Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Η αλλαγή του κλίματος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, Climate change and global warming

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου απεικονίζεται ως εξής: Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα στην ατμόσφαιρα πάνω απο την ατμόσφαιρα της Γης. Το στρώμα αυτό δρα σαν κουβέρτα και παγιδεύει την θερμότητα του Ήλιου. Χωρίς αυτά τα αέρια η ηλιακή ενέργεια θα διέφευγε πίσω στο διάστημα. Αυτή η φυσική διαδικασία ονομάζεται "φαινόμενο του θερμοκηπίου" και χωρίς αυτό η μέση θερμοκρασία στη γη θα ήταν -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τώρα είναι +15 βαθμούς.

Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα (το γνωστό σε όλους μας CO2), μεθανίου και πρωτοξειδίου του αζώτου, τα οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου και αυξάνουν τη θερμοκρασία. Αυτή η υπερθέρμανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας ονομάζεται "ενισχυμένο" φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι κλιματικές αλλαγές είναι πραγματικότητα

Η δεκαετία του '90 ήταν η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Τα τελευταία 100 χρόνια, η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74 βαθμούς Κελσίου παγκοσμίως και κατά σχεδόν 1 βαθμό στην Ευρώπη, γεγονός που συνιστά ασυνήθιστα ταχεία θέρμανση. Πράγματι, ο 20ος αιώνας ήταν ο θερμότερος αιώνας και η δεκαετία του '90, όπως προαναφέραμε, η θερμότερη της τελευταίας χιλιετίας. Αυτή η τάση της υπερθέρμανσης όμως, συνεχίζεται: τα έντεκα θερμότερα έτη έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκατριετία!!

Η Διεθνής Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), προβλέπει ότι μέχρι το 2100 η μέση παγκόσμια θερμοκρασία είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,8 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου - στην χειρότερη των περιπτώσεων εως και 6,4 βαθμούς Κελσίου - εκτός αν οι άνθρωποι αναλάβουν δράση για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αν και με την πρώτη ματιά η διαφορά δεν μοιάζει ιδιαίτερα σημαντική, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων, πριν 11.500 χρόνια, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη ήταν μόνο κατά 5 βαθμούς χαμηλότερη απο τη σημερινή, παρ' όλ' αυτά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης ήταν καλυμένο με πάγο!!!

Τα αέρια του θερμοκηπίου σχηματίζουν ένα στρώμα πάνω απο την επιφάνεια της Γης, σαν κουβέρτα. Όσο περισσότερα αέρι παράγονται, τόσο πιο παχιά γίνεται η κουβέρτα. Ο ήλιος ακτινοβολεί θερμότητα στη γη. Ένα μέρος απο αυτήν αντανακλάται και επιστρέφει στο διάστημα, ένα άλλο όμως παγιδεύεται απο τα αέρια του θερμοκηπίου και παραμένει στη γη. Αποτελέσματα όλων αυτών είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη!

The greenhouse effect is shown as follows: Greenhouse gases form a layer in the atmosphere above the Earth's atmosphere. This layer acts like a blanket and trap heat from the Sun. Without these gases, solar energy would escape back into space. This natural process called "greenhouse effect" and without it the average temperature on earth would be -18 degrees Celsius, and now is 15 degrees.

However, human activities contribute to increasing atmospheric concentrations of greenhouse gases, especially carbon dioxide (known to us all CO2), methane and nitrous oxides, which enhance the natural greenhouse effect and increasing the temperature. This warming caused by human factor called "enhanced" greenhouse effect.

Climate change is happening

The '90s were the warmest of the last millennium. Over the past 100 years, the average air temperature at the surface of the planet has risen by 0.74 degrees Celsius in the world and by almost 1 degree in Europe, which is an abnormally rapid heating. Indeed, the 20th century was the warmest century and the '90s, as mentioned above, the warmest of the last millennium. This trend is global, however, continues: the eleven warmest years recorded in the last thirteen!

The International Panel on Climate Change (IPCC), predicts that by 2100 the average global temperature is likely to increase further by 1.8 to 4 degrees Celsius - in the worst case up to 6.4 degrees Celsius - unless people take action to reduce greenhouse gas emissions. Although at first glance, the difference does not seem particularly important during the last Ice Age, 11,500 years ago, average global temperatures were only 5 degrees lower than today, despite all that much of Europe was covered with ice!

Greenhouse gases form a layer above the Earth's surface, like a blanket. The more gas is produced, the more fat is the blanket. The sun radiates heat to the earth. Part of it is reflected back into space, but another is trapped by greenhouse gases and remains on earth. Results of all these is the warming of the planet!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου