Μοναδικοί επισκέπτες

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ευεργετική η οικονομική ύφεση για το περιβάλλον - Beneficial is the economic downturn for the environment

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα (Οκτώβριο 2010) η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, φαίνεται πως η παγκόσμια οικονομική κρίση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τις κλιματικές αλλαγές που απειλούν την εύρυθμη λειτουργία του περιβαλλοντικού συστήματος. Ήδη παρατηρείται μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά 7% ετησίως.

Το γεγονός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην περιορισμένη κατανάλωση άνθρακα (λιγνίτη και λιθάνθρακα για παραγωγή ηλεκτρισμού), πετρελαίου και φυσικού αερίου εκ μέρους των Ευρωπαίων. Οι επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος εκτιμούν πως η οικονομική ύφεση μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου "20-20-20" που έχει θέσει η Ευρώπη, δηλαδή 20% λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και παράλληλα 20% συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο ως το 2020.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό "Πρωτεύουσα"


According to data recently published (October 2010) The European Environment Agency, it appears that the global economic crisis may have a beneficial effect on climate change that threaten the smooth functioning of the environmental system. Already there is a reduction in greenhouse gas emissions by 7% annually.

The fact is largely due to reduced consumption of coal (lignite and hard coal for electricity production), oil and natural gas on behalf of Europe. Scientists from the European Commission Environment estimate that the recession may help in achieving the "20-20-20" targets set by Europe, ie 20% less carbon emissions, while 20% participation inRenewable Energy energy balance by 2020.


Republished from "Protevoussa" magazine

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου