Μοναδικοί επισκέπτες

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. - Τι άλλαξε στη ζωή μας?

Παράμετρος: Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των επόμενων γενεών. Η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. βασίζεται στην πεποίθηση ότι η ύπαρξη υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων τονώνει την καινοτομία και τις επιχειρηματικές δυνατότητες. Η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική είναι στενά συνυφασμένες μεταξύ τους.

Τη δεκαετία του '90, η Ε.Ε. επέβαλε τη χρήση του καταλύτη, του μικρού, δηλαδή, αντιδραστήρα που μετατρέπει τα επιβλαβή καυσαέρια σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον ουσίες, σε όλα τα καινούρια βενζινοκίνητα οχήματα. Με τη χρήση του καταλύτη μειώθηκαν κατά πολύ, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τα ποσοστά οξειδίου του αζώτου, υδρογονανθράκων, μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και οι εκπομπές σωματιδίων, που είναι όλες επιβλαβείς ουσίες για την υγεία, τη φύση και την ποιότητα του αέρα.

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, που καθιερώθηκε το 1992, βοηθά τους καταναλωτές να εντοπίσουν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και να κάνουν πιο συνειδητές αγορές. Το σήμα με το λουλούδι απονέμεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που, σύμφωνα με πιστοποίηση ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, πληρούν τα πιο αυστηρά οικολογικά και ποιοτικά κριτήρια.

Με βάση σχετική εναρμονιστική νομοθεσία, οι αυτοκινητηστές στην Κύπρο ενημερώνονται σχετικά με την οικονομία καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίων του άνθρακα των καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων που προορίζονται για πώληση, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν σωστή επιλογή. Το πιο πάνω εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.

Το κοινό συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων σε περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα στη διαδικασία χορήγησης αδειών εκπομπής αερίων αποβλήτων. Σημειώνεται ότι το κοινό, μεταξύ άλλων, μπορεί να ενημερώνεται και να υποβάλει παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των αιτήσεων που υποβάλλονται και να συμμετέχει ενεργά στη διενέργεια δημοσίων ακροάσεων πριν τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών (EPER): http://www.eper.cec.eu.int προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ετήσιες εκπομπές 12.000 εγκαταστάσεων στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν για τις εκπομπές από 70 βιομηχανικές μονάδες παραγωγής στην Κύπρο και να τις συγκρίνουν με μονάδες παραγωγής σε άλλες πόλεις ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ένταξη της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) σε διάφορα Κοινοτικά σχέδια περιορισμού της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, έγιναν σημαντικές βελτιώσεις στον περιβαλλοντικό τομέα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συμμετοχή της στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Έτσι, σε ότι αφορά στο μελλοντικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, η Α.Η.Κ. προσανατολίζεται στην εισαγωγή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι εκπομπές αερίων.

Ποιότητα υδάτων

Η Κύπρος οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και τα χρονοδιαγράμματα της οδηγίας πλαίσιο της Ε.Ε. 2000/60 για τα ύδατα και της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά λύματα. Ο βασικός στόχος της οδηγίας 2000/60 για τα νερά είναι η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης όλων των υδάτων και η επίτευξη μιας καλής κατάστασης μέχρι το 2015.

Η Κύπρος, μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για τα αστικά (οικιακά) λύματα, έχει καταρτίσει πρόγραμμα εφαρμογής της οδηγίας σε 42 οικισμούς.

Η αποτελεσματική εφαρμογή των πιο πάνω οδηγιών, δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για τη στήριξη μιας πολιτικής που συμβάλει στην ικανοποιητική και αποτελεσματική προστασία και ορθολογιστική διαχείριση και αξιοποίηση των πολύτιμων υδάτινων πόρων, προς όφελος των Κυπρίων πολιτών.

Η Ε.Ε. δημοσιεύει σε ετήσια βάση μια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ποιότητα των περιοχών κολύμβησης στα κράτη - μέλη της Κοινότητας. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/water/cgi-bin/bw.pl, κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να σχηματίσει μια προσωπική αντίληψη για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και να διαπιστώσει κατά πόσο είναι ασφαλή ή έχουν υποστεί ρύπανση σε βαθμό επικίνδυνο για την υγεία του.

Η Κύπρος συμμορφώνεται με τα κοινοτικά υγειονομικά πρότυπα , γι' αυτό και η ποιότητα των υδάτων στις παραλίες, σύμφωνα με την έκθεση του 2007 είναι εξαιρετική. Το νησί έχει τις πιο καθαρές παραλίες της Ευρώπης τόσο απο μικροβιολογικής όσο και από χημικής άποψης κι έτσι σε πολλά σημεία υπάρχει η "μπλε σημαία" της Ευρώπης, το γνωστό σε όλους μας σήμα για τις άριστες παραλίες. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης και η καθαριότητα των παραλιών του νησιού είναι βασικοί παράγοντες προστασίας της δημόσιας υγείας και της τουριστικής ανάπτυξης.

Ποιότητα πετρελαιοειδών


Η διενέργεια απο μέρους του κράτους συστηματικού ελέγχου της ποιότητας των πετρελαιοειδών και καυσίμων (όπως αυτή που έγινε πρόσφατα, με τις εξαιρετικά μειωμένες τιμές σε μερικά πρατήρια) ούτως ώστε οι προδιαγραφές των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο να συνάδουν με τις προδιαγραφές που εκάστοτε καθορίζονται με πράξεις της Ε.Ε., διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών προς όφελος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

Με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, έχει απαγορευτεί η χρήση της μολυβδούχου βενζίνης, ενώ επίσης, μειώθηκε η περιεκτικότητα του θείου στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης κατά 50 φορές. Η Ε.Ε. προώθησε τη δημιουργία καυσίμων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Βιομηχανική ρύπανση

Η Ε.Ε. προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι αυξημένες περιβαλλοντικες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. δημιουργούν ανάγκες για πρόσθετες επενδύσεις [π.χ. Εταιρική Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ευθύνη (Ε.Κ.Π.Ε.), κλιματικά ουδέτερα καταστήματα κλπ.]. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη - μέλη, συμπερ. και της Κύπρου, παρέχουν βοήθεια στη βιομηχανία, υπο μορφή κρατικών ενισχύσεων, για να συμμορφώνονται με τους νέους κανονισμούς αλλά και για να αναπτύσσουν δραστηριότητες, όπως π.χ. δραστηριότητες ανακύκλωσης (κάτι που ο Κύπριος εισαγωγέας γνωστής εταιρίας παιδικών πανών εφαρμόζει εδώ και χρόνια με ανταπόδωση δώρων ως κίνητρα ή γνωστή Κυπριακή εταιρία που παράγει πατατάκια, η οποία παραλαμβάνει από τους πελάτες της τα χαρτόνια συσκευασίας, συστήματα που ακόμα στέφονται με πλήρη επιτυχία), που συμβάλουν στην προσπάθεια αυξημένης προστασίας του περιβάλλοντος.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., τα διαθέσιμα κονδύλια στους ετήσιους κρατικούς προϋπολογισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί: από 250.000 λίρες (427.150,36 ευρώ) στις 700.000 λίρες (1.196.021,01 ευρώ). Οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προσφέρουν σημαντικά ωφέλη ευρείας διασποράς, αφού συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου των πολιτών.

Δάση

Με την ένταξη μας στην Ε.Ε. καθορίστηκαν ζώνες ειδικής προστασίας, περιοχές για τη δημιουργία βιοτόπων καθώς και μέτρα για την αποκατάσταση κατεστραμμένων βιοτόπων. Στόχος της Ένωσης είναι η διαφύλαξη, διατήρηση, συντήρηση ή αποκατάσταση μιας επαρκούς ποικιλίας και επιφάνειας οικοτόπων για όλα τα είδη άγριων πτηνών.

Με συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., οι δημόσιες αρχές εκτελούν έργα με στόχο τη βελτίωση του κοινωνικού και οικολογικού ρόλου των δασών. Τα έργα αυτά αφορούν είτε την ενίσχυση της προσφοράς ευκαιριών αναψυχής του κοινού στα δάση και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού (όπως για παράδειγμα τα κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, η κατασκευή εκδρομικών και κατασκηνωτικών χώρων κλπ.) , είτε την προστασία της φύσης και των υδάτων (όπως για παράδειγμα η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας και η προστασία των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας).

Ωστόσο, οι ιδιώτες που το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να εκπονήσουν έργα όπως η δάσωση, η προστασία των δασών και της υπαίθρου από τις πυρκαγιές και ο εκσυγχρονισμός των πριονιστηρίων.Αναδημοσίευση από την εφημερίδα "Πράσινη Ασπίδα", τεύχος Οκτωβρίου 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου