Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακύκλωση: Μην τα πετάξεις, διαχώρισε τα! Recycling: Don't throw it, sort it!

Δώσε δύναμη στον κύκλο. Green Dot

Τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία συλλέγει η Green Dot Κύπρου, είναι ΜΟΝΟ τα ακόλουθα:

Το ρεύμα του PMD περιλαμβάνει:

Πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμινίου και λευκοσιδήρου) και χάρτινες συσκευασίες τύπου τετραπάκ.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Αν κατοικείτε σε μονοκατοικία, τότε το σακούλι PMD της Green Dot Κύπρου συλλέγεται απο το πεζοδρόμιο σας.

Αν κατοικείτε σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αλλά τα σκύβαλα σας συλλέγονται απο ειδικό μεγάλο, πράσινο κάδο κοντά στο σπίτι σας, τότε θα προσέξετε ότι δίπλα απο τον κάδο αυτό τοποθετήθηκε ή πρόκειται να τοποθετηθεί σύντομα ένας άλλος κάδος χρώματος μπλε, με τα διακριτικά της Green Dot Κύπρου. Σε αυτό τον κάδο τοποθετήστε ΜΟΝΟ τα σακούλια του PMD. Αν δεν τοποθετηθεί κάδος, τότε η συλλογή γίνεται απο το πεζοδρόμιο.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του PMD?

Το ρεύμα του PMD συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του χαρτιού. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις συσκευασίες PMD στο ειδικό διάφανο σακούλι της Green Dot Κύπρου και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα στα σημεία που αναφέρονται πιο πάνω.

Τα σακούλια PMD είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε απο τις υπεραγορές της περιοχής σας.

Μετά τη συλλογή των συσκευασιών του ρεύματος του PMD, τα σακούλια του PMD μεταφέρονται σε ειδική μονάδα, όπου διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθούνται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του χαρτιού περιλαμβάνει: ξηρά χαρτόκουτα (φαρμάκων, παπουτσιών, δημητριακών) και χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, διαφημιστικά και χαρτί γραφείου.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού; Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται απο σπίτι σε σπίτι, απο το πεζοδρόμιο της κατοικίας σας. Τοποθετείστε τα πιο πάνω υλικά έξω απο το σπίτι σας είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο, είτε δεμένα σε δέμα, είτε στα ειδικά καφέ σακούλια της Green Dot Κύπρου, είτε σε πλαστικό κιβώτιο χρώματος καφέ, το οποίο αφού αδειάσει θα σας επιστραφεί για να ξαναχρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. Αν και, όπως αναφέραμε, κυκλοφορούν στην αγορά τα ειδικά καφέ σακούλια, εν τούτοις καλό θα ήταν να αποφύγετε την τοποθέτηση των χαρτιών σε πλαστικά σακούλια, προτιμώντας, όπου αυτό είναι εφικτό φυσικά, μια απο τις άλλες μεθόδους.

Προστατέψτε το χαρτί απο την βροχή. Σε περίπτωση που βρέχει, τότε χρησιμοποιείστε το ειδικό κουτί με πώμα για να μεταφέρεται το χαρτί έξω για συλλογή. Ειδικά κουτιά αυτού του τύπου θα βρείτε στις υπεραγορές και στα καταστήματα DIY.

Πότε συλλέγεται το ρεύμα του χαρτιού?

Το ρεύμα του χαρτιού συλλέγεται μια φορά την εβδομάδα από το σπίτι σας, μαζί με το ρεύμα του PMD. Μαζέψτε και τοποθετείστε όλες τις χάρτινες συσκευασίες με μια απο τις μεθόδους που αναφέρονται πιο πάνω και τοποθετείστε τα τη σωστή μέρα έξω απο το σπίτι σας.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του χαρτιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα, όπου γίνεται ο διαχωρισμός του σε διάφορες κατηγορίες και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Το ρεύμα του γυαλιού περιλαμβάνει: γυάλινα μπουκάλια, βαζάκια και άλλες γυάλινες συσκευασίες.

