Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Πολιτικές ποδηλάτου στη Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, Political cycling in Germany, the Netherlands and Denmark

Στα μέσα του 1970 η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία αποφάσισαν να προωθήσουν το ποδήλατο, η κάθε χώρα με τις δικές της πολιτικές οι οποίες όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή το ποδήλατο είναι φτηνό, δεν προκαλεί καμιά μόλυνση, είναι αθόρυβο, δεν χρειάζεται καύσιμα, χρειάζεται λιγότερο χώρο και πολύ πιο φτηνή υποδομή από του αυτοκινήτου, επιπλέον η χρήση του βελτιώνει την υγεία.

Κανένα άλλο μεταφορικό μέσο δεν προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα εκτός φυσικά από το περπάτημα.

Στα μέσα της δεκαετίας του '70 οι τρεις αυτές χώρες έκαναν στροφή μακριά από το αυτοκίνητο και προώθησαν πολιτικές για το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημόσιες μεταφορές.

Ο κυριότερος ίσως λόγος για την μέχρι και τέσσερις φορές αύξηση της ποδηλασίας αποτελεί το γεγονός ότι τα μέτρα που πάρθηκαν έκαναν τη διακίνηση με ποδήλατο να θεωρείται από το κοινό ασφαλισμένη. Και όσο πιο πολλοί οι ποδηλάτες τόσο πιο πολύ αυξάνεται το αίσθημα της ασφάλειας.

Οι Γερμανοί διαθέτουν τα 70% με 80% των εισοδημάτων τους από το φόρο καυσίμων που ανέρχεται σε €2 δις στην προώθηση της ποδηλασίας με τις άλλες χώρες να διαθέτουν επίσης σεβαστά ποσά για κατασκευές υποδομών.

Με βάση τις εμπειρίες από την Γερμανία, την Ολλανδία και τη Δανία τα 7 πιο σημαντικά μέτρα που έκαναν την ποδηλασία ελκυστική είναι:

Εκτενές δίκτυο ποδηλατοδρόμων

Το δίκτυο είναι καλά συντηρημένο, με μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, ειδικούς δρόμους μόνο για ποδήλατα. Περάσματα μέσα από αδιέξοδα, συντόμια με ειδική σήμανση για την ορθή πορεία.

Ακόμη και οι μικρές πόλεις διαθέτουν μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδρόμων. Η Ondense στη Δανία με 185000 κατοίκους διαθέτει 500 Χλμ ποδηλατοδρόμων, 420Χλμ στο Groninger της Ολλανδίας με 181000 κατοίκους.

Αλλαγές στις διασταυρώσεις και σήματα προτεραιότητας

Στις διασταυρώσεις τα ποδήλατα σταθμεύουν μπροστά από τα αυτοκίνητα με ειδικά φωτεινά σήματα που τους δίνουν προτεραιότητα.

Ειδικές πρόνοιες για αποφυγή των επικίνδυνων διασταυρώσεων και εξαίρεση από τα φώτα σε ορισμένες διασταυρώσεις ( π.χ. τύπου Τα).

Μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων

Μείωση του ορίου ταχύτητας στις οικιστικές περιοχές σε 30Χλμ την ώρα και δυσκολίες στη διαδρομή για μειωμένες ταχύτητες ως επίσης και "περιοχές με σπίτια" (Home Zones) με 7χλμ την ώρα όπου πεζοί και ποδηλάτες έχουν προτεραιότητα από τα αυτοκίνητα.

Απόλυτη προτεραιότητα στα ποδήλατα σε στενούς δρόμους.

Στάθμευση ποδηλάτων

Πολλούς χώρους στάθμευσης ποδηλάτων οι οποίοι διαθέτουν καλό φωτισμό, ασφάλεια και προτεραιότητα στις γυναίκες.

Συνδυασμός με τις δημόσιες μεταφορές

Εξαιρετικούς χώρους στάθμευσης κοντά σε σταθμούς λεωφορείων και τρένων, εύκολη ενοικίαση ποδηλάτων.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εξαιρετικά καλά προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές ηλικίες, ειδικούς χώρους εκπαίδευσης και εξέτασης και πολύ αυστηρή εκπαίδευση στους αυτοκινητιστές πώς να συμπεριφέρονται και να αποφεύγουν τα δυστυχήματα με ποδήλατα.

Νομοθεσία

Ειδική νομική κάλυψη για παιδιά και ηλικιωμένους, σε όλα σχεδόν τα δυστυχήματα με ποδήλατο η ευθύνη βαραίνει τον αυτοκινητιστή και αυστηρή εφαρμογή των νόμων που προστατεύουν τον ποδηλάτη.

Σαν αποτέλεσμα της πιο πάνω επιτυχημένης πολιτικής, από τα ταξίδια που είναι μικρότερα από 2.5 χλμ στην Ολλανδία το 37% γίνεται με ποδήλατο, στην Δανία το 27% και στην Γερμανία το 14%.

Από τη μελέτη των John Pucher and Ralph Buehler. (2008) με τίτλο "Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany".

In mid-1970, Germany, Holland and Denmark have decided to promote cycling, each country with its own policies but have common characteristics.

The decision was taken because the bike is cheap, does not cause any pollution, is silent, does not need fuel, need less space and much cheaper infrastructure from the car, in addition to its use improves health.

No other means of transport does not offer many advantages other than natural walking.

In the mid-'70s, these three countries did turn away from the car and promoted policies for walking, cycling and public transport.

The major reason for possibly up to four fold increase in cycling is that the measures taken have the bike handling to be considered from the public locked. And as many cyclists as more increased sense of security.

The Germans have 70% to 80% of their income from fuel taxes amounting to € 2 billion to promote cycling in other countries have also observed amounts of infrastructure.

Based on experiences from Germany, Holland and Denmark, the 7 most important steps that made cycling attractive:

Extensive network of bicycle paths

The network is well maintained, with trails, bike lanes, special roads just for bikes. Passages through the dead ends, short and specific labeling of the track.

Even small towns have large networks of cycle paths. The Ondense in Denmark with 185,000 inhabitants has 500 km of cycle 420kms in Groninger, the Netherlands with 181,000 inhabitants.

Changes at intersections and signals the priority

On cross bicycles parked in front of cars with special illuminated signs that give them priority.

Special provisions for avoiding dangerous intersections and exemption from the lights at some intersections (eg The press).

Reduce speed of cars

Reducing the speed limit in residential areas to 30km per hour and difficulties in the path to lower speeds as well as "areas with houses" (Home Zones) 7km to the time when pedestrians and cyclists have priority from cars.

Absolute priority to bicycles in narrow streets.

Bicycle Parking

Bicycle parking lot who have good lighting, security and priority to women.

Combination with public transport

Excellent parking near bus and train stations, easy to rent bicycles.

Educational programs

Extremely good education to all school age special education and examination rooms and a very rigorous training to motorists how to behave and avoid accidents with bikes.

Legislation

Special legal protection for children and the elderly, almost all bicycle accidents, the responsibility falls on the motorist and strict enforcement of laws that protect the rider.

As a result of the above successful policy, the trips are less than 2.5 km in the Netherlands 37% is by bicycle, in Denmark 27% and Germany 14%.

The study of John Pucher and Ralph Buehler. (2008) titled "Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany".

Σακούλες μιας χρήσης. Ξέρετε ότι... Disposable bags. Did You Know ...

- Οι περισσότεροι άνθρωποι πετούν τις σακούλες ύστερα απο μόλις τρίλεπτη χρήση.
- Εάν κάθε καταναλωτής χρησιμοποιούσε έστω και μια σακούλα λιγότερη το μήνα, θα είχαμε οικονομία εκατοντάδων χιλιάδων κάθε χρόνο (τόσο απο σακούλες όσο και απο χρήματα).
- Περίπου 1.000.000 θαλάσσια όντα πεθαίνουν κάθε χρόνο από πλαστικές σακούλες και άλλα σκουπίδια που ρίχνονται στη θάλασσα.
- Οι πλαστικές σακούλες είναι ικανές να προξενήσουν πλυμήρες (!), διότι φράζουν τα αποχετευτικά συστήματα.
- Πολλές φορές το βρόχινο νερό (ευρύτερα γνωστό και ως όμβρια ύδατα) που λιμνάζει μέσα σε πλαστικές σακούλες (και όλοι μας έχουμε δει έστω και μια φορά κάτι τέτοιο) μπορεί να εξελιχτεί σε εστία μόλυνσης και φιλοξενίας κουνουπιών που μεταφέρουν ελονοσία.

5 συμβουλές απο τους ειδικούς

1. Χαμογελάστε και πείτε ΌΧΙ!
2. Διακόψτε. Πέστε: "Πραγματικά λυπάμαι που θα πρέπει να σας διακόψω, αλλά δεν θα χρειαστο τσάντα μιας χρήσης."
3. Προλάβετε. Ρωτήστε: "Θα με ρωτήσετε αν χρειάζομαι τσάντα? Ευχαριστώ, όχι."
4. Με περηφάνια. Πέστε το δυνατά και περήφανα: "Έχω την ανάγκη να το πω σε όλους σας: Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πλαστικές τσάντες! Χρειάζονται 450 χρόνια για να βιοδιασπαστούν!"
5. Δώστε τους δικούς σας λογους: "Οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων θαλάσσιων όντων", "οι πλαστικές τσάντες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του πλανήτη μας".

Most people throw their bags after just three minutes use.
If each consumer is using even less a bag a month, the economy would have hundreds of thousands every year (both in and bags of money).
Approximately one million sea creatures die every year from plastic bags and other rubbish thrown into the sea.
Plastic bags are likely to cause plymires (!) Because it obstructs the drainage systems.
Sometimes the rain water (popularly known as rainwater) to stagnate in plastic bags (and we all have seen even once this) can be evolved into a source of infection and host mosquitoes carrying malaria.

5 tips from the experts

1. Smile and say NO!
2. Stop. Say: "Truly I am sorry to have to interrupt you, but I will not need a bag to use."
3. Prevent. Ask: "You ask me if I need bag; Thanks, no."
4. Proudly. Say loudly and proudly: "I need to say to you all: I do not want to use plastic bags! Takes 450 years to biodegradable!"
5. Give your own reasons: "Plastic bags are responsible for the deaths of hundreds of thousands of marine beings", "plastic bags are largely responsible for the pollution of our planet."

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Nature Conservation Unit

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρησης και διατήρησης φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης και καλλιέργειας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην Κύπρο. Η Μονάδα αποτελεί τη μοναδική δομή σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που εξειδικεύεται στα θέματα διατήρησης βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι η Μονάδα δημιουργήθηκε πολύ πρόσφατα, έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και πολυδιάστατο ερευνητικό έργο. Ήδη έχει εξασφαλίσει την έγκριση χρηματοδότησης για την υλοποίηση μιας σειράς ερευνητικών έργων μέσα απο διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας καθώς και από την Κυπριακή Κύβέρνηση. Τα προγράμματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στη Μονάδα να αποκτήσει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει στα στελέχη της τη δυνατότητα για ανάπτυξη και νέων ερευνητικών προτοβουλιών. Μέσα απο την ανάπτυξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick έχει ήδη δώσει έντονο το στίγμα της, τόσο στα περιβαλλοντικά, όσο και τα ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης

Σύμφωνα με παρατηρήσεις ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Frederick, σημαντικό μέρος του πλυθησμού του σπάνιου φυτού Sideritis Cypria (Σιδερίτης η Κύπρια ή Κυπριακό τσάι του βουνού), το οποίο απαντά αποκλειστικά στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, καταστράφηκε λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και η μεγαλύτερη απειλή για την Κυπριακή Τουλίπα, ένα πανέμορφο φυτό που δεν απαντά σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου (εκτός απο την Ολλανδία, τη χώρα της τουλίπας, στην διασταύρωση της συγκεκριμένης τουλίπας βοήθησε και η κυπριακή), είναι η υπερσυλλογή των βολβών της για εμπορικούς σκοπούς.

Το Πανεπιστήμιο έχει προστατεύσει φυσικό υλικό απο τα είδη αυτά στην Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για επανεισαγωγή των ειδών στο φυσικό τους βιότοπο.

The Nature Conservation Unit of the University Frederick focuses on management and conservation of natural resources, biodiversity conservation, environmental education and environmental education and farming culture in Cyprus. The Unit is the only structure in the entire academic system in Cyprus, specializing in the conservation of biodiversity. Although the unit was created only recently, has developed important initiatives and multidisciplinary research project. Already has secured funding approval to implement a series of research projects through various programs of the European Union, the United Nations, the Research Promotion Foundation and by the Cypriot government. These programs have enabled the unit to acquire modern research equipment, which offer members the opportunity to develop new research and protovoulion. Through the development of the above activities, the Nature Conservation Unit of the University Frederick has already given a strong position, both in environmental, research and events in Cyprus.

EXAMPLES - Bank Seed Unit Conservation of Nature

According to submissions of research projects at the University of Frederick, an important part of the cohort of patients rare plant Sideritis Cypria (Sideritis to Cyprus or Cyprus mountain tea), which appears only in Pentadaktylos range, was destroyed due to weather conditions in recent years in Cyprus and the greatest threat to the Cyprus tulip, a beautiful plant that does not answer to any part of the world (apart from the Netherlands, the country of tulips, the tulips intersection of this helped and Cyprus) is overcollecting bulbs for commercial purposes.

The University has protected natural material from these species in the seed banks of the Unit for Nature Conservation, which will be used for future reintroduction of species in their natural habitat.

Η αλλαγή του κλίματος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, Climate change and global warming

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου απεικονίζεται ως εξής: Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα στην ατμόσφαιρα πάνω απο την ατμόσφαιρα της Γης. Το στρώμα αυτό δρα σαν κουβέρτα και παγιδεύει την θερμότητα του Ήλιου. Χωρίς αυτά τα αέρια η ηλιακή ενέργεια θα διέφευγε πίσω στο διάστημα. Αυτή η φυσική διαδικασία ονομάζεται "φαινόμενο του θερμοκηπίου" και χωρίς αυτό η μέση θερμοκρασία στη γη θα ήταν -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα είναι +15 βαθμούς.

Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα (το γνωστό σε όλους μας CO2), μεθανίου και πρωτοξειδίου του αζώτου, τα οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Αυτή η υπερθέρμανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας ονομάζεται "ενισχυμένο" φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα

Η δεκαετία του '90 ήταν η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Τα τελευταία 100 χρόνια, η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74 βαθμούς Κελσίου παγκοσμίως και κατά σχεδόν 1 βαθμό στην Ευρώπη, γεγονός που συνιστά ασυνήθιστα ταχεία θέρμανση. Πράγματι, ο 20ος αιώνας ήταν ο θερμότερος αιώνας και η δεκαετία του '90, όπως προαναφέραμε, η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Αυτή η τάση της υπερθέρμανσης όμως, συνεχίζεται: τα έντεκα θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκατριετία!!

Η Διεθνής Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), προβλέπει ότι μέχρι το 2100 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου - στην χειρότερη των περιπτώσεων εως και 6,4 βαθμούς Κελσίου - εκτός αν οι άνθρωποι αναλάβουν δράση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και με την πρώτη ματιά η διαφορά δεν μοιάζει ιδιαίτερα σημαντική, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων, πριν 11.500 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ήταν μόνο κατά 5 βαθμούς χαμηλότερη απο τη σημερινή, παρ' όλ' αυτά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήταν καλυμένο με πάγο!!!

Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα πάνω απο την επιφάνεια της Γης, σαν κουβέρτα. Όσο περισσότερα αέρι παράγονται, τόσο πιο παχιά γίνεται η κουβέρτα. Ο ήλιος ακτινοβολεί θερμότητα στη γη. Ένα μέρος απο αυτήν αντανακλάται και επιστρέφει στο διάστημα, ένα άλλο όμως παγιδεύεται απο τα αέρια του θερμοκηπίου και παραμένει στη γη. Αποτελέσματα όλων αυτών είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη!

The greenhouse effect is shown as follows: Greenhouse gases form a layer in the atmosphere above the Earth's atmosphere. This layer acts like a blanket and trap heat from the Sun. Without these gases, solar energy would escape back into space. This natural process called "greenhouse effect" and without it the average temperature on earth would be -18 degrees Celsius, and now is 15 degrees.

However, human activities contribute to increasing atmospheric concentrations of greenhouse gases, especially carbon dioxide (known to us all CO2), methane and nitrous oxides, which enhance the natural greenhouse effect and increasing the temperature. This warming caused by human factor called "enhanced" greenhouse effect.

Climate change is happening

The '90s were the warmest of the last millennium. Over the past 100 years, the average air temperature at the surface of the planet has risen by 0.74 degrees Celsius in the world and by almost 1 degree in Europe, which is an abnormally rapid heating. Indeed, the 20th century was the warmest century and the '90s, as mentioned above, the warmest of the last millennium. This trend is global, however, continues: the eleven warmest years recorded in the last thirteen!

The International Panel on Climate Change (IPCC), predicts that by 2100 the average global temperature is likely to increase further by 1.8 to 4 degrees Celsius - in the worst case up to 6.4 degrees Celsius - unless people take action to reduce greenhouse gas emissions. Although at first glance, the difference does not seem particularly important during the last Ice Age, 11,500 years ago, average global temperatures were only 5 degrees lower than today, despite all that much of Europe was covered with ice!

Greenhouse gases form a layer above the Earth's surface, like a blanket. The more gas is produced, the more fat is the blanket. The sun radiates heat to the earth. Part of it is reflected back into space, but another is trapped by greenhouse gases and remains on earth. Results of all these is the warming of the planet!

Δράση κατά των κλιματικών αλλαγών, Action against climate change

Οι κλιματικές αλλαγές και οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν (πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία κλπ.) έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών κατά χιλιάδες και τεράστιες οικονομικές ζημιές σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κυβέρνηση μας πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής της χώρας μας στο παγκόσμιο κίνημα των μικρών νησιώτικων χωρών που αγωνίζονται να ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη και της κυβερνήσεις τον μεγάλων χορών οι οποίες σφυρίζουν αδιάφορα (βλ. Κοπεγχάγη)

Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Οι κλιματικές αλλαγές απειλούν με ολική καταστροφή τον πλανήτη και τους ανθρώπους. ΔΡΆΣΗ ΤΏΡΑ!

Η Κύπρος είναι μικρή χώρα αλλά είναι μέρος μιας από της μεγάλες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλούμε τον πρόεδρο Χριστόφια να ζητήσει από τους Ευρωπαίους ηγέτες από την επόμενη συνάντηση κορυφής να:

Επαναχαραξουν την Ευρωπαϊκή πολιτική για αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών με καυιέρωση του στόχου μείωσης τον ρύπων τουλάχιστον στο 30% και κάλυψη 30% τον ενεργειακών αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2020.

Υιοθετήσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για της μικρές και νησιωτικές Ευρωπαϊκές χώρες της Μεσόγε;ιού οι οποίες πλήττονται από της κλιματικές αλλαγές, ούτος ώστε να καλύψουν τους πιο πάνω στόχους.

Επίσης ζητούμε όπως η Κυπριακή Προεδρία του 2012 επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο αγώνα για την αντιμετώπιση τον κλιματικών αλλαγών.

Climate change and natural disasters that cause (flood, fire, drought, etc.) result in loss of human lives by the thousands and enormous economic losses worldwide.

Our government must realize the importance of our country in the global movement of small island countries struggling to sensitize international public opinion and the governments of the major dances are whistling casually (see Copenhagen)

There is no time to lose. Climate change threatens to destroy the whole planet and its people. Act Now!

Cyprus is a small country but it is part of one of the major economies of the world, the European Union.

We call on President Christofias to ask European leaders to the next summit to:

Re-engineer the European policy on tackling climate change through the kafierosi the target of reducing emissions by at least 30% and 30% meet the energy needs from renewable sources by 2020.

Adopt a funding program for small and island countries of the European Mesogis? Virus are affected by climate change, he shall be to meet the above objectives.

Also we like the Cypriot presidency in 2012 focused on upgrading the European Union contribution to the global fight to tackle the climate change.

Ανακύκλωση: Μην τα πετάξεις, διαχώρισε τα! Recycling: Don't throw it, sort it!

Δώσε δύναμη στον κύκλο. Green Dot

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία συλλέγει η Green Dot Κύπρου, είναι ΜΟΝΟ τα ακόλουθα:

Το ρεύμα του PMD περιλαμβάνει:

Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες τύπου τετραπάκ.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία, τότε το σακούλι PMD της Green Dot Κύπρου συλλέγεται απο το πεζοδρόμιο σας.

Αν κατοικείτε σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αλλά τα σκύβαλα σας συλλέγονται απο ειδικό μεγάλο, πράσινο κάδο κοντά στο σπίτι σας, τότε θα προσέξετε ότι δίπλα απο τον κάδο αυτό τοποθετήθηκε ή πρόκειται να τοποθετηθεί σύντομα ένας άλλος κάδος χρώματος μπλε, με τα διακριτικά της Green Dot Κύπρου. Σε αυτό τον κάδο τοποθετήστε ΜΟΝΟ τα σακούλια του PMD. Αν δεν τοποθετηθεί κάδος, τότε η συλλογή γίνεται απο το πεζοδρόμιο.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Το ρεύμα του PMD συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του χαρτιού. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις συσκευασίες PMD στο ειδικό διάφανο σακούλι της Green Dot Κύπρου και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα στα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω.

Τα σακούλια PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε απο τις υπεραγορές της περιοχής σας.

Μετά τη συλλογή των συσκευασιών του ρεύματος του PMD, τα σακούλια του PMD μεταφέρονται σε ειδική μονάδα, όπου διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών, δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού; Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται απο σπίτι σε σπίτι, απο το πεζοδρόμιο της κατοικίας σας. Τοποθετείστε τα πιο πάνω υλικά έξω απο το σπίτι σας είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε στα ειδικά καφέ σακούλια της Green Dot Κύπρου, είτε σε πλαστικό κιβώτιο χρώματος καφέ, το οποίο αφού αδειάσει θα σας επιστραφεί για να ξαναχρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Αν και, όπως αναφέραμε, κυκλοφορούν στην αγορά τα ειδικά καφέ σακούλια, εν τούτοις καλό θα ήταν να αποφύγετε την τοποθέτηση των χαρτιών σε πλαστικά σακούλια, προτιμώντας, όπου αυτό είναι εφικτό φυσικά, μια απο τις άλλες μεθόδους.

Προστατέψτε το χαρτί απο την βροχή. Σε περίπτωση που βρέχει, τότε χρησιμοποιείστε το ειδικό κουτί με πώμα για να μεταφέρεται το χαρτί έξω για συλλογή. Ειδικά κουτιά αυτού του τύπου θα βρείτε στις υπεραγορές και στα καταστήματα DIY.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού?

Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του PMD. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις χάρτινες συσκευασίες με μια απο τις μεθόδους που αναφέρονται πιο πάνω και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα έξω απο το σπίτι σας.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του χαρτιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός του σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του γυαλιου;

Είναι το μόνο ρεύμα υλικών που δεν συλλέγεται απο το σπίτι σας, καθότι η ανάμειξη του γυαλιού με άλλα υλικά, προκαλεί προβλήματα στα άλλα υλικά. Αφου διαχωρίσετε τα γυάλινα μπουκάλια και τις άλλες γυάλινες συσκευασίες απο τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, πρέπει να τα μεταφέρετε στους ειδικούς κάδους σχήματος καμπάνας που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία στη γειτονιά σας. Όλες οι γυάλινες συσκευασίες, ανεξαρτήτως χρώματος, τοποθετούνται στον ίδιο κάδο.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του γυαλιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα για καθαρισμό και άλεσμα και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Συμμετέχουσες Τοπικές Αρχές στο πρόγραμμα ανακύκλωσης:

Λευκωσία: Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λατσιών, Λακατάμειας, Αγ. Δομετίου και Έγκωμης.

Λεμεσός: Δήμοι Λεμεσού, Αγ. Αθανασίου, Κ. Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας. Κοινότητες: Αγ. Τύχωνα, Μουτταγιάκας Ύψωνα.

Δήμοι και κοινότητες: Επαρχίας Πάφου και ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Give power cycle. Green Dot

Recyclable materials collected or Green Dot Cyprus, only the following:

The stream of PMD include:

Plastic bottles and jars, metal containers (aluminum and tin) and paper packaging type tetrapak.

How to collect the stream of PMD?

If you live in a house, then the PMD bag of Green Dot Cyprus is collected from your sidewalk.

If you live in an apartment or house, but you refuse collected by a special large green bin near your home, you will notice that next to the bucket is placed or will be soon placed another blue bin, with the insignia of Green Dot Cyprus. In this bucket load ONLY the bags of PMD. If not mounted bucket, then the collection is from the sidewalk.

When the stream of PMD is collected?

The stream of PMD is collected once a week from home, along with the current paper. Pick and place all packages in PMD special transparent bag of Green Dot Cyprus and place the correct day in the points mentioned above.

The PMD bags are available and can be purchased from supermarkets in your area.

After collecting the packaging of the stream of PMD, the PMD of the bags are transported in special units, divided into different categories and then forwarded for recycling.

The current paper include: dry cardboard boxes (medicines, shoes, cereal) and cardboard boxes, newspapers, magazines, brochures and office paper.

How to collect the stream of paper? The current paper is collected from house to house, from the sidewalk of your home. Place the above materials outside your home or in a carton, or tied to a package, or in special brown bags of Green Dot Cyprus, either brown plastic box, which once emptied will be returned for reuse for the same purpose. Although, as mentioned, the market specially coffee bags, though it would avoid putting the paper in plastic bags, preferring, where possible, of course, one of the other methods.

Protect your card from the rain. If it rains, then use a special box with lid to carry the paper out for collection. Special packs of this type found in supermarkets and shops in DIY.

When collected the current paper;

The current paper is collected once a week from home, along with the tide of PMD. Gather and pack all cartons with one of the methods mentioned above and place the correct day outside the home.

After collection, the current paper is transferred to a special unit where there is separation into different categories and then forwarded for recycling.

The stream of glass include: glass bottles, jars and other glass containers.

How to collect the stream of glass?

Is the only current material is collected from your home, because the mixing glass with other materials, causing problems for other materials. After separating the glass bottles and other glass containers from other household waste, you must transfer to the special bell-shaped containers have been placed at key points and accessible in your neighborhood. All glass containers, regardless of color, are placed in the same bucket.

After collection, the stream of glass is transferred to a special unit for cleaning and grinding and then forwarded for recycling.

Participating Local Authorities in the recycling program:

Nicosia: Nicosia Municipality, Aglantzia, Strovolos Latsia, Lakatamia, St. Dometiou and Engomi.

Limassol: Limassol, Agios Athanasios, K. Polemidhia, Mesa Neighborhood, Yermasoyia. Communities: St. Tycho, Mouttagiakas heights.

Municipalities and communities of District Paphos Famagusta free.

Κάδοι Ανακύκλωσης Μπαταριών, Battery Recycling Bins

Ποιες μπαταρίες ανακυκλώνονται;

Οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών δέχονται όλα τα είδη φορητών μπαταριών οικιακού τύπου, είτε αυτές είναι πρωτογενείς (μιας χρήσεως) είτε δευτερογενείς (επαναφορτιζόμενες), π.χ.: μπαταρίες απο κασετόφωνα, ραδιόφωνα, φορητές συσκευές ήχου, παιχνίδια, κινητά και ασύρματα τηλέφωνα, τηλεχειριστήρια, ρολόγια, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ακουστικά βαρηκοϊας κλπ. Δεν παίζει ρόλο το είδος της συσκευής απο την οποία προέρχονται αρκεί να μην είναι ενσωματωμένες στο προϊόν.

Which batteries are recycled?

The battery recycling bins accept all types of portable batteries, household type, whether primary (disposable) or secondary (rechargeable), for example: batteries of tape recorders, radios, portable audio, gaming, mobile and cordless phones, remote controls , watches, cameras, camcorders, hearing aids, etc. It does not matter the type of device that generated enough not to be incorporated into the product.

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακυκλώστε μπαταρίες, Recycle batteries!!

"Αδειάστε" τις μπαταρίες σας στους ειδικούς κάδους της Ελληνικής Τράπεζας και βοηθήστε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμας και τα παιδιά μας!

Στην Ελληνική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης του κοινού για συμμετοχή του στη διαδικασία ανακύκλωσης των μπαταριών οικιακού τύπου, ξεκινήσαμε μια στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος ΛΤΔ.

Ειδικοί κάδοι συλλογής μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας παγκύπρια.

Ελάτε για συναλλαγές και "αδειάστε" τις μπαταρίες σας.

Οι μπαταρίες περιέχουν βαρέα μέταλλα όπως π.χ. υδράργυρο, μόλυβδο, κάδμιο και νικέλιο, τα οποία δύνανται να μολύνουν επικύνδυνα το περιβάλλον, αν δεν διαχειριστούν σωστά μέσω της ανακύκλωσης.

Τα οφέλη απο την ανακύκλωση μπαταριών είναι πολλά και κοινά για όλους. Το κυριότερο όμως είναι πως μέσω της ανακύκλωσης των μπαταριών συντελούμε στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας.

Με την ανακύκλωση μπαταριών:

- Προστατεύουμε το περιβάλλον

- Εξοικονομούμε ενέργεια

- Μειώνουμε τα απορρίματα

- Εξοικονομούμε πρώτες ύλες

- Συνεισφέρουμε στην κοινωνία.

Place your batteries in Hellenic bank's recycle bins and help create a better environment for us and our children!

In Hellenic Bank in an effort to facilitate public participation in the recycling process of batteries, household type, we began a strategic partnership with the company A.F.I.S. Cyprus LTD.

Special collection bins have been placed batteries in all branches of the Hellenic Bank Cyprus.

Come on trade and "empty" your batteries.

Batteries contain heavy metals such as mercury, lead, cadmium and nickel, which can be hazardous contaminate the environment if not properly manage through recycling.

The benefits from battery recycling are numerous and common to all. The main thing is that by recycling the batteries contribute to creating a better environment for ourselves and our children.

By recycling batteries:

- Protects the environment

- Saves energy

- Reduce litter.

- Saves raw materials

- Contribute to society.

Οικολογική οδήγηση 2

Το αστρονομικό ποσό των 15 δισ. ευρώ κοστίζουν κάθε χρόνο στους Έλληνες οδηγούς τα καύσιμα που χρησιμοποιούν για την κίνηση των οχήματων τους, τα οποία σε ετήσια βάση εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα περίπου 34 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Τα στοιχεία αυτά ανέφερε ο υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης ανακοινώνοντας την έναρξη καμπάνιας με στόχο την προώθηση της οικολογικής οδήγησης (eco driving) υπό τον εύγλωττο τίτλο «Μην οδηγείς μηχανικά. Σκέψου οικολογικά». Τα μέτρα του υπουργείου που θα πλαισιωθούν και από την υποστήριξη λαμπερών προσώπων, όπως της τραγουδίστριας Έλλης Κοκκίνου, που ερμήνευσε ένα τραγούδι με θέμα την οικολογική οδήγηση και του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Σωτήρη Νίνη, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής: * Εισαγωγή της οκονομικής οικολογικής οδήγησης στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση άδειας οδήγησης, από τον Ιανουάριο του 2009. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν τον οικολογικό τρόπο οδήγησης αλλά θα επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές και κατά την πρακτική εξέταση. * Επικοινωνιακές δράσεις για την ενημέρωση, τα οφέλη και την προώθηση των αρχών του Ecodriving . * Συνεργασία με ομοσπονδίες, οργανισμούς, ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου, της εξοικονόμησης ενέργειας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. * Εφαρμογή των αρχών της οικολογικής οδήγησης σε εποπτευόμενους φορείς (ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ) για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών. Αν ένας οδηγός οδηγεί το όχημά του με οικολογικό τρόπο μπορεί να εξοικονομήσει να καταναλώνει 10-25% λιγότερο καύσιμο. Ενδεικτικό του οφέλους που θα μπορούσε να προκύψει είναι ότι αν το σύνολο των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα μας μείωνε κατά 5% την κατανάλωση καυσίμου θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν συνολικά 742 εκατομμύρια ευρώ ενώ διπλάσια θα ήταν οι εξοικονόμηση χρημάτων αν μειώνονταν η κατανάλωση καυσίμου κατά 10%. Μια τέτοια εξοικονόμηση μεταφράζεται σε «δωρεάν» κίνηση 50 από τις 365 μέρες του χρόνου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρικόπουλος πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Να σημειώσουμε πάντως ότι ο υπουργός Μεταφορών απέφυγε να απαντήσει αναφορικά με το πότε θα εφαρμοστεί πρόγραμμα απόσυρσης, ώστε να αντικατασταθούν τα παλιά και ρυπογόνα οχήματα με σύγχρονα, φιλικά στο περιβάλλον ενώ την ίδια στάση τήρησε κληθείς να απαντήσει αν η αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 20% που ανακοινώθηκε χθες αποτελεί μέτρο υπέρ του οικολογικού τρόπου οδήγησης.

Οικολογική οδήγηση

http://www.youtube.com/watch?v=-QCZDu5h0nQ&feature=related

Ένα εξαιρετικό βιντεάκι για την οικολογική οδήγηση, εξ Ελλάδος ορμόμενο.

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part Ε'.

- Πλένουμε τα φρούτα και τα λαχανικά μας σε ένα μπολ με νερό και όχι κάτω απο το νερό της βρύσης. Θα εξοικονομήσετε νερό και μπορείτε να ποτίσετε τα φυτά του σπιτιού σας με το υπόλοιπο νερό. Wash your fruits and vegetables in a bowl of water rather than under a running tap. You will save water and will do so further watering your house plants with the remaining water.

- Το Carbon Footprint είναι ένα μέτρο της επιβλαβούς επίδρασης που οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν στον πλανήτη όσον αφορά το ποσό των αερίων του θερμοκηπίου το οποίο παράγουν αυτές οι δραστηριότητες. Ορισμένοι δικτυακοί τόποι που μπορούν να υπολογίσουν το αποτύπωμα σας για σας: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html ή www.carboncalculator.co.uk. A Carbon Footprint is a measure of the damaging effect that human activities have on the planet in terms of the amount of greenhouse gases these activities produce. Some websites that will calculate your footprint for you: www.wwf.gr/footprint/, http://footprint.wwf.org.uk, www.carbonfootprint.com/calculator.html or www.carboncalculator.co.uk.

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας κατά την απουσία σας από το γραφείο για μακρές συνεδριάσεις ή κατά το μεσημεριανό σας διάλειμα. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20% της ημερήσιας ηλεκτρικής σας κατανάλωσης. Turn off your computer during your absense from the office for long meetings or lunch hours. You can thus save up to 20% of your daily electric consumption.

- Διαβάστε e-mail στην οθόνη. Μην τα τυπώνετε εκτός αν είναι πραγματικά απαραίτητο, αλλά ακόμα και τότε εκτυπώστε μόνο το τμήμα που χρειάζεστε. Read e-mails on screen. Don't print them out unless really necessary and even then print only the section you need.

- Μοιραστείτε ένα αυτοκίνητο για το πανεπιστήμιο, την εργασία, ή οποιοδήποτε κοινό προορισμό. Αν ο καθένας που τακτικά οδηγεί προς την εργασία / πανεπιστήμιο του, αν μοιραστεί την κούρσα με κάποιο/κάποια συνάδελφο/συμφοιτητή - τρια μόλις μία φορά την εβδομάδα ο όγκος κυκλοφορίας θα μειωθεί κατά 12 - 15%. Share a car to the university, to the job, to any common destination. If everyone who regularly drives to work/university on their own shared a lift just once a week traffic volumes would fall by 12 - 15%.

- Μην ξεχνάτε να αποσυνδέετε τους φορτιστές των μπαταριών σας, όταν έχετε τελειώσει με την φόρτιση του κινητού τηλεφώνου ή του φορητού υπολογιστή σας. Εάν αφεθουν συνδεδεμένοι συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια! Don't forget to unplug your battery chargers after you've finished charging your mobile phone or laptop. If left plugged they continue to consume energy!

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part D'.

- Μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν το 85% περίπου απο την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί και όταν είναι ενεργοποιημένο. Έτσι, απενεργοποιήστε το! Don't leave electronic devices on standby. Tv's and computers use about 85% as much electricity as when they are switched on. Switch things off at the wall.

- Εγκαταστήστε τουαλέτα με διπλό φλας. Σε παλαιότερα μοντέλα εισάγετε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο άμμο στο καζανάκι. Install a dual flash toilet. In older models insert a plastic bottle full of sand in the cistern.

- Βράστε μόνο όσο νερό χρειάζεστε. Κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε καφέ ή τσάι, βράστε μόνο όσα φλυντζάνια χρειάζεστε πραγματικά. Θα εξοικονομήσετε αρκετή ενέργεια για να ανάψετε μια λάμπα για αρκετές ώρες. Boil only as much water as you need. Every time you want to make a cup of coffe or tea, only boil the number of cupfuls you actually need. You will save enough energy to run a light bulb for several hours.

- Βάλτε ένα καπάκι στις κατσαρόλες σας κατά το μαγείρεμα. Μπορείτε να εξοικονμήσετε έως και το ένα τέταρτο της ενέργειας που απαιτείται για την προετοιμασία των πιάτων. Οι χύτρες ταχύτητας και οι ατμομάγειρες είναι ακόμη καλύτερα: μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 70%!!! Put a lid on your pots when cooking. You can save up to a quarter of the energy needed for preparing the dish. Pressure cookers and steamers are even better: they can save about 70%!!!

- Για την ανακύκλωση των γκρίζων νερών και τη σύνδεση γεώτρησης με την τουαλέτα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του οποίου οι κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται στη λεωφόρο Τζων Κένεντυ, στην Παλλουριώτισσα. Ορισμένοι συνδυασμοί επιδοτούνται από την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.moa.gov.cy/wdd. For recycling of Grey Water and connection of Borehole with the toilet, contact the Water Development Department, whose central offices are on John Kennedy avenue, in Pallouriotissa. Some schemes are subsidised by the government. For more info, http://www.moa.gov.cy/wdd

- Μοιραστείτε εφημερίδες και περιοδικά με τους φίλους, τους συναδέλφους ή τους γείτονες παρά να αγοράσετε τις δικές σας και προσπαθήστε να βρείτε μια δεύτερη χρήση γι 'αυτές. Για παράδειγμα, ώς χαρτί περιτυλίγματος, πριν τις ανακυκλώσετε. Share newspapers and magazines with friends, colleagues or neighbours rather than always buying your own and try to find a second use for them. For example, as wrapping paper, before you recycle them.

- Εκτυπώστε λιγότερο! Στο γραφείο ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας για την περαιτέρω χρήση της άλλης πλευράς του χαρτιού και λιγότερη εκτύπωση, αρχειοθετώντας τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα τους. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και να δημιουργήσετε συνήθειεςπου δεν απαιτούν τις χρήσεις χαρτού. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση χαρτιού στο γραφείο αυξάνεται κατά 20% ετησίως και η web-based τεχνολογία αυξάνει απλά την εκτύπωση εγγράφων. Κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος χρησιμοποιεί περίπου 50 φύλλα μεγέθους Α4 ανά ημέρα. Print less! At the office encourage your colleagues to re-use the other side of paper and print less by archiving their e-mails and attachments. You can also try and create paperless habits. Some studies show that office paper consumption is rising by 20% per year and web-based technology is actually increasing the printing of documents. On average each worker uses about 50 sheets of A4 size per day.

- Αν και πλαστικά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που διαρκούν περισσότερο και, δεδομένου ότι δεν απαιτείται να κοπεί ένα πραγματικό δέντρο, μπορεί να φαίνεται σαν η πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η πιο πράσινη επιλογή είναι να βρούμε ένα όμορφο δοχείο, να το διακοσμήσουμε, και μπορούμε να το επαναφυτεύσουμε μετά τις διακοπές. Though plastic Xmas trees last longer and may seem like the more eco-friendly choice since they don't require chopping down a real tree, they actually are not the greenest choice. The greenest option is to find a beautiful potted plant to decorate that you can replant after the holiday.

- Φυτέψτε ένα δέντρο. Καθώς τα δέντρα κάνουν "τρώνε", τα φύλλα τους απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Πραγματικότητα: Στην διάρκεια της ζωής του ένα δέντρο μπορεί να απορροφήσει ένα ολόκληρο τόνο του άθλιου αυτού αερίου. Έτσι, η φύτευση ενός δέντρου είναι ένα απίστευτα πράσινο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Plant a tree. As trees make food, their leaves soak up carbon dioxide from the air. Fact: In its lifetime a single tree can soak up a whole tonne of the ghastly gas. So planting a tree is a horribly green thing to do.

- Αγοράστε επανεγγράψιμα CD και DVD και όχι δίσκους μιας χρήσης ή, ακόμα καλύτερα, αποθηκεύστε αρχεία σε ένα memory stick. Buy rewritable CDs and DVDs rather than single-use disks or, even better, save files onto a memory stick.

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Γ'. Some tips for environmental protection, part C'.

- Μάθετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στην περιοχή σας. Ελέγξτε αν συλλεγονται από το σπίτι σας ή εάν θα πρέπει να τα μεταφέρετε σε κάποιο σημείο συλλογής. Είναι απλά μια απόφαση! Find out which materials are recycled in your area. Check whether they are collected from your house or whether you have to take them to a collection point. It's just a decision!

- Επιλέξτε τα καλοφτιαγμένα ρούχα που σας αρέσουν και θα φορέσετε για χρόνια. Αποφύγετε την γρήγορη μόδα. Μετά, κοιταξτε στην ντουλάπα σας: Έχετε επισκευασμένα ρούχα ή ακόμη και περασμένης μόδας; Αυτό είναι πολύ-πολύ ωραία ευκαιρία για μόδα vintage! Άλλωστε, χρειάζεται 10 φορές περισσότερη ενέργεια ανά τόνο για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από έναν τόνο γυαλί! Choose well-made clothes you really like and will wear for years. Avoid fast fashion. Look after your wardrobe: Have clothes repaired or even restyled? That's very-very nice opportunity for vintage clothing!It takes 10 times more energy to make a tonne of textiles than a tonne of glass!

- Το πόσιμο νερό είναι σπάνιο! Μια και το 97,5% του νερού στη Γη είναι αλμυρό νερό, μας μένει μόνο το 2,5%, ως γλυκό νερό. Από το ποσό αυτό τα δύο τρίτα βρίσκεται μέσα σε παγετώνες και πολικούς πάγους. Το υπόλοιπο, μη παγωμένο γλυκό νερό βρίσκεται κυρίως σε υπόγεια ύδατα, με μόνο ένα μικρό κλάσμα του παρόντος σε ποτάμια, λίμνες ή στον αέρα. Το νερό είναι πολύτιμο αγαθό, το χρησιμοποιμε υπεύθυνα και για κανένα λόγο δεν το αφήνουμε να πάει χαμένο! Fresh water is scarce! Some 97.5% of water on the Earth is salt water, leaving only 2.5% as fresh water. Of this over two thirds is frozen in glaciers and polar ice caps. The remaining unfrozen fresh water is found mainly as groundwater, with only a small fraction present in rivers, lakes or in the air. Water is precious resource, use it responsibly and don't waste it!

- Αγοράστε τοπικά παραγόμενα νωπά προϊόντα, είτε απευθείας από τον γεωργό είτε σε μια τοπική αγορά φρούτων και λαχανικών. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι καλά και για σας και για το περιβάλλον. Μείωση του αριθμού των χιλιομέτρων που το φαγητό σας έχει ταξιδέψει και αποφυγή της συσκευασίας, συνεπάγεται μειώση της ρύπανσης και των αποβλήτων. Buy locally-produced fresh produce either directly from the farmer or at a local fruit and vegetable market. Seasonal food is good as for you as for environment. Cutting the number of kilometres your food has travelled and avoiding packaging reduces pollution and waste.

- Πάρτε μαζί σας τη δική σας επαναχρησιμοποιήσιμη βαμβάκερή τσάντα κάθε φορά που θα ψωνίσετε! Χρησιμοποιώντας τη δική σας τσάντα αντί για 4 πλαστικές σακούλες ανά βδομάδα, μειώνετε ετησίως το "αποτύπωμα" σας στην τρύπα του όζοντος περίπου 8 κιλά. Take with you your own reusable cotton bag every time you shop! Using your own bag instead of 4 disposable plastic bags per week will cut your annual footprint by about 8 kg.

- Όταν πηγαίνετε σε ένα ταξίδι πεζοπορίας μην αφήσετε τίποτα πίσω, ειδικά απορρίμματα. Εάν συναντήσετε κάτι που άλλοι έχουν αφήσει πίσω, ενεργείστε με υπευθυνότητα και πάρτε το. When you go on a hiking trip do not leave anything behind, especially litter. If you come across anything that others have left behind, act responsibly and pick it up.

- Αφήστε το φυσικό φως να λάμψει! Μείωστε τις εκπομπές CO2 σας και κρατήστε τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειάς σας χαμηλά, με την αξιοποίηση του φυσικού φωτός. Σκεφτείτε την επιλογή χλωμού χρώματος στις οροφές, τους τοίχους και τα δάπεδα, καθώς και καθρέφτες να αντανακλούν το φως της ημέρας. Let the natural light shine in! Decrease your CO2 emissions and keep your electricity bills low by making the most of natural light. Think about choosing pale-coloured walls, ceilings and floors, as well as mirrors to reflect the daylight.

- Μια βρύση που στάζει απoβάλει περίπου ένα λίτρο νερού ανά ώρα. Σε μια εβδομάδα, το ποσό αυτό είναι αρκετό για να καλύψει μια μπανιέρα. Το πόσιμο νερό είναι πολύτιμο. Σώστε το! A dripping tap waste as much as one liter of water per hour. In one week, that is enough to fill a bathtube. Drinking water is precious. Save it!

- Kρεμάστε έξω το πλύσιμο. Το στεγνωτήρια θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρόνο, αλλά σπαταλά πολύ ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ πιο "πράσινο" να κρεμάσετε το πλύσιμο έξω να στεγνώσει. Αν είναι αναγκαστικό να χρησιμοποιήσετε ένα στεγνωτήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστραγγίσει το μεγαλύτερο μέρος του νερού απο τα ρούχα πρώτα. Do hang washing outside. Tumble dryers might be time-saving but they guzzle electricity. It's far greener to hang washing outside to dry. If you have to use a tumble dryer, make sure you squeeze most of the water out first.

- Φυτέψτε φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία. Μεσογειακά φυτά όπως το δενδρολίβανο, η λεβάντα και το φασκόμηλο είναι πολύ ανεκτική στα μεγάλα διαστήματα ξηρασίας. Plant drought-resistant species. Mediterranean plants such as rosemary, lavender and sage are very tolerant of long dry periods.

Η ζωή είναι ενέργεια - Life is energy

Εξοικονομήστε ενέργεια, προστατέψτε το περιβάλλον

- Χρησιμοποιώντας 20 λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ΙΚΕΑ αντί 20 συμβατικών, βοηθάτε το περιβάλλον, αποτρέποντας την εκπομπή 6 τόνων CO2 ετησίως. Σαν να φυτεύετε, δηλαδή, 490 δέντρα!!!

- Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας έχουν 6 - 10 φορές περισσότερη διάρκεια και χρησιμοποιούν 80% λιγότερη ενέργεια απο τις συμβατικές!!!

Ανακυκλώστε τις λάμπες σας σε όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ.

Save energy, protect the environment.

- Using 20 energy saving light bulbs IKEA instead of 20 conventional, helping the environment by preventing the emission of six tonnes of CO2 annually. As if planted, ie, 490 trees!

- The energy saving light bulbs are 6-10 times more time and use 80% less energy than conventional!

Recycle your lamps at all IKEA stores.

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Β'. Some tips for environmental protection, part Β'.

- Χρησιμοποιήστε το νερό της βρύσης αντί να αγοράσετε εμφιαλωμένο νερό. Εάν ανησυχείτε για την ποιότητα του νερού, επενδύστε σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος για την κουζίνα σας. Το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει έως και 10.000 φορές περισσότερο από το νερό της βρύσης. Στις ΗΠΑ, 30 εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια του νερού ρίχνονται κάθε μέρα στα σκουπίδια. Τα πλαστικά μπουκάλια νερού μπορεί να χρειαστούν μέχρι και εκατοντάδες (μέχρι και 450) χρόνια για την αποσύνθεση τους και απλά δημιουργούν περισσότερα απορριμμάτα στις χωματερές και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Use tap water instead of buying water. If you are worried about water quality, invest in a filtration system for your kitchen. Bottled water coasts up to 10.000 times as much as tap water. In the US 30 million plastic water bottles are thrown every day. Plastic water bottles can take (up to 450) hundreds of years to decay and just create more litter in dumps and landfill sites.

- Αν τα ρούχα δεν είναι πραγματικά βρώμικα, κάντε πλύση σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Αυτό εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια, διότι το 90% της ενέργειας που χρησιμοποιείται από ένα πλυντήριο χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. If clothes aren't really dirty use a cooler wash. This saves electricity, because 90% of the energy used by a washing machine is used in heating the water.

- Μην πετάτε παλιές μπαταρίες ανακυκλώστε τις! Για τους εκκινητές τους περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορούν να διαρρεύσουν και να δηλητηριάσουν το έδαφος. Κάνοντας νέες μπαταρίες από το μηδέν χρειαζόμαστε 50 φορές περισσότερη ενέργεια από ό, τι περιέχουν οι ίδιες οι μπαταρίες. Don't throw old batteries recycle them! For starters they contain dangerous chemicals which can leak and poison the soil. Making new batteries from scratch takes 50 times more energy than is in the batteries themselves.

- Κλιματισμός: Βεβαιωθείτε ότι έχετε την σωστή ποσότητα για το σπίτι σας. Είναι μια σπατάλη ενέργειας να έχετε πολύ ισχυρό σύστημα. Χρησιμοποιήστε το για να πάρετε λίγη θερμότητα, και όχι να αναπαραστήσετε τις πολικές θερμοκρασίες. Απενεργοποιήστε όταν φύγετε απο το σπίτι. Air conditioning: Make sure it's the right capacity for your home. It's a waste of energy to have too powerfull a system. Use to take the edge of the heat, rather than creating a polar microclimate. Turn it off when you go out.

- Πείτε ΟΧΙ στις πλαστικές σακούλες! Τα σακούλια που είναι κατασκευασμένα από πλαστικό που ονομάζεται πολυαιθυλένιο, είναι οι μεγαλύτεροι ρυπαντές του πλανήτη μας. Πάρτε μια funky επανα-χρησιμοποιήσημη ή υφασμάτινη τσάντα και πείτε "όχι ευχαριστώ" στις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες. Say NO to plastic bags! Carrier bags, made from plastic called polyethylene, are the single biggest polluters of our planet. Get a funky re-useable or cotton bag instead and say "no thanks" to plastic or paper bags.

- Φάτε εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τα οποία ακόμα καλύτερα αν προέρχονται από βιολογικες καλλιέργειες. Έχουν καλύτερη γεύση, είναι πιο υγιεινά για σας και η καλλιέργειά τους έχει μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον. Eat seasonal fruits and vegetables, which are even better if you come from organic farming. They taste better, are healthier for you and their cultivation has less environmental impact.

- Χρησιμοποιήστε ένα ποτιστήρι για να ποτίσετε μόνο τις περιοχές που πραγματικά το χρειάζονται. Use a watering to water only those areas that need it.

- Κλείνετε τη βρύση! Αποφύγετε την σπατάλη του νερού ενώ βουρτσίζετε τα δόντια σας ή ξυρίζεστε καθώς με αυτό τον τρόπο μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 10 λίτρα νερού κάθε φορά. Χρησιμοποιήστε μια κούπα νερό έτσι ώστε να χρησιμοποισετε μόνο ό,τι χρειάζεστε. Turn off the tap! Avoid wasting water while brushing your teeth or shaving, and save up to 10 liters of water each time. Use a mug of water and turn the top off so you only use what you need.

- Παραδίδονται διαφημιστηκά φυλλάδια στο σπίτι σας; Προσθέστε μια πινακίδα στο γραμματοκιβώτιό σας: "Μην τοποθετείται διαφημίσεις παρακαλώ". Η μέθοδος αυτή μπορεί να σώσει πολλά δέντρα και πολύ νερό κάθε χρόνο. Is junk and marketing mail being delivered to your home? Add a sign on your mailbox: "No advertisements please". This method can save many trees and a lot of water each year.

- Βάλτε όλα τα αυτοκίνητα γύρω απο τον κόσμο και αυτά θα εκτείσουν μια απόσταση ίση με αυτή γύρω από τον ισημερινό από περίπου 40 φορές (τουλάχιστον). Αυτό είναι ένα φοβερό μέρος των ορυκτών καυσίμων που διατηρούν στους κινητήρες τους σε λειτουργία, με πολλούς βρώμικους καπνούς να βγαίνουν από τους σωλήνες εξάτμισης. Put all the cars in the world end to the end, and they'd stretch around the Equator about 40 times (minimum). That's an awful lot of fossil fuel keeping their engines running and a lot of filthy fumes being pumped out of their exhaust pipes.

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Α'. Some tips for environmental protection, part A'.

- Aντικαταστήστε τις παλιές λάμπες με λαμπτήρες φθωρισμού! Χρησιμοποιούν έως και 80% λιγότερη ενέργεια από τους κοινούς λαμπτήρες και διαρκούν περίπου 15 φορές περισσότερο. Do replace old light bulbs with special energy-saving ones. They use up to 80% less energy than ordinary bulbs and about 15 times longer.

- Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα κόβονται για να γίνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και δισεκατομμύρια απο αυτές μπαίνουν στον κάδο απορριμάτων μετά τα Χριστούγεννα. Δοκιμάστε να ταχυδρομήσετε ηλεκτρονικές κάρτες για να περιορίσετε την κατανάλωση χαρτιού. Αν χρειαστεί να στείλετε χάρτινες κάρτες, ίσως θα ήταν καλύτερο αν στέλνατε κάρτες που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο χαρτί ή φύλλα κατασκευασμένα από κάνναβη(;)! Every year, hundreds of thousands of trees are chopped down to make Christmas cards and billions of those cards get put in the bin right after Christmas. Try e-mailing electronic cards to cut down on paper consumption. If you need to send paper cards, send cards made out of recycled paper or cards made of hemp(?)!

- Κλιματιστικά: Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα των κλιματιστικών σας τακτικά. Κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές, όταν δουλεύει, αλλιώς ο κρύος αέρας θα διαφύγει. Air-conditioning: Clean or replace the filters of your air-conditioning regularly. Keep windows and doors closed when it's running, or the cooled air will escape.

- Όπου είναι δυνατόν, μεταβείτε σε βιολογικά τρόφιμα! Τα οργανικά τρόφιμα δεν χρησιμοποιούν συνθετικά φυτοφάρμακα, παράγουν ελαφρώς λιγότερα αέρια θερμοκηπίου, και συνήθως αφήνουν περισσότερο χώρο για τη βιοποικιλότητα στις γεωργικές περιοχές. Where possible, switch to organic food! Organic food uses no synthetic pesticides, produces slightly less greenhouse gases and usually leaves more room for biodiversity in agricultural areas.

- Οι βρετανικές pub πετάνε 600.000 τόνους γυάλινων φιαλών ετησίως. Πιείτε μπύρα draught για να αποφύγετε τη συνεισφορά σας σε αυτή τη σπατάλη! UK pubs throw away 600.000 tones of glass bottles every year. Drink draught beer to avoid contributing to this waste!

- Μην πετάτε σκουπίδια! Αποφύγετε τη διάθεση κάθε είδους απορρίμματων στους δρόμους, στη φύση και ιδιαίτερα όχι στην υδρορροή. Αυτά τα σκουπίδια μπορεί να καταλήξουν στο σύστημα επεξεργασίας νερού και να επιβαρύνουν επιπλέον τη διαδικασία απολύμανσης. Επωφεληθείτε από τα καλάθια απορριμμάτων της πόλης. Βρίσκονται παντού και, άλλωστε, αυτός είναι ο λόγος τοποθέτησης τους! Don't litter! Avoid disposing any waste on the streets, in nature and especially not in the gutter. This rubbish can end up in the water treatment system and overcharge the decontamination process. Take advantage of city waste baskets. They are everywhere and that's what they are for!

- Πείτε ΟΧΙ στις χάρτινες πετσέτες! Μια σφουγγαρίστρα ή ένα σφουγγάρι θα κάνουν ακόμη καλύτερη δουλειά στον καθαρισμό των λεκέδων, οπότε γιατί να σπαταλούμε άδικα χαρτι; Μειώστε τα αποβλήτα σας και θα βοηθήσετε απίστευτα τα δέντρα! Say NO to paper towels! A mop or sponge will do an even better job at cleaning up a spill, so why waste paper? Reduce your waste and you'll help trees!

- Ενημερώσου! Ένας πράσινος πολίτης είναι πολίτης με βάση τη γνώση! Be informed! A green citizen is a knowledge based citizen!

- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο μόνο όταν είναι απολύτως πλήρες. Switch on the washing machine only when it's completely full.

- Κάντε ένα ντους αντί για μπάνιο! Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση νερού κατά το ένα τρίτο! Διακόψτε τη ροής του νερού όταν σαπουνίζεστε και αποφυγετε τα μεγάλης δειαρκείας ντους! Ένα ντους χρησιμοποιεί περίπου 30 με 80 λίτρα, ενώ ένα μπάνιο χρησιμοποιεί 150 με 200 λίτρα του πολύτιμου νερού. Εγκαταστήστε χαμηλής ροής κεφαλές των ντους και σκεφτείτε πριν αγοράσετε μια "δυνατή" μπανιέρα. Take a shower rather than a bath! This way you can cut your water consumption by a third! Pause the water flow when soaping and avoid long showers! A shower uses about 30 to 80 litres, while a bath uses 150 to 200 litres of precious water. Install low-flow shower heads and think before buying a power shower

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Τα ταλαιπωρημένα ζώα

http://www.youtube.com/watch?v=wvtlX-agT3Q

Εδώ μπορείτε να δείτε τι παθαίνουν τα ζώα απο το φαινόμενο του θερμοκηπίου...

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Πάω στην Πόλη χωρίς αυτοκίνητο

Εισήγηση για δραστηριότητες

1 Εισαγωγή

Στο πιο κάτω κείμενο καταγράφονται ορισμένες εισηγήσεις σχετικά με την διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Μέρας «Πάω στην πόλη χωρίς αυτοκίνητο» που γίνεται στις 22 Σεπτεμβρίου.

Στόχος της Μέρας αυτής αλλά και της βδομάδας που περιλαμβάνεται η 22α Σεπτεμβρίου γνωστής σαν Mobility Week που διοργανώνεται ταυτόχρονα σε εκατοντάδες πόλεις της Ευρώπης, είναι να υπενθυμίσει σε όλους ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν φιλικότερες για τους κατοίκους τους αν η κυκλοφορία στους δρόμους γίνεται με μειωμένη χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων, ενθαρρυνθεί η χρήση ποδηλάτων και λεωφορείων και δοθεί και πάλι η προτεραιότητα στους πεζούς.

Επίσης κάθε χρόνο οι διοργανωτές έχουν ένα ιδιαίτερο θέμα που προωθούν.

2 Δραστηριότητες για το κοινό


Στο χώρο όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες μπορεί να παρουσιαστούν:

1. Μικρές εκθέσεις – αγορά.
2. Δραστηριότητες όπου μπορεί το κοινό και ιδιαίτερα τα παιδιά να λάβουν μέρος.
3. Παρουσιάσεις – παραστάσεις.
4. Χώροι ξεκούρασης – φαγητού.

2.1 Μικρές εκθέσεις - αγορά

1. Μικρή λαϊκή αγορά
2. Παζαράκι με χειροτεχνήματα
3. Αγορές λουλουδιών και κάκτων που χρειάζονται και λιγότερο νερό - η έκθεση τους και μόνο θα ομορφύνει το χώρο ! Βοήθεια μπορεί να προσφέρουν ο Σύνδεσμος Κάκτων (τηλ 99431476) και το Mediterranean Garden Society
4. Πωλητές ποδηλάτων – παροχή συμβουλών για αγορά ποδηλάτου και επιδιορθώσεις ποδηλάτων.
5. Αρωματοθεραπεία & Foot massage
6. Μικροί εκθεσιακοί χώροι για βιώσιμη ανάπτυξη, ανακύκλωση κ.λ.π.
7. Αστυνομία και ασφάλεια στο δρόμο.
8. Μακιγιάζ προσώπου – για παιδιά.
9. Ζωγραφική πορτραίτα
10. Φυλλάδια ιστορικά / τουριστικά για την πόλη
11. Πληροφοριακό σταντ σχετικά με τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και τις διάφορες μετρήσεις.
12. Σταντς ενημέρωσης για τις διαδρομές των λεωφορείων στην πόλη και τη σύνδεση με το αεροδρόμιο.
13. Ενημερωτικό σταντ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (τηλ: 22817770) και της Ευρωβουλής (τηλ: 22870500) στην Κύπρο.
14. Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά μας στα ζώα σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις πολλές από τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
15. Διάθεση δέντρων στο κοινό – σε αυτό μπορεί να βοηθήσει το Τμήμα Δασών, η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και φυτώρια της περιοχής.
16. Βοήθεια για προβολή του έργου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της περιοχής όπως π.χ. περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικές, οργανώσεις στήριξης ασθενών, φιλανθρωπικές κλπ.

2.2 Δραστηριότητες

Πολλές από τις πιο κάτω δραστηριότητες μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με αντίστοιχες οργανώσεις. Στη προσωπική μου ιστοσελίδα, κάτω από την επιλογή "Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες" υπάρχει εκτενείς κατάλογος οργανώσεων σχετικές με το περιβάλλον1. Γύρος της πόλης με ποδήλατο
2. Εγκατάσταση απλών συστημάτων στάθμευσης ποδηλάτων – το τεχνικό σχέδιο του Αγγλικού πρότυπου είναι εδώ .
3. Φουσκωτός παιγνιδότοπος (τσουλήθρες …)
4. Παραδοσιακά παιγνίδια
5. Καλαθόσφαιρα – One–on-One ( ένα καλάθι)
6. Διάθεση ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από το κοινό.
7. Περίπατος με άλογα – άμαξα και παλιά αυτοκίνητα
8. Ζωγραφική
9. Δωρεάν ξεναγήσεις – περίπατοι στη πόλη.
10. Ποδηλατικός διαγωνισμός για παιδιά.
11. Ζωγραφιές στην άσφαλτο.
12. Διαγωνισμός Solar Car ( η modeling).

2.3 Παρουσιάσεις – παραστάσεις

1. Κουκλοθέατρο
2. Χορωδίες
3. Ποίηση
4. Μουσικά σχήματα –κλασσική μουσική, χορωδία
5. Επίδειξη πυροσβεστικής6. Επιδείξεις διαφόρων τύπων χορού
Ταχυδακτυλουργός
7. Κλόουν – Κωμικοί
8. Επιδείξεις γιόγκα - χαλάρωση
9. Γυμναστικές επιδείξεις και χοροί

2.4 Χώροι ξεκούρασης - φαγητού

1. Μικρά σταντς φαγητού – οι βιοκαλλιεργητές μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτό. Υπάρχουν 2 σύνδεσμοι: (α) Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και (β) Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών.
2. Επέκταση καφετεριών στο δρόμο
3. Όσοι έλθουν το πρωί με το ποδήλατό τους δωρεάν γλυκά και καφέ – πρόγευμα (χρήσιμο και από πλευράς προβολής στα ΜΜΕ)

3 Οργανωτικά

3.1 Διαφήμιση - Ενημέρωση

Για να πετύχουν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, όχι μόνο από πλευράς προγραμματισμού αλλά και την μετάδοση των σωστών μηνυμάτων, θα πρέπει να οργανωθεί μια καλή προβολή των δραστηριοτήτων.

Ταυτόχρονα θα πρέπει η κάθε πόλη να επιλέξει τρόπους προβολής της θεματολογίας που η κεντρική οργανωτική επιτροπή του θεσμού έχει επιλέξει

3.2 Δημόσιες συγκοινωνίες

Για να προβληθεί η χρήση των λεωφορείων:

1. Η μετακίνηση με λεωφορεία να είναι είτε εντελώς δωρεάν είτε σε ορισμένες περιοχές μόνο.
2. Να ζητηθεί από τις εταιρείες λεωφορείων να προβάλουν ιδιαίτερα τα δρομολόγια και τις χρεώσεις τους με επιτόπου πληροφόρηση.
3. Να γίνουν επεξηγήσεις στο κοινό για τις εναλλακτικές διαδρομές και τους δρόμους που θα κλείσουν.
4. Παρουσιάσεις στα σχολεία για τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.
5. Προώθηση χρήσης του σχολικού λεωφορείου.

3.3 Μετρήσεις

Το γεγονός ότι για μια μέρα θα περιοριστεί η κίνηση σε ένα η περισσότερους κεντρικούς δρόμους της κάθε πόλης, προσφέρει μια καλή ευκαιρία για να γίνουν διάφορες μετρήσεις.

Οι μετρήσεις αυτές, θα βοηθήσουν και στη μετέπειτα αξιολόγηση του προγράμματος.

Ως εκ τούτου γίνεται εισήγηση όπως:

1. Γίνουν μετρήσεις πριν και κατά τη διάρκεια της ημέρας σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο
2. Γίνουν μετρήσεις της κυκλοφορίας στους γύρο δρόμους πριν και την ημέρα των εκδηλώσεων.

Φυσικά το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας που είναι το αρμόδιο τμήμα για την ποιότητα του αέρα (http://www.airquality.gov. cy/)μπορεί να βοηθήσει στη συλλογή στοιχείων από μετρήσεις.Οι σταθμοί μέτρησης που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία είναι οι πιο κάτω:

Όνομα Σταθμού, Τοποθεσία

Κυκλοφοριακός Σταθμός Πάφου, Δίπλα από την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
Βιομηχανικός Σταθμός Ζυγίου, Στο χωριό Ζύγι στην Λάρνακα δίπλα από τον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό και στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού
Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - ΕΜΕΡ, Μεταξύ των χωριών Αγία Μαρίνα και Ξυλιατός στην Λευκωσία
Κυκλοφοριακός Σταθμός Λεμεσού, Βρίσκεται στο πάρκο Πέτρου Τσίρου στην Λεμεσό
Οικιστικός Σταθμός Λεμεσού, Στην γωνία Αγίας Σοφίας και Σεϋχελλών στην Λεμεσό
Οικιστικός Σταθμός Λάρνακας, Στην οδό Αριστοφάνους στην Λάρνακα
Κυκλοφοριακός Σταθμός Λάρνακας, Στην οδό Λουκή Πιερίδη στην Λάρνακα
Κυκλοφοριακός Σταθμός Λευκωσίας, Στον περίβολο του Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας
Οικιστικός Σταθμός Λευκωσίας, Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Αποστόλου Λουκά, στο Στρόβολο Λευκωσίας

3.4 Δημοσκόπηση

Προτείνεται όπως κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων γίνει δημοσκόπηση σε κάθε πόλη σχετικά με την εκδηλώσεις.

Η δημοσκόπηση πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που να επιτρέπουν την μετέπειτα αξιολόγηση των διαφόρων εκδηλώσεων, της προβολής, τις δημόσιες μεταφορές, απόψεις για το κυκλοφοριακό κλπ.

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Οργανώνοντας Πράσινες Εκδηλώσεις και Συνέδρια - Τρόφιμα και μεταφορές

Πολλές φορές πηγαίνουμε σε ένα συνέδριο όχι μόνο για να ακούσουμε τις παρουσιάσεις αλλά και για να συναντήσουμε κόσμο με τα ίδια ενδιαφέροντα. Είναι γνωστό εξ άλλου ότι πιο πολλά γίνονται συνομιλώντας στο πόδι με ένα φλιτζάνι καφέ και μερικά σνακς παρά με αλλεπάλληλες επιστολές.

Τρόφιμα

Σε τέτοιες συναντήσεις και ιδιαίτερα όταν έχουμε συμμετοχές από άλλες χώρες, το τι επιλέγουμε για τροφές έχει ιδιαίτερη σημασία. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν εδώ και καιρό επισημάνει της σημασία του "αγοράζω τοπικά". Πως όμως αυτό συνδυάζεται μαζί με άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους στην επιλογή του μενού και των υλικών;

* Τα τρόφιμα πρέπει να είναι φρέσκα και για μείωση των εκπομπών να μην έχουν φτάσει από μακριά (buy local) αλλά να είναι ντόπια και εποχής.
* Επιλέγουμε προϊόντα (π.χ. καφές και τσάι) από "Δίκαιο Εμπόριο"[Fair Trade].
* Επιλέγουμε υγιεινά τρόφιμα με θρεπτικά συστατικά και αποφεύγουμε φαγητά ψηλά σε λίπη, ζάχαρη και αλάτι.
* Δίνουμε προτίμηση σε βιολογικά (οργανικά) προϊόντα.
* Προσφέρουμε καλές επιλογές για χορτοφάγους.
* Επιλέγουμε να συνεργαστούμε με χώρους που κάνουν τις αγορές τους σε μεγάλα κιβώτια παρά σε ατομική συσκευασία του κάθε προϊόντος για μείωση των αποβλήτων.
* Αποφεύγουμε το εμφιαλωμένο νερό.
* Επιλέγουμε φρέσκα φρούτα εποχής παρά γλυκίσματα.
* Για μείωση της σπατάλης βεβαιωνόμαστε από πριν πόσοι από τους προσκεκλημένους μας θα μείνουν στο φαγητό.

Με τη βοήθεια του Συνδέσμου Καθηγητών Οικιακής Οικονομίας, γνωστών chef και με βάση αυτά που έχουν προτείνει οι επισκέπτες στο blog μου και στο Facebook, έχει ήδη ετοιμαστούν ορισμένες εισηγήσεις για σνακς και φαγητά, βασισμένες στα πιο πάνω.

Μεταφορές

Ακόμη ένα σημαντικότατο μέρος του συνεδρίου είναι το θέμα των μεταφορών για το οποίο στην Κύπρο έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα αλλά χρειάζονται πολλά ακόμη να γίνουν.

Μέσα από τα συνέδρια μπορούμε όμως να προωθήσουμε και αυτό το θέμα.

* Η επιλογή του χώρου θα πρέπει να γίνεται κοντά στο μεγαλύτερο όγκο των συμμετεχόντων για να μειωθούν τα ταξίδια.
* Υπόδειξη των χώρων στάθμευσης και ενθαρρύνοντας το περπάτημα.
* Χάρτες με υπόδειξη της διαδρομής που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος με τα πόδια, την ώρα που θα χρειαστεί και αν είναι δυνατό τις θερμίδες που θα καταναλώσει. Το ίδιο ισχύει για σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχής π.χ. εστιατόρια, πάρκα, μουσεία.
* Διαθέστε ποδήλατα σε όσους συμμετέχουν για κοντινά ταξίδια στην περιοχή μαζί με υποδείξεις για κοντινούς ποδηλατόδρομους ή περιοχές που μπορούν να επισκεφθούν εύκολα με ποδήλατο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, στο τέλος ή στην αρχή της εκδήλωσης.
* Εξέταση της δυνατότητας μεταφοράς όσων περισσοτέρων γίνεται με λεωφορείο. Πιο εύκολη η μεταφορά από άλλες πόλεις, υπάρχει η δυνατότητα υπόδειξης χώρου στάθμευσης εκτός πόλης και μεταφοράς των συμμετεχόντων με λεωφορείο.
* Ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να μοιραστούν αυτοκίνητο μέσω ιστοσελίδας ή δήλωση στη φόρμα συμμετοχής.
* Αν είναι συνεδρίαση μπορεί αυτή να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης;

Και τέλος

* Προσφέρεται σε κάθε συμμετέχοντα την ευκαιρία να αντισταθμίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πού ελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα για να φτάσει ως εκεί, να το αντισταθμίσει με δεντροφύτευση.

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Πράσινες Εκδηλώσεις και Συνέδρια - Οργανωτικά και η αίθουσα

Το φθινόπωρο είναι χωρίς αμφιβολία η εποχή των Συνεδρίων και των γενικών συνελεύσεων. Ακόμη πιο σημαντικό θα είναι φυσικά και το δεύτερο ήμισυ του 2012, όπου η Κύπρος θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παράμετροι που έχουν περιβαλλοντική πτυχή στα οργανωτικά ενός συνεδρίου είναι (1) τα Οργανωτικά, (2) η αίθουσα (3) ο χώρος της εκδήλωσης, (4) τα τρόφιμα και (5) οι μεταφορές.

Όσον αφορά τα Οργανωτικά τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν είναι:

* Η χρήση διαδικτύου για πληροφόρηση και εγγραφή μειώνει τη σπατάλη του χαρτιού. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί, εκτυπώστε και στις 2 πλευρές για εξοικονόμηση.
* Προτιμάτε την εκτύπωση σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνια που περιέχουν οργανικά συστατικά (vegetable -based). Αποφεύγετε όσο μπορείτε την εκτύπωση εγχρώμων φυλλαδίων.
* Σχεδιάστε τα φυλλάδια σας με τρόπο που να χωρούν περισσότερες πληροφορίες σε μια σελίδα (π.χ. μείωση περιθωρίων, εκτύπωση των Powerpoint handouts).
* Για μεγάλα κείμενα είναι καλύτερα να διατίθενται ηλεκτρονικά είτε με CD ή με memory stick, είτε σε ιστοσελίδες.
* Προτιμάτε να δίνετε τις πληροφορίες λίγο πριν την έναρξη για αποφυγή επανάληψης και απώλειας.
* Φάκελοι, χαρτί, Posters και postcards από ανακυκλωμένο υλικά όπου είναι δυνατό.
* Πένες και άλλα δώρα - να προτιμούνται οι οργανικές επιλογές (π.χ. παράγωγα καλαμποκιού ή πατάτας) και αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τα πλαστικά βεβαιωθείτε ότι αυτά κατασκευάστηκαν από μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού.
* Η εκτύπωση στα διάφορα είδη να είναι αρκετά διακριτική για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να μην καταλήγουν ως απόβλητα στο σπίτι/γραφείο. Κανένας δεν χρησιμοποιεί τσάντες και γραφικό υλικό με τεράστια γράμματα και σήματα μετά την λήξη του συνεδρίου.
* Να εξετάζεται σοβαρά η επιλογή χάρτινων φακέλων ή τσαντών από οργανικό βαμβάκι παρά των πολυτελών αλλά και δύσκολων σε διαχείριση ως απόβλητα δερμάτινων ή και πλαστικών φακέλων.
* Σχοινάκι που κρατεί την ταμπέλα με το όνομα του συμμετέχοντα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για γυαλιά ήλιου και μυωπίας.
* Επιστροφή των badges για επαναχρησιμοποίηση και το χαρτάκι τους στην ανακύκλωση.
* Να υπάρχει κάλαθος για χαρτί που θα σταλεί στην ανακύκλωση.
* Κουτί για άχρηστο αλλά σε καλή κατάσταση χαρτί, φυλλάδια και άλλο υλικό του συνεδρίου για επαναχρησιμοποίηση. Να δίνεται η επιλογή μη παραλαβής ορισμένου υλικού όπως π.χ. πένες, μπλοκ χαρτιού κλπ.
* Προβολή των περιβαλλοντικών μέτρων που θα εφαρμοστούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
* Να περιλαμβάνεται και ένα περιβαλλοντικό μήνυμα στις εκτυπώσεις.

Η αίθουσα που θα γίνουν οι συναντήσεις είναι επίσης πολύ σημαντική:

* Μεγάλες αίθουσες χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για κλιματισμό. Η αίθουσα θα πρέπει να έχει επομένως το κατάλληλο μέγεθος για τον αριθμό των συμμετεχόντων.
* Αίθουσες με φυσικό φωτισμό βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας αλλά βοηθούν το ακροατήριο να μένει συγκεντρωμένο.
* Για να μειωθεί η μετακίνηση, πρέπει να προτιμούμε αίθουσα πού διαθέτει δικό της εξοπλισμό.

Επιπλέον,

* Εξοπλισμός που δεν χρειάζεται δεν υπάρχει λόγος να μένει αναμμένος.
* Ο θερμοστάτης πρέπει να ρυθμίζεται σωστά. Η ψηλή θερμοκρασία το χειμώνα και η χαμηλή το καλοκαίρι δυσκολεύει τη συγκέντρωση του ακροατηρίου και σπαταλά ενέργεια.
* Η αίθουσα συνεδρίων πρέπει να διαθέτει διπλά τζάμια, και αυτόματο σύστημα φωτισμού και θέρμανσης που σβήνει όταν ο επισκέπτης φύγει από το δωμάτιο.
* Να υπάρχει δυνατότητα τηλεργασίας ούτως ώστε να μπορούν ακόμη και αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν να συμμετάσχουν στο συνέδριο.
* Τοποθέτηση κάδων για ανακύκλωση.

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Εκδηλώσεις Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

3/7/2010, 10:00 π.μ.
Καθαρισμός παραλίας Δεκέλειας

4/7/2010
Εκδήλωση διαμαρτυρίας στις Βάσεις Δεκέλειας κατά των αεροψεκασμών (chemtrails)

23/07/2010 - 24/07/2010, 18:00 - 24:00
Metal Festival "Για αυτούς που έφυγαν", στην εσωτερική αυλή των κεντρικών κτιρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου

05/08/2010, 15:00
Καθαρισμός παραλίας Λάρας

06/08/2010, 10:00
Εκδήλωση για τα πυρηνικά στο λιμανάκι της Πάφου, επέτειος καταστροφής Χιροσίμα


Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών σε συνεργασία με το Συνεργατικό Κίνημα Κύπρου τιμά τα εκατοντάχρονα του Συνεργατισμού και σας καλεί σε ημερίδα με θέμα:

Πράσινη Οικονομία - Πράσινες Θέσεις Εργασίας


Σάββατο, 26/06/2010, Ωρα 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Δεξιώσεων Σ.Π.Ε. Καϊμακλίου. Θα ακολουθήσει δεξίωση.

Για πληροφορίες στο 22518787

Ομιλητές:


κος Μιχάλης Τρεμόπουλος
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πρασίνων

Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου
Διευθυντής CIIM και καθηγητής στο Harvard

Δρ Κώστας Παπανικόλας
Πρόεδρος Ινστιτούτου Κύπρου

Χαιρετισμό θα απαευθύνουν:

κα Ιωάννα Παναγιώτου
Γ. Γ. Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών

κος Ανδρέας Μουσκάλλης
Πρόεδρος Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας

κος Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης
Γεν. Διευθυντής Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας

Θα προβληθεί ντοκυμανταίρ για το Συνεργατικό Κίνημα.

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Ανακοινώσεις

1) Προκήρυξη για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+

Στις 5 Μαΐου 2010 ανακοινώθηκε η 4η προκήρυξη στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE+:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:114:SOM:EN:HTML

Σχετική ανακοίνωση, καθώς και λεπτομέρειες για την Ενημερωτική Ημερίδα στις 30.6.2010 έχουν τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σχετικές πληροφορίες για τους όρους της προκήρυξης θα βρείτε εδώ: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm.

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, την αρμόδια αρχή για το Πρόγραμμα, μέχρι την Τετάρτη 1.9.2010. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή θα υποβάλει τις προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα γίνει και η αξιολόγησή τους. Η υλοποίηση των προτάσεων που θα εγκριθούν αναμένεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2012.
Στοιχεία Επικοινωνίας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες:

Ειρήνη Κωνσταντίνου, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’ iconstantinou@environment.moa.gov.cy τηλ.22408930, τηλεομ. 22774945
Μαριλένα Παπασταύρου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, mpapastavrou@environment.gov.cy
τηλ. 22408926, τηλεομ. 22774945

2) Διαβουλεύσεις για το νερό
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 14(1) (γ) της ΟΠΥ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
Ημερίδες Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο το Προσχέδιο Διαχείρισης των Υδάτων της Κύπρου

Λευκωσία 16 Ιουνίου 2010
Λεμεσός 23 Ιουνίου 2010
Πάφος 28 Ιουνίου 2010
Λάρνακας/Αμμοχώστου 29 Ιουνίου 2010

Όλες οι πληροφορίες μαζί με τις πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες και επεξηγήσεις εδώ:
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/Wdd.nsf/all/E3F4963642BAE48FC225773100351DCA?opendocument

3) Cyprus CSR Media Initiative

Λεπτομέρειες για την πιο πάνω πρωτοβουλία θα βρείτε εδώ:
http://theopemptou.com/portal/envieconomy/csrmediainitiative.html, όπως επίσης και τα 2 πρώτα φιλμάκια.
Όσες εταιρείες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην πιο πάνω πρωτοβουλία σαν μέρος της Εταιρικής Περιβαλλοντικής τους Ευθύνης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο ctheopemptou@ec.gov.cy?Subject=Media%20CSR

Όλες οι εκδηλώσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου εδώ: http://theopemptou.com/portal/agenda.html

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

Το ξέρατε ότι...

Το ξέρατε ότι με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε, εξοικονομούμε 2 βαρέλια πετρέλαιο?

Το ξέρατε ότι σε περίπτωση που όλος ο κόσμος (ναι, όλοι μας!) μάθει να συμπεριφέρεται όπως πρέπει στο περιβάλλον, θα χρειαστούν 300 χρόνια για να επανέλθει στην φυσική του κατάσταση? Φανταστείτε τώρα τι γίνεται... Έτσι δεν είναι κύριε Επίτροπε?

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Fix Cyprus

Μια ομάδα από νέους έχει ετοιμάσει μια ιστοσελίδα - http://fixcyprus.com/ η οποία με βάση τους δημιουργούς της παρέχει:

* Προς τους πολίτες: τη δυνατότητα αναφοράς τοπικών (πρακτικών) προβλημάτων με περιγραφή και υπόδειξη σε χάρτη της ακριβούς τοποθεσίας. Οι αναφορές αυτές
ταξινομούνται σε Διοικητικές Περιοχές (Δήμος και Επαρχία) και δημοσιεύονται ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να τις δει και να τις σχολιάσει.

* Προς τις τοπικές Αρχές: τη δυνατότητα άμεσης προβολής όλων των αναφορών που σχετίζονται με τη Διοικητική Περιοχή υπό την αρμοδιότητα τους. Επίσης, τα μέλη των Αρχών δύνανται να εγγράφονται σε λίστα για λήψη άμεσων ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που καταχωρείται σχετική αναφορά. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα σήμανσης των προβλημάτων με την ετικέτα «Έχει επιλυθεί», προβάλλοντας έτσι το παραγόμενο έργο.

Στην ιστοσελίδα αυτή έχουν ήδη καταχωρηθεί αρκετά παράπονα και η επισκεψημότητα της μετρά ήδη μερικές χιλιάδες επισκέπτες και αυξάνεται συνεχώς.

Από ότι με έχουν πληροφορήσει οι δημιουργοί σκοπεύουν να απευθυνθούν απευθείας με τον κάθε Δήμο.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Πρόσφατες αποφάσεις ευρωβουλής (19/05/2010)

Ενεργειακή απόδοση: νέα σήματα για οικιακές συσκευές και άλλα προϊόντα
(Σύνοδος Ολομέλειας)

Ενέργεια - 19-05-2010 - 15:42

Τα σήματα σε συσκευές όπως ψυγεία, πλυντήρια και φούρνοι πρέπει να περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας, αποφάσισαν οι Ευρωβουλευτές την Τετάρτη. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα μορφή του σήματος κατανάλωσης ενέργειας που εισαγάγει νέες κατηγορίες "Α+++" στο γνωστό σύστημα χρωμάτων. Στο μέλλον κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στην τιμή ή την κατανάλωση ενέργειας τέτοιων συσκευών θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κλάση στην οποία εντάσσεται.

Το υφιστάμενο ενεργειακό σήμα βοηθά ήδη τους καταναλωτές να αξιολογούν το κόστος λειτουργίας τους κατά την αγορά νέων οικιακών συσκευών, όπως ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, φούρνους και κλιματιστικά. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ανεξάρτητα από το αν το προϊόν αποδίδει καλώς (σκούρο πράσινο "Α" κατηγορία) ή κακώς (κόκκινο "G" κατηγορία). Ανάλογα με το είδος του προϊόντος, η σήμανση δείχνει επίσης την κατανάλωση νερού, το επίπεδο θορύβου ή την παραγωγή θερμότητας.

Επτά κατηγορίες, επτά χρώματα - νέα κορυφαία σήματα

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, η διάταξη του σήματος ενεργειακής απόδοσης θα επιτρέψει έως και τρεις νέες ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να αντανακλάται η τεχνολογική πρόοδος, αλλά θα περιορίσει το συνολικό αριθμό των κατηγοριών σε επτά. Η σημερινή κλίμακα είναι από το «Α» έως «G», έτσι στο μέλλον θα μπορούσε να εξελιχθεί ως εξής:

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "F",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α + +", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "Ε",

- Εάν ένα νέο προϊόν που καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ότι τα υφιστάμενα ταξινομείται ως "Α +++", τότε η κατηγορία με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας θα είναι "D",

Η σήμανση χρωμάτων - από το σκούρο πράσινο για τη λιγότερη κατανάλωση μέχρι το κόκκινο για τη μεγαλύτερη κατανάλωση - θα προσαρμοστεί αναλόγως, έτσι ώστε η καλύτερη σε ενεργειακή απόδοση κατηγορία θα παραμείνει σκούρο πράσινο και η χειρότερη σε κόκκινο.

Οι κατηγορίες σημάτων και τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα πρέπει να φέρουν σήμανση θα καθοριστούν από μια ομάδα εργασίας της Επιτροπής.

Η διαφήμιση των λευκών ειδών θα πρέπει να αναφέρουν την ενεργειακή απόδοση

Κάθε διαφήμιση που εστιάζεται στη κατανάλωση ενέργειας ή στην τιμή ενός συγκεκριμένου μοντέλου οικιακής συσκευής θα πρέπει να αναγράφει και την ενεργειακή κατηγορία του προϊόντος. Η διαφήμιση με πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να βοηθά τους καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές με βάση τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας των προϊόντων για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών τους μακροπρόθεσμα

Παρόμοια διάταξη θα εφαρμόζεται σε κάθε τεχνικό διαφημιστικό υλικό, όπως εγχειρίδια χρήσης και φυλλάδια κατασκευαστών, είτε προσφέρονται σε έντυπη μορφή είτε στο Διαδίκτυο.

Ενεργειακό σήμα για βιομηχανικές συσκευές και άλλα προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια

Στο μέλλον, εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια όπως ψυκτικοί θάλαμοι αποθήκευσης, προθήκες, βιομηχανικές συσκευές μαγειρικής, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και βιομηχανικοί κινητήρες θα πρέπει να φέρουν σήμα ενεργειακής απόδοσης.

Επιπλέον, η υποχρέωση ενεργειακής σήμανσης θα εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά "έχουν σημαντικό αντίκτυπο, άμεσο ή έμμεσο" στην εξοικονόμηση ενέργειας, όπως τα κουφώματα και οι υαλοπίνακες των παραθύρων ή εξωτερικές πόρτες, λέει το τελικό κείμενο.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο ενός έτους για την προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους στους νέους κανόνες σήμανσης.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τετάρτη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου νομοθετικού πακέτου που αφορά την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Άννυ Ποδηματά (Σ & Δ, Ελλάδα). Μια ξεχωριστή έκθεση για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, εγκρίθηκε την Τρίτη.


Ενεργειακή απόδοση κτιρίων μετά το 2020: Μόνο κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Την Τρίτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με στόχο μικρότερους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και περιορισμένη κατανάλωση σε όλη την ΕΕ, επιτρέποντάς της να πετύχει το στόχο της μείωσής κατά 20% το 2020. Οι οικοδομικοί κώδικες των κρατών μελών πρέπει να προσαρμοσθούν ώστε να επιβάλλουν σε όλα τα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το τέλος του 2020 σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να αναβαθμιστούν, όπου είναι δυνατόν.


Σήμερα τα κτίρια εκπροσωπούν το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και η βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για τις εκπομπές CO2.

Η οδηγία καθορίζει τους κανόνες για την ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων όσο και υφιστάμενων κτιρίων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη αυτών των απαιτήσεων σε "επίπεδα βέλτιστου-κόστους".

Υψηλότερα πρότυπα για τα νέα κτίρια

Όλα τα κτίρια από το τέλος του 2020 πρέπει να πληρούν ψηλά πρότυπα ενεργειακής εξοικονόμησης και, σε μεγάλο βαθμό, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα δημόσια κτίρια θα ανοίξουν το δρόμο δύο χρόνια νωρίτερα. Μέρος της χρηματοδότησης για τις εν λόγω αλλαγές θα προέλθουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Αναβάθμιση των υπαρχόντων κτιρίων

Όπου αυτό είναι εφικτό η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων κτιρίων θα πρέπει να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια μεγάλων ανακαινίσεων. Κατά την ανακαίνιση, οι ιδιοκτήτες θα ενθαρρύνονται να εγκαθιστούν «έξυπνους μετρητές» και να αντικαταστήσουν συστήματα θέρμανσης, ζεστού νερού και κλιματισμού με υψηλής απόδοσης εναλλακτικές λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας. Θα απαιτούνται τακτικές επιθεωρήσεις των λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

Η οδηγία που εγκρίθηκε σε δεύτερη ανάγνωση την Τρίτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομοθετικής δέσμης για την ενεργειακή απόδοση. Η έκθεση του ΕΚ εκπονήθηκε από την ευρωβουλευτή Silvia-Adriana Ţicău (S & D, Ρουμανία). Μια χωριστή έκθεση σχετικά με τη νέα σήμανση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ αναμένεται να εγκριθεί την Τετάρτη.

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

3η Ετήσια Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων

Κυριακή 09/05/2010 από τις 10.00πμ. - 07.00μμ
Χώρος Σπηλιών - Πάρκο της Ακρόπολης

Μετά την τεράστια επιτυχία των δύο προηγούμενων εκθέσεων , ο Σύνδεσμος Κάκτων και άλλων Παχυφύτων Κύπρου διοργανώνει την «3η Έκθεση Κάκτων και άλλων Παχυφύτων».
Την εκδήλωση θα εγκαινιάσει και φέτος ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου στις 11:30π.μ.

Την έκθεση στηρίζουν ο Δήμος Στροβόλου και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ο χορηγός της εκδήλωσης είναι τα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ HOME GROW - ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ.

Για ακόμη μια φορά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει σπάνιους συλλεκτικούς κάκτους και άλλα παχύφυτα, καθώς και φυτά κατάλληλα για καλλιέργεια στους κυπριακούς κήπους.

Πωλήσεις Φυτών και Βιβλίων
Στο χώρο της εκδήλωσης όπως και τα δύο προηγούμενα χρόνια θα πωλούνται κάκτοι και άλλα παχύφυτα από φυτώρια και παραγωγούς από όλη την Κύπρο. Επίσης θα εισαχθούν από το εξωτερικό σπάνια είδη φυτών αποκλειστικά για την Έκθεση και θα υπάρχουν προς πώληση μοσχεύματα φυτών και μεγάλη ποικιλία σχετικών βιβλίων.

Euphorbia veneris

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης φέτος θα δίνονται πληροφορίες και θα πωλούνται φυτά του πανέμορφου ενδημικού μας παχύφυτου Euphorbia veneris που είναι ξηρανθεκτικό και κατάλληλο για τους κυπριακούς κήπους.

Διαγωνισμός Φυτών

Παράλληλα με την έκθεση θα γίνει και διαγωνισμός. Όλα τα φυτά που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα εκτεθούν για επίδειξη στο κοινό. Ο κριτής του διαγωνισμού μας φέτος θα είναι ο κ. Rene Zahra , πεπειραμένος κριτής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Κάκτων και άλλων Παχυφύτων της Μάλτας που ιδρύθηκε το 1951.

Δωρεάν το Οκτασέλιδο Φυλλάδιο «Ο έξυπνος κήπος»

Επιπρόσθετα θα διανέμεται δωρεάν το φυλλάδιο «Ο έξυπνος κήπος», το οποίο εκδόθηκε από τον Σύνδεσμο σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με πληροφορίες για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον κήπο μας τα παχύφυτα.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Έλενα Αλωνεύτη στο τηλέφωνο 99 614686 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ealoneft@spidernet.com.cy.

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Οδηγός για Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη, Μέρος Α'

Σύμφωνα με το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001), εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, ορίζεται η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια αυτή επεκτείνεται πέρα απο την πλήρη τήρηση των νομικών υποχρεώσεων της εταιρίας, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Η εταιρική ευθύνη ξεκινά ως κουλτούρα, συμπεριφορά και δράση απο το εσωτερικό της εταιρίας και διευρύνεται προς τα έξω καλύπτωντας την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, αφού απο αυτόν αντλεί πόρους και σε αυτόν απορρίπτει.

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη μιας εταιρίας, επεκτείνεται:

Στην συμπεριφορά, τα προϊόντα και τις αποφάσεις εντός της εταιρίας
Στις μεθόδους παραγωγής
Στο προσωπικό
Στις μεθόδους εργασίας και τους όρους που βάζει η εταιρία στις συναλλαγές της με τρίτους
Σε δράσεις που αφορούν την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται (τοπική-ευρύτερη-παγκόσμια)

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη έχει στόχο:

Να συμβάλει στις προσπάθειες κατά των κλιματικών αλλαγών
Να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων μειώνοντας την συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Να μειώσει τη χρήση ενέργειας και να προωθήσει την ορθολογιστική χρήση της
Να προωθήσει τις καθαρές μορφές ενέργειας
Να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων
Να μειώσει την χρήση πρώτων υλών
Να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη
Να μειώσει την ρύπανση του υδροφόρου ορίζονται και των εδαφών
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών

Όταν μιλάμε για Ε.Π.Ε στην Κύπρο πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας και την νομοθεσία 189 του 2007 με τίτλο:

Ο περί της περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς


Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της νομοθεσίας είναι η υποχρέωση οποιασδήποτε εταιρίας να πάρει προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σε περίπτωση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς να αναλάβει την αποκατάσταση, διαφορετικά οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές, σε σημείο που ο ίδιος ο νόμος συστήνει στις εταιρίες να έχουν ασφάλεια.

Η Ε.Π.Ε. είναι ένας εθελοντικός τρόπος αντιμετώπισης των προβληματισμών της κοινωνίας.

Αναμένεται απο τις εταιρίες να εφαρμόσουν την Ε.Π.Ε, ούτως ώστε:

Να παρέχουν διαφάνεια και αρκετά στοιχεία για έλεγχο και όχι να οργανώνονται μόνο για δημοσιότητα
Να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους και να αναπροσαρμόζουν τις δράσεις τους
Να οργανώνουν τις δράσεις τους και να φροντίζουν για την συνέχεια τους. Η συνεχής και συστηματική δράση επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα και ενισχύει την αξιοπιστία και το θετικό προφίλ της εταιρίας
Να παρακολουθούν και να κατανοούν τα προβλήματα και να μην αναλώνονται σε θέματα λιγότερο σημαντικά ή σε λάθος στιγμή
Να διαχειρίζονται και την Ε.Π.Ε. τους με την ίδια προσοχή και σοβαρότητα που χειρίζονται άλλα σημαντικά θέματα και όχι ως ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας
Η επιχειρηματική στρατηγική να συμβαδίζει με ένα σύστημα αξιών τις οποίες η εταιρία πρεσβεύει
Να έχουν πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και προώθησης περιβαλλοντικών δράσεων
Να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στις δράσεις τους και
Ίσως το πιο σημαντικό, να επενδύουν στην εμπιστοσύνη του κοινού και των συνεργατών τους

Εφαρμογή προτύπων για την Ε.Π.Ε:

Με σκοπό την συστηματική προσέγγιση και ανάληψη δράσεων Ε.Π.Ε., τη συγκρισιμότητα των δράσεων αλλά και την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση τους, έχουν αναπτυχθείκατάλληλα πρότυπα τυποποίησης δράσεων. Τα πρότυπα αυτά ευκολύνουν την αναφορά και κοινοποίηση των δράσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραδείγματα τέτοιων προτύπων που επικεντρώνονται στο κομμάτι της περιβαλλοντικής ευθύνης που αφορά το περιβάλλον, είναι τα εξής:

ISO 26000, Global Reporting Intiative (GRI), Green Globe, United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (UNIWGE on ISAR).

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Ανακύκλωση και Λάρνακα

Έχει γίνει αρκετός λόγος τις τελευταίες μέρες για το θέμα της ανακύκλωσης στη Λάρνακα. Επειδή έχουν λεχθεί πολλά και μεταξύ αυτών και πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θεωρούμε σωστό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα προς αποκατάσταση της πραγματικότητας.

Ο προγραμματισμός της Green Dot Κύπρου με βάση του οποίου αδειοδοτήθηκε, αφορούσε κάλυψη των πέντε πόλεων της Κύπρου μέχρι τα μέσα του 2012. Με παρότρυνση και βοήθεια από το κράτος επισπεύστηκε το πρόγραμμα και ήδη καλύπτει τις 4 από τις 5 πόλεις ενώ μέσα στο 2010 θα καλυφθούν όλες οι πόλεις. Άρα δεν καθυστέρησε το πρόγραμμα αλλά αναπτύχθηκε πολύ πιο γρήγορα από ότι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Από την στιγμή που αναπτύσσεται σταδιακά (και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς) θα υπήρχε πρώτη, δεύτερη, τρίτη κ.λ.π. και τελευταία φάση. Και δεν είναι ούτε παράδοξα, ούτε παράλογα που έτυχε η Λάρνακα να είναι η τελευταία πόλη που μπαίνει στο πρόγραμμα. Κάθε λογικός σχεδιασμός θα επικεντρωνόταν πρώτα στις πόλεις με τη μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού (Λευκωσία και Λεμεσός). Στη συνέχεια όταν η επιλογή ήταν ποιος θα έπρεπε να καλυφθεί πρώτος μεταξύ Λάρνακας, Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου και πάλι η επιλογή της Πάφου και της ελεύθερης Αμμοχώστου ήταν λογική γιατί είναι οι αμιγώς τουριστικές περιοχές και πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι και την εικόνα της χώρας μας προς τις χιλιάδες των ξένων που επισκέπτονται τη χώρα μας (η μεγαλύτερη πηγή εισοδημάτων μας ως χώρα). Στο κάτω κάτω, αν επιλέγαμε τότε τη Λάρνακα και αφήναμε την Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο πίσω, δεν θα είχαμε τα ίδια παράπονα από την ελεύθερη Αμμόχωστο που επίσης θα εξυπηρετείται από το νέο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ή την Πάφο που εξυπηρετείται εδώ και μήνες από σύγχρονο ΧΥΤΑ και έχουν αυξημένο κόστος απόρριψης;

Τώρα όσον αφορά τις πληροφορίες για άλλο πρόγραμμα ανακύκλωσης στη Λάρνακα που έχουν δημοσιευτεί αυτές τις μέρες, το επιχείρημα ότι επειδή άργησε να έρθει η Green Dot Κύπρου τότε θα κάνουμε άλλο πρόγραμμα από μόνοι μας, δεν ευσταθεί. Από τις 16 Μαρτίου είχαμε αποταθεί στους δύο μεγάλους Δήμους της Λάρνακας και τους ζητήσαμε συνάντηση για έναρξη των διαβουλεύσεων για εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει ένταξη τριών Δήμων και οκτώ μεγάλων Κοινοτήτων με 105,000 κατοίκους το Νοέμβριο, ενώ θα γίνει προσπάθεια να γίνει ακόμη πιο σύντομα η έναρξη τους (π.χ. Σεπτέμβριο). Άρα που είναι η καθυστέρηση που καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία άλλου προγράμματος; Έτσι και αλλιώς και όλα να είναι συμφωνημένα, τεχνικά χρειάζονται 4-5 μήνες να αρχίσουν τα έργα (προμήθεια κάδων, μηχανημάτων, ενημέρωση κατοίκων κ.λ.π.).

Σχετικά με το πρόγραμμα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που παρουσιάζεται ως υποκατάστατη επιλογή του ολοκληρωμένου προγράμματος διαλογής στην πηγή που εφαρμόζουμε ως δίκτυο Green Dot οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι έχουν λεχθεί. Έχει παρουσιαστεί ως ένα πετυχημένο πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλη την Ελλάδα. Στην ουσία τα αποτελέσματα είναι πολύ πίσω από τα αρχικά αναμενόμενα. Ούτε μπορεί ένα τέτοιο πρόγραμμα να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.

Η ανακύκλωση γίνεται πιο εύκολη!

Η Green Dot Κύπρου εισάκουσε τις ανάγκες του κόσμου και γι’ αυτό κάνει την ανακύκλωση ακόμη πιο εύκολη για όλους μας. Από την 1η Φεβρουαρίου του 2010, στην Λεμεσό και στην Λευκωσία, η συλλογή του Χαρτιού πραγματοποιείτε ταυτόχρονα με την συλλογή του PMD (πλαστικά, μέταλλα και χαρτόκουτα ποτών τύπου Tetra Pak) μια φορά κάθε εβδομάδα.

Φυσικά, τα υλικά διαχωρίζονται κανονικά και ενώ αρχικά περνούσαν δύο ξεχωριστά φορτηγά την ίδια μέρα για να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του κοινού, σύντομα το σύστημα ενισχυθηκε με πιο κατάλληλα διαμορφωμένα φορτηγά (δύο ξεχωριστών τμημάτων) για την ταυτόχρονη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Προσπάθεια της Green Dot Κύπρου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών για την διευκόλυνση των πολιτών στην συμμετοχή στην ανακύκλωση. Ως εκ τούτου μαζί με την αλλαγή στον τρόπο συλλογής των δύο ρευμάτων σας δίνει και την δυνατότητα χρήσης της ειδικής καφέ διαφανής σακούλας για το χαρτί.

GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το ήξερες?

Το ήξερες εσύ ότι...

Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε, εξοικονομούμε 2 βαρέλια πετρέλαιο?

Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε, σώζουμε 17 δέντρα?

Με κάθε τόνο χαρτιού που ανακυκλώνουμε, εξοικονομούμε ενέργεια 4.100 Kw?

Με κάθε τόνο γυαλιού που ανακυκλώνουμε, εξοικονομούμε 135 βαρέλια πετρέλαιο?

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Πράσινες Θέσεις Εργασίας

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) και η Διεθνή Ένωση Συνδικάτων (ITUC) καθόρισαν τις "Πράσινες θέσεις εργασίας" τις θέσεις που δημιουργούνται στη γεωργία, βιομηχανία, έρευνα και ανάπτυξη, στη διοίκηση και σε υπηρεσίες που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Μια επιτυχημένη στρατηγική για Πράσινη Οικονομία περιλαμβάνει ολική κοστολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων με έμφαση στην ενέργεια και υλικά ούτως ώστε να αποθαρρύνει τη μη βιώσιμη ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση.

Μια Πράσινη οικονομία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη φύση και τους ανθρώπους και φροντίζει να δημιουργήσει αρκετές εργασιακά σωστές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στην Κύπρο υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων θέσεων με ορισμένα μέτρα να μην προϋποθέτουν κανένα κόστος από τη κυβέρνηση όπως π.χ. η εφαρμογή ορισμένων νομοθεσιών και πρακτικών.

Ανάλογα με την πολιτική που εφαρμόζει ένα κράτος μπορεί να γίνει επικέντρωση σε μέτρα που θα δημιουργήσουν για παράδειγμα δουλειές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνίτες, εργάτες και γενικά ανθρώπους με χαμηλό γενικά εισόδημα και ανέργους.

Τομείς οι οποίοι εύκολα προσφέρονται για εφαρμογή στην Κύπρο είναι αυτοί του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων, των μεταφορών αλλά και γενικά μέτρα που επιτυγχάνουν την αυτοχρηματοδότηση και την μείωση των δημόσιων λειτουργών.

Φυσικά για να ονομάζονται "πράσινες" οι νέες θέσεις θα πρέπει να έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Μερικά παραδείγματα από πρωτοβουλίες άλλων χωρών

1. Στις πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών δίνονται κίνητρα για ανακαινίσεις κτηρίων με τον όρο ότι αυτές θα κάνουν τα κτήρια πιο οικολογικά.
Πέραν από τη περιβαλλοντική πτυχή, μια ανακαίνιση δίνει εργασία σε όλων των ειδών τεχνίτες και μικρομεσαίους, άτομα δηλαδή που υποφέρουν περισσότερο από την οικονομική κρίση.

Επιπλέον αναζωογονούνται περιοχές που ήταν μέχρι τώρα υποβαθμισμένες, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνεται η εξάπλωση της πόλης στη φύση.
Το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα είναι αυτό που εφαρμόστηκε στη Γερμανία κάτω από τον τίτλο "απόδοση κτηρίων" και αποτελείτο από ένα ολοκληρωμένο πακέτο από ελάχιστες προδιαγραφές κτηρίων, δάνεια και επιχορηγήσεις με έμφαση στις ανακαινίσεις.
Παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στις Ηνωμένες πολιτείες αλλά αυτό στόχευε σε κατοικίες ατόμων με χαμηλά εισοδήματα.

2. Στην Αμερική βοήθεια στις αυτοκινητοβιομηχανίες συνοδευόταν από όρο να θέσουν στην αγορά ένα συγκεκριμένο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

3. Στην Γερμανία ορισμένη από τη βοήθεια επικεντρώθηκε στην κατασκευή τραίνων με βοήθημα στο προσωπικό των αυτοκινητοβιομηχανιών να μεταφέρουν την πολύ συγγενική κατάρτισή τους στην κατασκευή τραίνων, εφόσον μειώθηκαν πολύ οι πωλήσεις αυτοκινήτων.

4. Μια από τις πιο έξυπνες πρωτοβουλίες ήταν αυτή της πόλης του Βερολίνου όπου οι αρχές υπέδειξαν ενεργοβόρα κτήρια δημοσιοποίησαν τα ετήσια έξοδα σε ενέργεια και η εταιρεία που έπαιρνε τα μέτρα μείωσης της κατανάλωσης πληρωνόταν από τη διαφορά στο κόστος λόγω της εξοικονόμησης. Έτσι με μηδέν κόστος αναβαθμίστηκαν όλα τα δημόσια ενεργοβόρα κτήρια της πόλης.

5. Στην Ισπανία επιβλήθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε κτήρια ηλιοθερμικών (ηλιακούς θερμοσίφωνες) και φωτοβολταικών συστημάτων. Η στήριξη που δινόταν για να αντιμετωπιστεί το επιπλέον κόστος συνδύαζε χαμηλότοκα δάνεια, επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές.

6. Η Κίνα υποχρέωσε τις χίλιες πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες της να μειώσουν σε προκαθορισμένο ποσοστό την κατανάλωση ενέργειας τους.