Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 25 Απριλίου 2010

Οδηγός για Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη, Μέρος Α'

Σύμφωνα με το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001), εταιρική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη, ορίζεται η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια αυτή επεκτείνεται πέρα απο την πλήρη τήρηση των νομικών υποχρεώσεων της εταιρίας, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη.

Η εταιρική ευθύνη ξεκινά ως κουλτούρα, συμπεριφορά και δράση απο το εσωτερικό της εταιρίας και διευρύνεται προς τα έξω καλύπτωντας την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, αφού απο αυτόν αντλεί πόρους και σε αυτόν απορρίπτει.

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη μιας εταιρίας, επεκτείνεται:

Στην συμπεριφορά, τα προϊόντα και τις αποφάσεις εντός της εταιρίας
Στις μεθόδους παραγωγής
Στο προσωπικό
Στις μεθόδους εργασίας και τους όρους που βάζει η εταιρία στις συναλλαγές της με τρίτους
Σε δράσεις που αφορούν την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται (τοπική-ευρύτερη-παγκόσμια)

Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη έχει στόχο:

Να συμβάλει στις προσπάθειες κατά των κλιματικών αλλαγών
Να μειώσει τις εκπομπές αερίων ρύπων μειώνοντας την συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
Να μειώσει τη χρήση ενέργειας και να προωθήσει την ορθολογιστική χρήση της
Να προωθήσει τις καθαρές μορφές ενέργειας
Να μειώσει την παραγωγή αποβλήτων
Να μειώσει την χρήση πρώτων υλών
Να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη
Να μειώσει την ρύπανση του υδροφόρου ορίζονται και των εδαφών
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών

Όταν μιλάμε για Ε.Π.Ε στην Κύπρο πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας και την νομοθεσία 189 του 2007 με τίτλο:

Ο περί της περιβαλλοντικής ευθύνης όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς


Το πιο σημαντικό μέρος αυτής της νομοθεσίας είναι η υποχρέωση οποιασδήποτε εταιρίας να πάρει προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σε περίπτωση οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς να αναλάβει την αποκατάσταση, διαφορετικά οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές, σε σημείο που ο ίδιος ο νόμος συστήνει στις εταιρίες να έχουν ασφάλεια.

Η Ε.Π.Ε. είναι ένας εθελοντικός τρόπος αντιμετώπισης των προβληματισμών της κοινωνίας.

Αναμένεται απο τις εταιρίες να εφαρμόσουν την Ε.Π.Ε, ούτως ώστε:

Να παρέχουν διαφάνεια και αρκετά στοιχεία για έλεγχο και όχι να οργανώνονται μόνο για δημοσιότητα
Να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους και να αναπροσαρμόζουν τις δράσεις τους
Να οργανώνουν τις δράσεις τους και να φροντίζουν για την συνέχεια τους. Η συνεχής και συστηματική δράση επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα και ενισχύει την αξιοπιστία και το θετικό προφίλ της εταιρίας
Να παρακολουθούν και να κατανοούν τα προβλήματα και να μην αναλώνονται σε θέματα λιγότερο σημαντικά ή σε λάθος στιγμή
Να διαχειρίζονται και την Ε.Π.Ε. τους με την ίδια προσοχή και σοβαρότητα που χειρίζονται άλλα σημαντικά θέματα και όχι ως ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας
Η επιχειρηματική στρατηγική να συμβαδίζει με ένα σύστημα αξιών τις οποίες η εταιρία πρεσβεύει
Να έχουν πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης και προώθησης περιβαλλοντικών δράσεων
Να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στις δράσεις τους και
Ίσως το πιο σημαντικό, να επενδύουν στην εμπιστοσύνη του κοινού και των συνεργατών τους

Εφαρμογή προτύπων για την Ε.Π.Ε:

Με σκοπό την συστηματική προσέγγιση και ανάληψη δράσεων Ε.Π.Ε., τη συγκρισιμότητα των δράσεων αλλά και την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση τους, έχουν αναπτυχθείκατάλληλα πρότυπα τυποποίησης δράσεων. Τα πρότυπα αυτά ευκολύνουν την αναφορά και κοινοποίηση των δράσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη. Παραδείγματα τέτοιων προτύπων που επικεντρώνονται στο κομμάτι της περιβαλλοντικής ευθύνης που αφορά το περιβάλλον, είναι τα εξής:

ISO 26000, Global Reporting Intiative (GRI), Green Globe, United Nations Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (UNIWGE on ISAR).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου