Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πολιτικές ποδηλάτου στη Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, Political cycling in Germany, the Netherlands and Denmark

Στα μέσα του 1970 η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία αποφάσισαν να προωθήσουν το ποδήλατο, η κάθε χώρα με τις δικές της πολιτικές οι οποίες όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή το ποδήλατο είναι φτηνό, δεν προκαλεί καμιά μόλυνση, είναι αθόρυβο, δεν χρειάζεται καύσιμα, χρειάζεται λιγότερο χώρο και πολύ πιο φτηνή υποδομή από του αυτοκινήτου, επιπλέον η χρήση του βελτιώνει την υγεία.

Κανένα άλλο μεταφορικό μέσο δεν προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα εκτός φυσικά από το περπάτημα.

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 οι τρεις αυτές χώρες έκαναν στροφή μακριά από το αυτοκίνητο και προώθησαν πολιτικές για το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημόσιες μεταφορές.

Ο κυριότερος ίσως λόγος για την μέχρι και τέσσερις φορές αύξηση της ποδηλασίας αποτελεί το γεγονός ότι τα μέτρα που πάρθηκαν έκαναν τη διακίνηση με ποδήλατο να θεωρείται από το κοινό ασφαλισμένη. Και όσο πιο πολλοί οι ποδηλάτες τόσο πιο πολύ αυξάνεται το αίσθημα της ασφάλειας.

Οι Γερμανοί διαθέτουν τα 70% με 80% των εισοδημάτων τους από το φόρο καυσίμων που ανέρχεται σε €2 δις στην προώθηση της ποδηλασίας με τις άλλες χώρες να διαθέτουν επίσης σεβαστά ποσά για κατασκευές υποδομών.

Με βάση τις εμπειρίες από την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία τα 7 πιο σημαντικά μέτρα που έκαναν την ποδηλασία ελκυστική είναι:

Εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το δίκτυο είναι καλά συντηρημένο, με μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, ειδικούς δρόμους μόνο για ποδήλατα. Περάσματα μέσα από αδιέξοδα, συντόμια με ειδική σήμανση για την ορθή πορεία.

Ακόμη και οι μικρές πόλεις διαθέτουν μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδρόμων. Η Ondense στη Δανία με 185000 κατοίκους διαθέτει 500 Χλμ ποδηλατοδρόμων, 420Χλμ στο Groninger της Ολλανδίας με 181000 κατοίκους.

Αλλαγές στις διασταυρώσεις και σήματα προτεραιότητας

Στις διασταυρώσεις τα ποδήλατα σταθμεύουν μπροστά από τα αυτοκίνητα με ειδικά φωτεινά σήματα που τους δίνουν προτεραιότητα.

Ειδικές πρόνοιες για αποφυγή των επικίνδυνων διασταυρώσεων και εξαίρεση από τα φώτα σε ορισμένες διασταυρώσεις ( π.χ. τύπου Τα).

Μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων

Μείωση του ορίου ταχύτητας στις οικιστικές περιοχές σε 30Χλμ την ώρα και δυσκολίες στη διαδρομή για μειωμένες ταχύτητες ως επίσης και "περιοχές με σπίτια" (Home Zones) με 7χλμ την ώρα όπου πεζοί και ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα από τα αυτοκίνητα.

Απόλυτη προτεραιότητα στα ποδήλατα σε στενούς δρόμους.

Στάθμευση ποδηλάτων

Πολλούς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων οι οποίοι διαθέτουν καλό φωτισμό, ασφάλεια και προτεραιότητα στις γυναίκες.

Συνδυασμός με τις δημόσιες μεταφορές

Εξαιρετικούς χώρους στάθμευσης κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, εύκολη ενοικίαση ποδηλάτων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εξαιρετικά καλά προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές ηλικίες, ειδικούς χώρους εκπαίδευσης και εξέτασης και πολύ αυστηρή εκπαίδευση στους αυτοκινητιστές πώς να συμπεριφέρονται και να αποφεύγουν τα δυστυχήματα με ποδήλατα.

Νομοθεσία

Ειδική νομική κάλυψη για παιδιά και ηλικιωμένους, σε όλα σχεδόν τα δυστυχήματα με ποδήλατο η ευθύνη βαραίνει τον αυτοκινητιστή και αυστηρή εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τον ποδηλάτη.

Σαν αποτέλεσμα της πιο πάνω επιτυχημένης πολιτικής, από τα ταξίδια που είναι μικρότερα από 2.5 χλμ στην Ολλανδία το 37% γίνεται με ποδήλατο, στην Δανία το 27% και στην Γερμανία το 14%.

Από τη μελέτη των John Pucher and Ralph Buehler. (2008) με τίτλο "Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany".

In mid-1970, Germany, Holland and Denmark have decided to promote cycling, each country with its own policies but have common characteristics.

The decision was taken because the bike is cheap, does not cause any pollution, is silent, does not need fuel, need less space and much cheaper infrastructure from the car, in addition to its use improves health.

No other means of transport does not offer many advantages other than natural walking.

In the mid-'70s, these three countries did turn away from the car and promoted policies for walking, cycling and public transport.

The major reason for possibly up to four fold increase in cycling is that the measures taken have the bike handling to be considered from the public locked. And as many cyclists as more increased sense of security.

The Germans have 70% to 80% of their income from fuel taxes amounting to € 2 billion to promote cycling in other countries have also observed amounts of infrastructure.

Based on experiences from Germany, Holland and Denmark, the 7 most important steps that made cycling attractive:

Extensive network of bicycle paths

The network is well maintained, with trails, bike lanes, special roads just for bikes. Passages through the dead ends, short and specific labeling of the track.

Even small towns have large networks of cycle paths. The Ondense in Denmark with 185,000 inhabitants has 500 km of cycle 420kms in Groninger, the Netherlands with 181,000 inhabitants.

Changes at intersections and signals the priority

On cross bicycles parked in front of cars with special illuminated signs that give them priority.

Special provisions for avoiding dangerous intersections and exemption from the lights at some intersections (eg The press).

Reduce speed of cars

Reducing the speed limit in residential areas to 30km per hour and difficulties in the path to lower speeds as well as "areas with houses" (Home Zones) 7km to the time when pedestrians and cyclists have priority from cars.

Absolute priority to bicycles in narrow streets.

Bicycle Parking

Bicycle parking lot who have good lighting, security and priority to women.

Combination with public transport

Excellent parking near bus and train stations, easy to rent bicycles.

Educational programs

Extremely good education to all school age special education and examination rooms and a very rigorous training to motorists how to behave and avoid accidents with bikes.

Legislation

Special legal protection for children and the elderly, almost all bicycle accidents, the responsibility falls on the motorist and strict enforcement of laws that protect the rider.

As a result of the above successful policy, the trips are less than 2.5 km in the Netherlands 37% is by bicycle, in Denmark 27% and Germany 14%.

The study of John Pucher and Ralph Buehler. (2008) titled "Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany".

Σακούλες μιας χρήσης. Ξέρετε ότι... Disposable bags. Did You Know ...

- Οι περισσότεροι άνθρωποι πετούν τις σακούλες ύστερα απο μόλις τρίλεπτη χρήση.
- Εάν κάθε καταναλωτής χρησιμοποιούσε έστω και μια σακούλα λιγότερη το μήνα, θα είχαμε οικονομία εκατοντάδων χιλιάδων κάθε χρόνο (τόσο απο σακούλες όσο και απο χρήματα).
- Περίπου 1.000.000 θαλάσσια όντα πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικές σακούλες και άλλα σκουπίδια που ρίχνονται στη θάλασσα.
- Οι πλαστικές σακούλες είναι ικανές να προξενήσουν πλυμήρες (!), διότι φράζουν τα αποχετευτικά συστήματα.
- Πολλές φορές το βρόχινο νερό (ευρύτερα γνωστό και ως όμβρια ύδατα) που λιμνάζει μέσα σε πλαστικές σακούλες (και όλοι μας έχουμε δει έστω και μια φορά κάτι τέτοιο) μπορεί να εξελιχτεί σε εστία μόλυνσης και φιλοξενίας κουνουπιών που μεταφέρουν ελονοσία.

5 συμβουλές απο τους ειδικούς

1. Χαμογελάστε και πείτε ΌΧΙ!
2. Διακόψτε. Πέστε: "Πραγματικά λυπάμαι που θα πρέπει να σας διακόψω, αλλά δεν θα χρειαστο τσάντα μιας χρήσης."
3. Προλάβετε. Ρωτήστε: "Θα με ρωτήσετε αν χρειάζομαι τσάντα? Ευχαριστώ, όχι."
4. Με περηφάνια. Πέστε το δυνατά και περήφανα: "Έχω την ανάγκη να το πω σε όλους σας: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πλαστικές τσάντες! Χρειάζονται 450 χρόνια για να βιοδιασπαστούν!"
5. Δώστε τους δικούς σας λογους: "Οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων θαλάσσιων όντων", "οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του πλανήτη μας".

Most people throw their bags after just three minutes use.
If each consumer is using even less a bag a month, the economy would have hundreds of thousands every year (both in and bags of money).
Approximately one million sea creatures die every year from plastic bags and other rubbish thrown into the sea.
Plastic bags are likely to cause plymires (!) Because it obstructs the drainage systems.
Sometimes the rain water (popularly known as rainwater) to stagnate in plastic bags (and we all have seen even once this) can be evolved into a source of infection and host mosquitoes carrying malaria.

5 tips from the experts

1. Smile and say NO!
2. Stop. Say: "Truly I am sorry to have to interrupt you, but I will not need a bag to use."
3. Prevent. Ask: "You ask me if I need bag; Thanks, no."
4. Proudly. Say loudly and proudly: "I need to say to you all: I do not want to use plastic bags! Takes 450 years to biodegradable!"
5. Give your own reasons: "Plastic bags are responsible for the deaths of hundreds of thousands of marine beings", "plastic bags are largely responsible for the pollution of our planet."

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Nature Conservation Unit

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρησης και διατήρησης φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης και καλλιέργειας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην Κύπρο. Η Μονάδα αποτελεί τη μοναδική δομή σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που εξειδικεύεται στα θέματα διατήρησης βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι η Μονάδα δημιουργήθηκε πολύ πρόσφατα, έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και πολυδιάστατο ερευνητικό έργο. Ήδη έχει εξασφαλίσει την έγκριση χρηματοδότησης για την υλοποίηση μιας σειράς ερευνητικών έργων μέσα απο διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας καθώς και από την Κυπριακή Κύβέρνηση. Τα προγράμματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στη Μονάδα να αποκτήσει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει στα στελέχη της τη δυνατότητα για ανάπτυξη και νέων ερευνητικών προτοβουλιών. Μέσα απο την ανάπτυξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick έχει ήδη δώσει έντονο το στίγμα της, τόσο στα περιβαλλοντικά, όσο και τα ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης

Σύμφωνα με παρατηρήσεις ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Frederick, σημαντικό μέρος του πλυθησμού του σπάνιου φυτού Sideritis Cypria (Σιδερίτης η Κύπρια ή Κυπριακό τσάι του βουνού), το οποίο απαντά αποκλειστικά στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, καταστράφηκε λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και η μεγαλύτερη απειλή για την Κυπριακή Τουλίπα, ένα πανέμορφο φυτό που δεν απαντά σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου (εκτός απο την Ολλανδία, τη χώρα της τουλίπας, στην διασταύρωση της συγκεκριμένης τουλίπας βοήθησε και η κυπριακή), είναι η υπερσυλλογή των βολβών της για εμπορικούς σκοπούς.

Το Πανεπιστήμιο έχει προστατεύσει φυσικό υλικό απο τα είδη αυτά στην Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για επανεισαγωγή των ειδών στο φυσικό τους βιότοπο.

The Nature Conservation Unit of the University Frederick focuses on management and conservation of natural resources, biodiversity conservation, environmental education and environmental education and farming culture in Cyprus. The Unit is the only structure in the entire academic system in Cyprus, specializing in the conservation of biodiversity. Although the unit was created only recently, has developed important initiatives and multidisciplinary research project. Already has secured funding approval to implement a series of research projects through various programs of the European Union, the United Nations, the Research Promotion Foundation and by the Cypriot government. These programs have enabled the unit to acquire modern research equipment, which offer members the opportunity to develop new research and protovoulion. Through the development of the above activities, the Nature Conservation Unit of the University Frederick has already given a strong position, both in environmental, research and events in Cyprus.

EXAMPLES - Bank Seed Unit Conservation of Nature

According to submissions of research projects at the University of Frederick, an important part of the cohort of patients rare plant Sideritis Cypria (Sideritis to Cyprus or Cyprus mountain tea), which appears only in Pentadaktylos range, was destroyed due to weather conditions in recent years in Cyprus and the greatest threat to the Cyprus tulip, a beautiful plant that does not answer to any part of the world (apart from the Netherlands, the country of tulips, the tulips intersection of this helped and Cyprus) is overcollecting bulbs for commercial purposes.

The University has protected natural material from these species in the seed banks of the Unit for Nature Conservation, which will be used for future reintroduction of species in their natural habitat.

Η αλλαγή του κλίματος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, Climate change and global warming

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου απεικονίζεται ως εξής: Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα στην ατμόσφαιρα πάνω απο την ατμόσφαιρα της Γης. Το στρώμα αυτό δρα σαν κουβέρτα και παγιδεύει την θερμότητα του Ήλιου. Χωρίς αυτά τα αέρια η ηλιακή ενέργεια θα διέφευγε πίσω στο διάστημα. Αυτή η φυσική διαδικασία ονομάζεται "φαινόμενο του θερμοκηπίου" και χωρίς αυτό η μέση θερμοκρασία στη γη θα ήταν -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα είναι +15 βαθμούς.

Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα (το γνωστό σε όλους μας CO2), μεθανίου και πρωτοξειδίου του αζώτου, τα οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Αυτή η υπερθέρμανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας ονομάζεται "ενισχυμένο" φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα

Η δεκαετία του '90 ήταν η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Τα τελευταία 100 χρόνια, η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74 βαθμούς Κελσίου παγκοσμίως και κατά σχεδόν 1 βαθμό στην Ευρώπη, γεγονός που συνιστά ασυνήθιστα ταχεία θέρμανση. Πράγματι, ο 20ος αιώνας ήταν ο θερμότερος αιώνας και η δεκαετία του '90, όπως προαναφέραμε, η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Αυτή η τάση της υπερθέρμανσης όμως, συνεχίζεται: τα έντεκα θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκατριετία!!

Η Διεθνής Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), προβλέπει ότι μέχρι το 2100 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου - στην χειρότερη των περιπτώσεων εως και 6,4 βαθμούς Κελσίου - εκτός αν οι άνθρωποι αναλάβουν δράση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και με την πρώτη ματιά η διαφορά δεν μοιάζει ιδιαίτερα σημαντική, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων, πριν 11.500 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ήταν μόνο κατά 5 βαθμούς χαμηλότερη απο τη σημερινή, παρ' όλ' αυτά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήταν καλυμένο με πάγο!!!

Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα πάνω απο την επιφάνεια της Γης, σαν κουβέρτα. Όσο περισσότερα αέρι παράγονται, τόσο πιο παχιά γίνεται η κουβέρτα. Ο ήλιος ακτινοβολεί θερμότητα στη γη. Ένα μέρος απο αυτήν αντανακλάται και επιστρέφει στο διάστημα, ένα άλλο όμως παγιδεύεται απο τα αέρια του θερμοκηπίου και παραμένει στη γη. Αποτελέσματα όλων αυτών είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη!

The greenhouse effect is shown as follows: Greenhouse gases form a layer in the atmosphere above the Earth's atmosphere. This layer acts like a blanket and trap heat from the Sun. Without these gases, solar energy would escape back into space. This natural process called "greenhouse effect" and without it the average temperature on earth would be -18 degrees Celsius, and now is 15 degrees.

However, human activities contribute to increasing atmospheric concentrations of greenhouse gases, especially carbon dioxide (known to us all CO2), methane and nitrous oxides, which enhance the natural greenhouse effect and increasing the temperature. This warming caused by human factor called "enhanced" greenhouse effect.

Climate change is happening

The '90s were the warmest of the last millennium. Over the past 100 years, the average air temperature at the surface of the planet has risen by 0.74 degrees Celsius in the world and by almost 1 degree in Europe, which is an abnormally rapid heating. Indeed, the 20th century was the warmest century and the '90s, as mentioned above, the warmest of the last millennium. This trend is global, however, continues: the eleven warmest years recorded in the last thirteen!

The International Panel on Climate Change (IPCC), predicts that by 2100 the average global temperature is likely to increase further by 1.8 to 4 degrees Celsius - in the worst case up to 6.4 degrees Celsius - unless people take action to reduce greenhouse gas emissions. Although at first glance, the difference does not seem particularly important during the last Ice Age, 11,500 years ago, average global temperatures were only 5 degrees lower than today, despite all that much of Europe was covered with ice!

Greenhouse gases form a layer above the Earth's surface, like a blanket. The more gas is produced, the more fat is the blanket. The sun radiates heat to the earth. Part of it is reflected back into space, but another is trapped by greenhouse gases and remains on earth. Results of all these is the warming of the planet!

Δράση κατά των κλιματικών αλλαγών, Action against climate change

Οι κλιματικές αλλαγές και οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν (πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία κλπ.) έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών κατά χιλιάδες και τεράστιες οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κυβέρνηση μας πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής της χώρας μας στο παγκόσμιο κίνημα των μικρών νησιώτικων χωρών που αγωνίζονται να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και της κυβερνήσεις τον μεγάλων χορών οι οποίες σφυρίζουν αδιάφορα (βλ. Κοπεγχάγη)

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι κλιματικές αλλαγές απειλούν με ολική καταστροφή τον πλανήτη και τους ανθρώπους. ΔΡΆΣΗ ΤΏΡΑ!

Η Κύπρος είναι μικρή χώρα αλλά είναι μέρος μιας από της μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε τον πρόεδρο Χριστόφια να ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες από την επόμενη συνάντηση κορυφής να:

Επαναχαραξουν την Ευρωπαϊκή πολιτική για αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών με καυιέρωση του στόχου μείωσης τον ρύπων τουλάχιστον στο 30% και κάλυψη 30% τον ενεργειακών αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2020.

Υιοθετήσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για της μικρές και νησιωτικές Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσόγε;ιού οι οποίες πλήττονται από της κλιματικές αλλαγές, ούτος ώστε να καλύψουν τους πιο πάνω στόχους.

Επίσης ζητούμε όπως η Κυπριακή Προεδρία του 2012 επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο αγώνα για την αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών.

Climate change and natural disasters that cause (flood, fire, drought, etc.) result in loss of human lives by the thousands and enormous economic losses worldwide.

Our government must realize the importance of our country in the global movement of small island countries struggling to sensitize international public opinion and the governments of the major dances are whistling casually (see Copenhagen)

There is no time to lose. Climate change threatens to destroy the whole planet and its people. Act Now!

Cyprus is a small country but it is part of one of the major economies of the world, the European Union.

We call on President Christofias to ask European leaders to the next summit to:

Re-engineer the European policy on tackling climate change through the kafierosi the target of reducing emissions by at least 30% and 30% meet the energy needs from renewable sources by 2020.

Adopt a funding program for small and island countries of the European Mesogis? Virus are affected by climate change, he shall be to meet the above objectives.

Also we like the Cypriot presidency in 2012 focused on upgrading the European Union contribution to the global fight to tackle the climate change.

Ανακύκλωση: Μην τα πετάξεις, διαχώρισε τα! Recycling: Don't throw it, sort it!

Δώσε δύναμη στον κύκλο. Green Dot

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία συλλέγει η Green Dot Κύπρου, είναι ΜΟΝΟ τα ακόλουθα:

Το ρεύμα του PMD περιλαμβάνει:

Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες τύπου τετραπάκ.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία, τότε το σακούλι PMD της Green Dot Κύπρου συλλέγεται απο το πεζοδρόμιο σας.

Αν κατοικείτε σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αλλά τα σκύβαλα σας συλλέγονται απο ειδικό μεγάλο, πράσινο κάδο κοντά στο σπίτι σας, τότε θα προσέξετε ότι δίπλα απο τον κάδο αυτό τοποθετήθηκε ή πρόκειται να τοποθετηθεί σύντομα ένας άλλος κάδος χρώματος μπλε, με τα διακριτικά της Green Dot Κύπρου. Σε αυτό τον κάδο τοποθετήστε ΜΟΝΟ τα σακούλια του PMD. Αν δεν τοποθετηθεί κάδος, τότε η συλλογή γίνεται απο το πεζοδρόμιο.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Το ρεύμα του PMD συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του χαρτιού. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις συσκευασίες PMD στο ειδικό διάφανο σακούλι της Green Dot Κύπρου και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα στα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω.

Τα σακούλια PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε απο τις υπεραγορές της περιοχής σας.

Μετά τη συλλογή των συσκευασιών του ρεύματος του PMD, τα σακούλια του PMD μεταφέρονται σε ειδική μονάδα, όπου διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών, δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού; Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται απο σπίτι σε σπίτι, απο το πεζοδρόμιο της κατοικίας σας. Τοποθετείστε τα πιο πάνω υλικά έξω απο το σπίτι σας είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε στα ειδικά καφέ σακούλια της Green Dot Κύπρου, είτε σε πλαστικό κιβώτιο χρώματος καφέ, το οποίο αφού αδειάσει θα σας επιστραφεί για να ξαναχρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Αν και, όπως αναφέραμε, κυκλοφορούν στην αγορά τα ειδικά καφέ σακούλια, εν τούτοις καλό θα ήταν να αποφύγετε την τοποθέτηση των χαρτιών σε πλαστικά σακούλια, προτιμώντας, όπου αυτό είναι εφικτό φυσικά, μια απο τις άλλες μεθόδους.

Προστατέψτε το χαρτί απο την βροχή. Σε περίπτωση που βρέχει, τότε χρησιμοποιείστε το ειδικό κουτί με πώμα για να μεταφέρεται το χαρτί έξω για συλλογή. Ειδικά κουτιά αυτού του τύπου θα βρείτε στις υπεραγορές και στα καταστήματα DIY.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού?

Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του PMD. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις χάρτινες συσκευασίες με μια απο τις μεθόδους που αναφέρονται πιο πάνω και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα έξω απο το σπίτι σας.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του χαρτιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός του σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του γυαλιου;

Είναι το μόνο ρεύμα υλικών που δεν συλλέγεται απο το σπίτι σας, καθότι η ανάμειξη του γυαλιού με άλλα υλικά, προκαλεί προβλήματα στα άλλα υλικά. Αφου διαχωρίσετε τα γυάλινα μπουκάλια και τις άλλες γυάλινες συσκευασίες απο τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, πρέπει να τα μεταφέρετε στους ειδικούς κάδους σχήματος καμπάνας που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία στη γειτονιά σας. Όλες οι γυάλινες συσκευασίες, ανεξαρτήτως χρώματος, τοποθετούνται στον ίδιο κάδο.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του γυαλιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα για καθαρισμό και άλεσμα και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Συμμετέχουσες Τοπικές Αρχές στο πρόγραμμα ανακύκλωσης:

Λευκωσία: Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λατσιών, Λακατάμειας, Αγ. Δομετίου και Έγκωμης.

Λεμεσός: Δήμοι Λεμεσού, Αγ. Αθανασίου, Κ. Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας. Κοινότητες: Αγ. Τύχωνα, Μουτταγιάκας Ύψωνα.

Δήμοι και κοινότητες: Επαρχίας Πάφου και ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Give power cycle. Green Dot

Recyclable materials collected or Green Dot Cyprus, only the following:

The stream of PMD include:

Plastic bottles and jars, metal containers (aluminum and tin) and paper packaging type tetrapak.

How to collect the stream of PMD?

If you live in a house, then the PMD bag of Green Dot Cyprus is collected from your sidewalk.

If you live in an apartment or house, but you refuse collected by a special large green bin near your home, you will notice that next to the bucket is placed or will be soon placed another blue bin, with the insignia of Green Dot Cyprus. In this bucket load ONLY the bags of PMD. If not mounted bucket, then the collection is from the sidewalk.

When the stream of PMD is collected?

The stream of PMD is collected once a week from home, along with the current paper. Pick and place all packages in PMD special transparent bag of Green Dot Cyprus and place the correct day in the points mentioned above.

The PMD bags are available and can be purchased from supermarkets in your area.

After collecting the packaging of the stream of PMD, the PMD of the bags are transported in special units, divided into different categories and then forwarded for recycling.

The current paper include: dry cardboard boxes (medicines, shoes, cereal) and cardboard boxes, newspapers, magazines, brochures and office paper.

How to collect the stream of paper? The current paper is collected from house to house, from the sidewalk of your home. Place the above materials outside your home or in a carton, or tied to a package, or in special brown bags of Green Dot Cyprus, either brown plastic box, which once emptied will be returned for reuse for the same purpose. Although, as mentioned, the market specially coffee bags, though it would avoid putting the paper in plastic bags, preferring, where possible, of course, one of the other methods.

Protect your card from the rain. If it rains, then use a special box with lid to carry the paper out for collection. Special packs of this type found in supermarkets and shops in DIY.

When collected the current paper;

The current paper is collected once a week from home, along with the tide of PMD. Gather and pack all cartons with one of the methods mentioned above and place the correct day outside the home.

After collection, the current paper is transferred to a special unit where there is separation into different categories and then forwarded for recycling.

The stream of glass include: glass bottles, jars and other glass containers.

How to collect the stream of glass?

Is the only current material is collected from your home, because the mixing glass with other materials, causing problems for other materials. After separating the glass bottles and other glass containers from other household waste, you must transfer to the special bell-shaped containers have been placed at key points and accessible in your neighborhood. All glass containers, regardless of color, are placed in the same bucket.

After collection, the stream of glass is transferred to a special unit for cleaning and grinding and then forwarded for recycling.

Participating Local Authorities in the recycling program:

Nicosia: Nicosia Municipality, Aglantzia, Strovolos Latsia, Lakatamia, St. Dometiou and Engomi.

Limassol: Limassol, Agios Athanasios, K. Polemidhia, Mesa Neighborhood, Yermasoyia. Communities: St. Tycho, Mouttagiakas heights.

Municipalities and communities of District Paphos Famagusta free.

Κάδοι Ανακύκλωσης Μπαταριών, Battery Recycling Bins

Ποιες μπαταρίες ανακυκλώνονται;

Οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών δέχονται όλα τα είδη φορητών μπαταριών οικιακού τύπου, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιας χρήσεως) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), π.χ.: μπαταρίες απο κασετόφωνα, ραδιόφωνα, φορητές συσκευές ήχου, παιχνίδια, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια, ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ακουστικά βαρηκοϊας κλπ. Δεν παίζει ρόλο το είδος της συσκευής απο την οποία προέρχονται αρκεί να μην είναι ενσωματωμένες στο προϊόν.

Which batteries are recycled?

The battery recycling bins accept all types of portable batteries, household type, whether primary (disposable) or secondary (rechargeable), for example: batteries of tape recorders, radios, portable audio, gaming, mobile and cordless phones, remote controls , watches, cameras, camcorders, hearing aids, etc. It does not matter the type of device that generated enough not to be incorporated into the product.

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακυκλώστε μπαταρίες, Recycle batteries!!

"Αδειάστε" τις μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους της Ελληνικής Τράπεζας και βοηθήστε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμας και τα παιδιά μας!

Στην Ελληνική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης του κοινού για συμμετοχή του στη διαδικασία ανακύκλωσης των μπαταριών οικιακού τύπου, ξεκινήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος ΛΤΔ.

Ειδικοί κάδοι συλλογής μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας παγκύπρια.

Ελάτε για συναλλαγές και "αδειάστε" τις μπαταρίες σας.

Οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως π.χ. υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο και νικέλιο, τα οποία δύνανται να μολύνουν επικύνδυνα το περιβάλλον, αν δεν διαχειριστούν σωστά μέσω της ανακύκλωσης.

Τα οφέλη απο την ανακύκλωση μπαταριών είναι πολλά και κοινά για όλους. Το κυριότερο όμως είναι πως μέσω της ανακύκλωσης των μπαταριών συντελούμε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας.

Με την ανακύκλωση μπαταριών:

- Προστατεύουμε το περιβάλλον

- Εξοικονομούμε ενέργεια

- Μειώνουμε τα απορρίματα

- Εξοικονομούμε πρώτες ύλες

- Συνεισφέρουμε στην κοινωνία.

Place your batteries in Hellenic bank's recycle bins and help create a better environment for us and our children!

In Hellenic Bank in an effort to facilitate public participation in the recycling process of batteries, household type, we began a strategic partnership with the company A.F.I.S. Cyprus LTD.

Special collection bins have been placed batteries in all branches of the Hellenic Bank Cyprus.

Come on trade and "empty" your batteries.

Batteries contain heavy metals such as mercury, lead, cadmium and nickel, which can be hazardous contaminate the environment if not properly manage through recycling.

The benefits from battery recycling are numerous and common to all. The main thing is that by recycling the batteries contribute to creating a better environment for ourselves and our children.

By recycling batteries:

- Protects the environment

- Saves energy

- Reduce litter.

- Saves raw materials

- Contribute to society.

Οικολογική οδήγηση 2

Το αστρονομικό ποσό των 15 δισ. ευρώ κοστίζουν κάθε χρόνο στους Έλληνες οδηγούς τα καύσιμα που χρησιμοποιούν για την κίνηση των οχήματων τους, τα οποία σε ετήσια βάση εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα περίπου 34 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης ανακοινώνοντας την έναρξη καμπάνιας με στόχο την προώθηση της οικολογικής οδήγησης (eco driving) υπό τον εύγλωττο τίτλο «Μην οδηγείς μηχανικά. Σκέψου οικολογικά». Τα μέτρα του υπουργείου που θα πλαισιωθούν και από την υποστήριξη λαμπερών προσώπων, όπως της τραγουδίστριας Έλλης Κοκκίνου, που ερμήνευσε ένα τραγούδι με θέμα την οικολογική οδήγηση και του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Σωτήρη Νίνη, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: * Εισαγωγή της οκονομικής οικολογικής οδήγησης στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης, από τον Ιανουάριο του 2009. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν τον οικολογικό τρόπο οδήγησης αλλά θα επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές και κατά την πρακτική εξέταση. * Επικοινωνιακές δράσεις για την ενημέρωση, τα οφέλη και την προώθηση των αρχών του Ecodriving . * Συνεργασία με ομοσπονδίες, οργανισμούς, ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου, της εξοικονόμησης ενέργειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. * Εφαρμογή των αρχών της οικολογικής οδήγησης σε εποπτευόμενους φορείς (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών. Αν ένας οδηγός οδηγεί το όχημά του με οικολογικό τρόπο μπορεί να εξοικονομήσει να καταναλώνει 10-25% λιγότερο καύσιμο. Ενδεικτικό του οφέλους που θα μπορούσε να προκύψει είναι ότι αν το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας μείωνε κατά 5% την κατανάλωση καυσίμου θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν συνολικά 742 εκατομμύρια ευρώ ενώ διπλάσια θα ήταν οι εξοικονόμηση χρημάτων αν μειώνονταν η κατανάλωση καυσίμου κατά 10%. Μια τέτοια εξοικονόμηση μεταφράζεται σε «δωρεάν» κίνηση 50 από τις 365 μέρες του χρόνου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρικόπουλος πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Να σημειώσουμε πάντως ότι ο υπουργός Μεταφορών απέφυγε να απαντήσει αναφορικά με το πότε θα εφαρμοστεί πρόγραμμα απόσυρσης, ώστε να αντικατασταθούν τα παλιά και ρυπογόνα οχήματα με σύγχρονα, φιλικά στο περιβάλλον ενώ την ίδια στάση τήρησε κληθείς να απαντήσει αν η αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 20% που ανακοινώθηκε χθες αποτελεί μέτρο υπέρ του οικολογικού τρόπου οδήγησης.

Οικολογική οδήγηση

http://www.youtube.com/watch?v=-QCZDu5h0nQ&feature=related

Ένα εξαιρετικό βιντεάκι για την οικολογική οδήγηση, εξ Ελλάδος ορμόμενο.

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part Ε'.

- Πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας σε ένα μπολ με νερό και όχι κάτω απο το νερό της βρύσης. Θα εξοικονομήσετε νερό και μπορείτε να ποτίσετε τα φυτά του σπιτιού σας με το υπόλοιπο νερό. Wash your fruits and vegetables in a bowl of water rather than under a running tap. You will save water and will do so further watering your house plants with the remaining water.

- Το Carbon Footprint είναι ένα μέτρο της επιβλαβούς επίδρασης που οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν στον πλανήτη όσον αφορά το ποσό των αερίων του θερμοκηπίου το οποίο παράγουν αυτές οι δραστηριότητες. Ορισμένοι δικτυακοί τόποι που μπορούν να υπολογίσουν το αποτύπωμα σας για σας: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html ή www.carboncalculator.co.uk. A Carbon Footprint is a measure of the damaging effect that human activities have on the planet in terms of the amount of greenhouse gases these activities produce. Some websites that will calculate your footprint for you: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html or www.carboncalculator.co.uk.

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας κατά την απουσία σας από το γραφείο για μακρές συνεδριάσεις ή κατά το μεσημεριανό σας διάλειμα. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20% της ημερήσιας ηλεκτρικής σας κατανάλωσης. Turn off your computer during your absense from the office for long meetings or lunch hours. You can thus save up to 20% of your daily electric consumption.

- Διαβάστε e-mail στην οθόνη. Μην τα τυπώνετε εκτός αν είναι πραγματικά απαραίτητο, αλλά ακόμα και τότε εκτυπώστε μόνο το τμήμα που χρειάζεστε. Read e-mails on screen. Don't print them out unless really necessary and even then print only the section you need.

- Μοιραστείτε ένα αυτοκίνητο για το πανεπιστήμιο, την εργασία, ή οποιοδήποτε κοινό προορισμό. Αν ο καθένας που τακτικά οδηγεί προς την εργασία / πανεπιστήμιο του, αν μοιραστεί την κούρσα με κάποιο/κάποια συνάδελφο/συμφοιτητή - τρια μόλις μία φορά την εβδομάδα ο όγκος κυκλοφορίας θα μειωθεί κατά 12 - 15%. Share a car to the university, to the job, to any common destination. If everyone who regularly drives to work/university on their own shared a lift just once a week traffic volumes would fall by 12 - 15%.

- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τους φορτιστές των μπαταριών σας, όταν έχετε τελειώσει με την φόρτιση του κινητού τηλεφώνου ή του φορητού υπολογιστή σας. Εάν αφεθουν συνδεδεμένοι συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια! Don't forget to unplug your battery chargers after you've finished charging your mobile phone or laptop. If left plugged they continue to consume energy!

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part D'.

- Μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν το 85% περίπου απο την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί και όταν είναι ενεργοποιημένο. Έτσι, απενεργοποιήστε το! Don't leave electronic devices on standby. Tv's and computers use about 85% as much electricity as when they are switched on. Switch things off at the wall.

- Εγκαταστήστε τουαλέτα με διπλό φλας. Σε παλαιότερα μοντέλα εισάγετε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο άμμο στο καζανάκι. Install a dual flash toilet. In older models insert a plastic bottle full of sand in the cistern.

- Βράστε μόνο όσο νερό χρειάζεστε. Κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε καφέ ή τσάι, βράστε μόνο όσα φλυντζάνια χρειάζεστε πραγματικά. Θα εξοικονομήσετε αρκετή ενέργεια για να ανάψετε μια λάμπα για αρκετές ώρες. Boil only as much water as you need. Every time you want to make a cup of coffe or tea, only boil the number of cupfuls you actually need. You will save enough energy to run a light bulb for several hours.

- Βάλτε ένα καπάκι στις κατσαρόλες σας κατά το μαγείρεμα. Μπορείτε να εξοικονμήσετε έως και το ένα τέταρτο της ενέργειας που απαιτείται για την προετοιμασία των πιάτων. Οι χύτρες ταχύτητας και οι ατμομάγειρες είναι ακόμη καλύτερα: μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 70%!!! Put a lid on your pots when cooking. You can save up to a quarter of the energy needed for preparing the dish. Pressure cookers and steamers are even better: they can save about 70%!!!

- Για την ανακύκλωση των γκρίζων νερών και τη σύνδεση γεώτρησης με την τουαλέτα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του οποίου οι κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται στη λεωφόρο Τζων Κένεντυ, στην Παλλουριώτισσα. Ορισμένοι συνδυασμοί επιδοτούνται από την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.moa.gov.cy/wdd. For recycling of Grey Water and connection of Borehole with the toilet, contact the Water Development Department, whose central offices are on John Kennedy avenue, in Pallouriotissa. Some schemes are subsidised by the government. For more info, http://www.moa.gov.cy/wdd

- Μοιραστείτε εφημερίδες και περιοδικά με τους φίλους, τους συναδέλφους ή τους γείτονες παρά να αγοράσετε τις δικές σας και προσπαθήστε να βρείτε μια δεύτερη χρήση γι 'αυτές. Για παράδειγμα, ώς χαρτί περιτυλίγματος, πριν τις ανακυκλώσετε. Share newspapers and magazines with friends, colleagues or neighbours rather than always buying your own and try to find a second use for them. For example, as wrapping paper, before you recycle them.

- Εκτυπώστε λιγότερο! Στο γραφείο ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας για την περαιτέρω χρήση της άλλης πλευράς του χαρτιού και λιγότερη εκτύπωση, αρχειοθετώντας τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα τους. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και να δημιουργήσετε συνήθειεςπου δεν απαιτούν τις χρήσεις χαρτού. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση χαρτιού στο γραφείο αυξάνεται κατά 20% ετησίως και η web-based τεχνολογία αυξάνει απλά την εκτύπωση εγγράφων. Κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος χρησιμοποιεί περίπου 50 φύλλα μεγέθους Α4 ανά ημέρα. Print less! At the office encourage your colleagues to re-use the other side of paper and print less by archiving their e-mails and attachments. You can also try and create paperless habits. Some studies show that office paper consumption is rising by 20% per year and web-based technology is actually increasing the printing of documents. On average each worker uses about 50 sheets of A4 size per day.

- Αν και πλαστικά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που διαρκούν περισσότερο και, δεδομένου ότι δεν απαιτείται να κοπεί ένα πραγματικό δέντρο, μπορεί να φαίνεται σαν η πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η πιο πράσινη επιλογή είναι να βρούμε ένα όμορφο δοχείο, να το διακοσμήσουμε, και μπορούμε να το επαναφυτεύσουμε μετά τις διακοπές. Though plastic Xmas trees last longer and may seem like the more eco-friendly choice since they don't require chopping down a real tree, they actually are not the greenest choice. The greenest option is to find a beautiful potted plant to decorate that you can replant after the holiday.

- Φυτέψτε ένα δέντρο. Καθώς τα δέντρα κάνουν "τρώνε", τα φύλλα τους απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Πραγματικότητα: Στην διάρκεια της ζωής του ένα δέντρο μπορεί να απορροφήσει ένα ολόκληρο τόνο του άθλιου αυτού αερίου. Έτσι, η φύτευση ενός δέντρου είναι ένα απίστευτα πράσινο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Plant a tree. As trees make food, their leaves soak up carbon dioxide from the air. Fact: In its lifetime a single tree can soak up a whole tonne of the ghastly gas. So planting a tree is a horribly green thing to do.

- Αγοράστε επανεγγράψιμα CD και DVD και όχι δίσκους μιας χρήσης ή, ακόμα καλύτερα, αποθηκεύστε αρχεία σε ένα memory stick. Buy rewritable CDs and DVDs rather than single-use disks or, even better, save files onto a memory stick.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Γ'. Some tips for environmental protection, part C'.

- Μάθετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στην περιοχή σας. Ελέγξτε αν συλλεγονται από το σπίτι σας ή εάν θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής. Είναι απλά μια απόφαση! Find out which materials are recycled in your area. Check whether they are collected from your house or whether you have to take them to a collection point. It's just a decision!

- Επιλέξτε τα καλοφτιαγμένα ρούχα που σας αρέσουν και θα φορέσετε για χρόνια. Αποφύγετε την γρήγορη μόδα. Μετά, κοιταξτε στην ντουλάπα σας: Έχετε επισκευασμένα ρούχα ή ακόμη και περασμένης μόδας; Αυτό είναι πολύ-πολύ ωραία ευκαιρία για μόδα vintage! Άλλωστε, χρειάζεται 10 φορές περισσότερη ενέργεια ανά τόνο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από έναν τόνο γυαλί! Choose well-made clothes you really like and will wear for years. Avoid fast fashion. Look after your wardrobe: Have clothes repaired or even restyled? That's very-very nice opportunity for vintage clothing!It takes 10 times more energy to make a tonne of textiles than a tonne of glass!

- Το πόσιμο νερό είναι σπάνιο! Μια και το 97,5% του νερού στη Γη είναι αλμυρό νερό, μας μένει μόνο το 2,5%, ως γλυκό νερό. Από το ποσό αυτό τα δύο τρίτα βρίσκεται μέσα σε παγετώνες και πολικούς πάγους. Το υπόλοιπο, μη παγωμένο γλυκό νερό βρίσκεται κυρίως σε υπόγεια ύδατα, με μόνο ένα μικρό κλάσμα του παρόντος σε ποτάμια, λίμνες ή στον αέρα. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, το χρησιμοποιμε υπεύθυνα και για κανένα λόγο δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο! Fresh water is scarce! Some 97.5% of water on the Earth is salt water, leaving only 2.5% as fresh water. Of this over two thirds is frozen in glaciers and polar ice caps. The remaining unfrozen fresh water is found mainly as groundwater, with only a small fraction present in rivers, lakes or in the air. Water is precious resource, use it responsibly and don't waste it!

- Αγοράστε τοπικά παραγόμενα νωπά προϊόντα, είτε απευθείας από τον γεωργό είτε σε μια τοπική αγορά φρούτων και λαχανικών. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι καλά και για σας και για το περιβάλλον. Μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων που το φαγητό σας έχει ταξιδέψει και αποφυγή της συσκευασίας, συνεπάγεται μειώση της ρύπανσης και των αποβλήτων. Buy locally-produced fresh produce either directly from the farmer or at a local fruit and vegetable market. Seasonal food is good as for you as for environment. Cutting the number of kilometres your food has travelled and avoiding packaging reduces pollution and waste.

- Πάρτε μαζί σας τη δική σας επαναχρησιμοποιήσιμη βαμβάκερή τσάντα κάθε φορά που θα ψωνίσετε! Χρησιμοποιώντας τη δική σας τσάντα αντί για 4 πλαστικές σακούλες ανά βδομάδα, μειώνετε ετησίως το "αποτύπωμα" σας στην τρύπα του όζοντος περίπου 8 κιλά. Take with you your own reusable cotton bag every time you shop! Using your own bag instead of 4 disposable plastic bags per week will cut your annual footprint by about 8 kg.

- Όταν πηγαίνετε σε ένα ταξίδι πεζοπορίας μην αφήσετε τίποτα πίσω, ειδικά απορρίμματα. Εάν συναντήσετε κάτι που άλλοι έχουν αφήσει πίσω, ενεργείστε με υπευθυνότητα και πάρτε το. When you go on a hiking trip do not leave anything behind, especially litter. If you come across anything that others have left behind, act responsibly and pick it up.

- Αφήστε το φυσικό φως να λάμψει! Μείωστε τις εκπομπές CO2 σας και κρατήστε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειάς σας χαμηλά, με την αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Σκεφτείτε την επιλογή χλωμού χρώματος στις οροφές, τους τοίχους και τα δάπεδα, καθώς και καθρέφτες να αντανακλούν το φως της ημέρας. Let the natural light shine in! Decrease your CO2 emissions and keep your electricity bills low by making the most of natural light. Think about choosing pale-coloured walls, ceilings and floors, as well as mirrors to reflect the daylight.

- Μια βρύση που στάζει απoβάλει περίπου ένα λίτρο νερού ανά ώρα. Σε μια εβδομάδα, το ποσό αυτό είναι αρκετό για να καλύψει μια μπανιέρα. Το πόσιμο νερό είναι πολύτιμο. Σώστε το! A dripping tap waste as much as one liter of water per hour. In one week, that is enough to fill a bathtube. Drinking water is precious. Save it!

- Kρεμάστε έξω το πλύσιμο. Το στεγνωτήρια θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά σπαταλά πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ πιο "πράσινο" να κρεμάσετε το πλύσιμο έξω να στεγνώσει. Αν είναι αναγκαστικό να χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει το μεγαλύτερο μέρος του νερού απο τα ρούχα πρώτα. Do hang washing outside. Tumble dryers might be time-saving but they guzzle electricity. It's far greener to hang washing outside to dry. If you have to use a tumble dryer, make sure you squeeze most of the water out first.

- Φυτέψτε φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. Μεσογειακά φυτά όπως το δενδρολίβανο, η λεβάντα και το φασκόμηλο είναι πολύ ανεκτική στα μεγάλα διαστήματα ξηρασίας. Plant drought-resistant species. Mediterranean plants such as rosemary, lavender and sage are very tolerant of long dry periods.

Η ζωή είναι ενέργεια - Life is energy

Εξοικονομήστε ενέργεια, προστατέψτε το περιβάλλον

- Χρησιμοποιώντας 20 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ΙΚΕΑ αντί 20 συμβατικών, βοηθάτε το περιβάλλον, αποτρέποντας την εκπομπή 6 τόνων CO2 ετησίως. Σαν να φυτεύετε, δηλαδή, 490 δέντρα!!!

- Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν 6 - 10 φορές περισσότερη διάρκεια και χρησιμοποιούν 80% λιγότερη ενέργεια απο τις συμβατικές!!!

Ανακυκλώστε τις λάμπες σας σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ.

Save energy, protect the environment.

- Using 20 energy saving light bulbs IKEA instead of 20 conventional, helping the environment by preventing the emission of six tonnes of CO2 annually. As if planted, ie, 490 trees!

- The energy saving light bulbs are 6-10 times more time and use 80% less energy than conventional!

Recycle your lamps at all IKEA stores.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Β'. Some tips for environmental protection, part Β'.

- Χρησιμοποιήστε το νερό της βρύσης αντί να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό. Εάν ανησυχείτε για την ποιότητα του νερού, επενδύστε σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος για την κουζίνα σας. Το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει έως και 10.000 φορές περισσότερο από το νερό της βρύσης. Στις ΗΠΑ, 30 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια του νερού ρίχνονται κάθε μέρα στα σκουπίδια. Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μπορεί να χρειαστούν μέχρι και εκατοντάδες (μέχρι και 450) χρόνια για την αποσύνθεση τους και απλά δημιουργούν περισσότερα απορριμμάτα στις χωματερές και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Use tap water instead of buying water. If you are worried about water quality, invest in a filtration system for your kitchen. Bottled water coasts up to 10.000 times as much as tap water. In the US 30 million plastic water bottles are thrown every day. Plastic water bottles can take (up to 450) hundreds of years to decay and just create more litter in dumps and landfill sites.

- Αν τα ρούχα δεν είναι πραγματικά βρώμικα, κάντε πλύση σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια, διότι το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιείται από ένα πλυντήριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. If clothes aren't really dirty use a cooler wash. This saves electricity, because 90% of the energy used by a washing machine is used in heating the water.

- Μην πετάτε παλιές μπαταρίες ανακυκλώστε τις! Για τους εκκινητές τους περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορούν να διαρρεύσουν και να δηλητηριάσουν το έδαφος. Κάνοντας νέες μπαταρίες από το μηδέν χρειαζόμαστε 50 φορές περισσότερη ενέργεια από ό, τι περιέχουν οι ίδιες οι μπαταρίες. Don't throw old batteries recycle them! For starters they contain dangerous chemicals which can leak and poison the soil. Making new batteries from scratch takes 50 times more energy than is in the batteries themselves.

- Κλιματισμός: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την σωστή ποσότητα για το σπίτι σας. Είναι μια σπατάλη ενέργειας να έχετε πολύ ισχυρό σύστημα. Χρησιμοποιήστε το για να πάρετε λίγη θερμότητα, και όχι να αναπαραστήσετε τις πολικές θερμοκρασίες. Απενεργοποιήστε όταν φύγετε απο το σπίτι. Air conditioning: Make sure it's the right capacity for your home. It's a waste of energy to have too powerfull a system. Use to take the edge of the heat, rather than creating a polar microclimate. Turn it off when you go out.

- Πείτε ΟΧΙ στις πλαστικές σακούλες! Τα σακούλια που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό που ονομάζεται πολυαιθυλένιο, είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη μας. Πάρτε μια funky επανα-χρησιμοποιήσημη ή υφασμάτινη τσάντα και πείτε "όχι ευχαριστώ" στις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες. Say NO to plastic bags! Carrier bags, made from plastic called polyethylene, are the single biggest polluters of our planet. Get a funky re-useable or cotton bag instead and say "no thanks" to plastic or paper bags.

- Φάτε εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τα οποία ακόμα καλύτερα αν προέρχονται από βιολογικες καλλιέργειες. Έχουν καλύτερη γεύση, είναι πιο υγιεινά για σας και η καλλιέργειά τους έχει μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Eat seasonal fruits and vegetables, which are even better if you come from organic farming. They taste better, are healthier for you and their cultivation has less environmental impact.

- Χρησιμοποιήστε ένα ποτιστήρι για να ποτίσετε μόνο τις περιοχές που πραγματικά το χρειάζονται. Use a watering to water only those areas that need it.

- Κλείνετε τη βρύση! Αποφύγετε την σπατάλη του νερού ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας ή ξυρίζεστε καθώς με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 λίτρα νερού κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε μια κούπα νερό έτσι ώστε να χρησιμοποισετε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Turn off the tap! Avoid wasting water while brushing your teeth or shaving, and save up to 10 liters of water each time. Use a mug of water and turn the top off so you only use what you need.

- Παραδίδονται διαφημιστηκά φυλλάδια στο σπίτι σας; Προσθέστε μια πινακίδα στο γραμματοκιβώτιό σας: "Μην τοποθετείται διαφημίσεις παρακαλώ". Η μέθοδος αυτή μπορεί να σώσει πολλά δέντρα και πολύ νερό κάθε χρόνο. Is junk and marketing mail being delivered to your home? Add a sign on your mailbox: "No advertisements please". This method can save many trees and a lot of water each year.

- Βάλτε όλα τα αυτοκίνητα γύρω απο τον κόσμο και αυτά θα εκτείσουν μια απόσταση ίση με αυτή γύρω από τον ισημερινό από περίπου 40 φορές (τουλάχιστον). Αυτό είναι ένα φοβερό μέρος των ορυκτών καυσίμων που διατηρούν στους κινητήρες τους σε λειτουργία, με πολλούς βρώμικους καπνούς να βγαίνουν από τους σωλήνες εξάτμισης. Put all the cars in the world end to the end, and they'd stretch around the Equator about 40 times (minimum). That's an awful lot of fossil fuel keeping their engines running and a lot of filthy fumes being pumped out of their exhaust pipes.

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Α'. Some tips for environmental protection, part A'.

- Aντικαταστήστε τις παλιές λάμπες με λαμπτήρες φθωρισμού! Χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους κοινούς λαμπτήρες και διαρκούν περίπου 15 φορές περισσότερο. Do replace old light bulbs with special energy-saving ones. They use up to 80% less energy than ordinary bulbs and about 15 times longer.

- Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα κόβονται για να γίνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και δισεκατομμύρια απο αυτές μπαίνουν στον κάδο απορριμάτων μετά τα Χριστούγεννα. Δοκιμάστε να ταχυδρομήσετε ηλεκτρονικές κάρτες για να περιορίσετε την κατανάλωση χαρτιού. Αν χρειαστεί να στείλετε χάρτινες κάρτες, ίσως θα ήταν καλύτερο αν στέλνατε κάρτες που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή φύλλα κατασκευασμένα από κάνναβη(;)! Every year, hundreds of thousands of trees are chopped down to make Christmas cards and billions of those cards get put in the bin right after Christmas. Try e-mailing electronic cards to cut down on paper consumption. If you need to send paper cards, send cards made out of recycled paper or cards made of hemp(?)!

- Κλιματιστικά: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα των κλιματιστικών σας τακτικά. Κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές, όταν δουλεύει, αλλιώς ο κρύος αέρας θα διαφύγει. Air-conditioning: Clean or replace the filters of your air-conditioning regularly. Keep windows and doors closed when it's running, or the cooled air will escape.

- Όπου είναι δυνατόν, μεταβείτε σε βιολογικά τρόφιμα! Τα οργανικά τρόφιμα δεν χρησιμοποιούν συνθετικά φυτοφάρμακα, παράγουν ελαφρώς λιγότερα αέρια θερμοκηπίου, και συνήθως αφήνουν περισσότερο χώρο για τη βιοποικιλότητα στις γεωργικές περιοχές. Where possible, switch to organic food! Organic food uses no synthetic pesticides, produces slightly less greenhouse gases and usually leaves more room for biodiversity in agricultural areas.

- Οι βρετανικές pub πετάνε 600.000 τόνους γυάλινων φιαλών ετησίως. Πιείτε μπύρα draught για να αποφύγετε τη συνεισφορά σας σε αυτή τη σπατάλη! UK pubs throw away 600.000 tones of glass bottles every year. Drink draught beer to avoid contributing to this waste!

- Μην πετάτε σκουπίδια! Αποφύγετε τη διάθεση κάθε είδους απορρίμματων στους δρόμους, στη φύση και ιδιαίτερα όχι στην υδρορροή. Αυτά τα σκουπίδια μπορεί να καταλήξουν στο σύστημα επεξεργασίας νερού και να επιβαρύνουν επιπλέον τη διαδικασία απολύμανσης. Επωφεληθείτε από τα καλάθια απορριμμάτων της πόλης. Βρίσκονται παντού και, άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος τοποθέτησης τους! Don't litter! Avoid disposing any waste on the streets, in nature and especially not in the gutter. This rubbish can end up in the water treatment system and overcharge the decontamination process. Take advantage of city waste baskets. They are everywhere and that's what they are for!

- Πείτε ΟΧΙ στις χάρτινες πετσέτες! Μια σφουγγαρίστρα ή ένα σφουγγάρι θα κάνουν ακόμη καλύτερη δουλειά στον καθαρισμό των λεκέδων, οπότε γιατί να σπαταλούμε άδικα χαρτι; Μειώστε τα αποβλήτα σας και θα βοηθήσετε απίστευτα τα δέντρα! Say NO to paper towels! A mop or sponge will do an even better job at cleaning up a spill, so why waste paper? Reduce your waste and you'll help trees!

- Ενημερώσου! Ένας πράσινος πολίτης είναι πολίτης με βάση τη γνώση! Be informed! A green citizen is a knowledge based citizen!

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο μόνο όταν είναι απολύτως πλήρες. Switch on the washing machine only when it's completely full.

- Κάντε ένα ντους αντί για μπάνιο! Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση νερού κατά το ένα τρίτο! Διακόψτε τη ροής του νερού όταν σαπουνίζεστε και αποφυγετε τα μεγάλης δειαρκείας ντους! Ένα ντους χρησιμοποιεί περίπου 30 με 80 λίτρα, ενώ ένα μπάνιο χρησιμοποιεί 150 με 200 λίτρα του πολύτιμου νερού. Εγκαταστήστε χαμηλής ροής κεφαλές των ντους και σκεφτείτε πριν αγοράσετε μια "δυνατή" μπανιέρα. Take a shower rather than a bath! This way you can cut your water consumption by a third! Pause the water flow when soaping and avoid long showers! A shower uses about 30 to 80 litres, while a bath uses 150 to 200 litres of precious water. Install low-flow shower heads and think before buying a power shower

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Τα ταλαιπωρημένα ζώα

http://www.youtube.com/watch?v=wvtlX-agT3Q

Εδώ μπορείτε να δείτε τι παθαίνουν τα ζώα απο το φαινόμενο του θερμοκηπίου...