Πως συλλέγεται το ρεύμα του γυαλιου;

Είναι το μόνο ρεύμα υλικών που δεν συλλέγεται απο το σπίτι σας, καθότι η ανάμειξη του γυαλιού με άλλα υλικά, προκαλεί προβλήματα στα άλλα υλικά. Αφου διαχωρίσετε τα γυάλινα μπουκάλια και τις άλλες γυάλινες συσκευασίες απο τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα, πρέπει να τα μεταφέρετε στους ειδικούς κάδους σχήματος καμπάνας που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικά και προσβάσιμα σημεία στη γειτονιά σας. Όλες οι γυάλινες συσκευασίες, ανεξαρτήτως χρώματος, τοποθετούνται στον ίδιο κάδο.

Μετά τη συλλογή, το ρεύμα του γυαλιού μεταφέρεται σε ειδική μονάδα για καθαρισμό και άλεσμα και στη συνέχεια προωθείται για ανακύκλωση.

Συμμετέχουσες Τοπικές Αρχές στο πρόγραμμα ανακύκλωσης:

Λευκωσία: Δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λατσιών, Λακατάμειας, Αγ. Δομετίου και Έγκωμης.

Λεμεσός: Δήμοι Λεμεσού, Αγ. Αθανασίου, Κ. Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς, Γερμασόγειας. Κοινότητες: Αγ. Τύχωνα, Μουτταγιάκας Ύψωνα.

Δήμοι και κοινότητες: Επαρχίας Πάφου και ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Give power cycle. Green Dot

Recyclable materials collected or Green Dot Cyprus, only the following:

The stream of PMD include:

Plastic bottles and jars, metal containers (aluminum and tin) and paper packaging type tetrapak.

How to collect the stream of PMD?

If you live in a house, then the PMD bag of Green Dot Cyprus is collected from your sidewalk.

If you live in an apartment or house, but you refuse collected by a special large green bin near your home, you will notice that next to the bucket is placed or will be soon placed another blue bin, with the insignia of Green Dot Cyprus. In this bucket load ONLY the bags of PMD. If not mounted bucket, then the collection is from the sidewalk.

When the stream of PMD is collected?

The stream of PMD is collected once a week from home, along with the current paper. Pick and place all packages in PMD special transparent bag of Green Dot Cyprus and place the correct day in the points mentioned above.

The PMD bags are available and can be purchased from supermarkets in your area.

After collecting the packaging of the stream of PMD, the PMD of the bags are transported in special units, divided into different categories and then forwarded for recycling.

The current paper include: dry cardboard boxes (medicines, shoes, cereal) and cardboard boxes, newspapers, magazines, brochures and office paper.

How to collect the stream of paper? The current paper is collected from house to house, from the sidewalk of your home. Place the above materials outside your home or in a carton, or tied to a package, or in special brown bags of Green Dot Cyprus, either brown plastic box, which once emptied will be returned for reuse for the same purpose. Although, as mentioned, the market specially coffee bags, though it would avoid putting the paper in plastic bags, preferring, where possible, of course, one of the other methods.

Protect your card from the rain. If it rains, then use a special box with lid to carry the paper out for collection. Special packs of this type found in supermarkets and shops in DIY.

When collected the current paper;

The current paper is collected once a week from home, along with the tide of PMD. Gather and pack all cartons with one of the methods mentioned above and place the correct day outside the home.

After collection, the current paper is transferred to a special unit where there is separation into different categories and then forwarded for recycling.

The stream of glass include: glass bottles, jars and other glass containers.

How to collect the stream of glass?

Is the only current material is collected from your home, because the mixing glass with other materials, causing problems for other materials. After separating the glass bottles and other glass containers from other household waste, you must transfer to the special bell-shaped containers have been placed at key points and accessible in your neighborhood. All glass containers, regardless of color, are placed in the same bucket.

After collection, the stream of glass is transferred to a special unit for cleaning and grinding and then forwarded for recycling.

Participating Local Authorities in the recycling program:

Nicosia: Nicosia Municipality, Aglantzia, Strovolos Latsia, Lakatamia, St. Dometiou and Engomi.

Limassol: Limassol, Agios Athanasios, K. Polemidhia, Mesa Neighborhood, Yermasoyia. Communities: St. Tycho, Mouttagiakas heights.

Municipalities and communities of District Paphos Famagusta free.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου