the competition is open to young people 16-18 years old and is conducted in two stages: the first stage, from 9 September to 15 October 2013 , contestants can submit their ideas (concepts) in a brief special form is the most following websites. The 10 best ideas will be selected to go through to the second stage of the competition which is the implementation : to make that ideas videos!
The top three teams of Cyprus will claim grants of up to 50% at the University of Nicosia , in whichever sector they wish, for all the duration of their studies. The winning team from Cyprus will be traveling to Bremen , where he will participate in the ceremony for the European Maritime Days 2014 (Bremen, Germany), where they will get showcase the winning films. All 10 teams will go to the second phase will have the opportunity to participate in specialized and certified seminar of training about making movies by the team of trainers of the University of Nicosia , and many other awards.
The Video Competition in Cyprus conducted by the
Environmental Consulting - Researchers firm, ISOTECH, partner of MARLISCO project, in collaboration with the University of Nicosia, with the support of specialized audio - filming unit '' Mediazone'' of the University .
With the support of the 7th European Framework Programme for Research.
More information:
www.marlisco.eu - www.facebook.com/Marlisco.CY - www.isotech.com.cy