Μοναδικοί επισκέπτες

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Nature Conservation Unit

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick επικεντρώνεται σε θέματα διαχείρησης και διατήρησης φυσικών πόρων, διατήρησης της βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης και καλλιέργειας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην Κύπρο. Η Μονάδα αποτελεί τη μοναδική δομή σε ολόκληρο το ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που εξειδικεύεται στα θέματα διατήρησης βιοποικιλότητας. Παρά το γεγονός ότι η Μονάδα δημιουργήθηκε πολύ πρόσφατα, έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες και πολυδιάστατο ερευνητικό έργο. Ήδη έχει εξασφαλίσει την έγκριση χρηματοδότησης για την υλοποίηση μιας σειράς ερευνητικών έργων μέσα απο διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας καθώς και από την Κυπριακή Κύβέρνηση. Τα προγράμματα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στη Μονάδα να αποκτήσει σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό, ο οποίος παρέχει στα στελέχη της τη δυνατότητα για ανάπτυξη και νέων ερευνητικών προτοβουλιών. Μέσα απο την ανάπτυξη των πιο πάνω δραστηριοτήτων, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick έχει ήδη δώσει έντονο το στίγμα της, τόσο στα περιβαλλοντικά, όσο και τα ερευνητικά δρώμενα της Κύπρου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης

Σύμφωνα με παρατηρήσεις ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Frederick, σημαντικό μέρος του πλυθησμού του σπάνιου φυτού Sideritis Cypria (Σιδερίτης η Κύπρια ή Κυπριακό τσάι του βουνού), το οποίο απαντά αποκλειστικά στην οροσειρά του Πενταδακτύλου, καταστράφηκε λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και η μεγαλύτερη απειλή για την Κυπριακή Τουλίπα, ένα πανέμορφο φυτό που δεν απαντά σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου (εκτός απο την Ολλανδία, τη χώρα της τουλίπας, στην διασταύρωση της συγκεκριμένης τουλίπας βοήθησε και η κυπριακή), είναι η υπερσυλλογή των βολβών της για εμπορικούς σκοπούς.

Το Πανεπιστήμιο έχει προστατεύσει φυσικό υλικό απο τα είδη αυτά στην Τράπεζα Σπερμάτων της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για επανεισαγωγή των ειδών στο φυσικό τους βιότοπο.

The Nature Conservation Unit of the University Frederick focuses on management and conservation of natural resources, biodiversity conservation, environmental education and environmental education and farming culture in Cyprus. The Unit is the only structure in the entire academic system in Cyprus, specializing in the conservation of biodiversity. Although the unit was created only recently, has developed important initiatives and multidisciplinary research project. Already has secured funding approval to implement a series of research projects through various programs of the European Union, the United Nations, the Research Promotion Foundation and by the Cypriot government. These programs have enabled the unit to acquire modern research equipment, which offer members the opportunity to develop new research and protovoulion. Through the development of the above activities, the Nature Conservation Unit of the University Frederick has already given a strong position, both in environmental, research and events in Cyprus.

EXAMPLES - Bank Seed Unit Conservation of Nature

According to submissions of research projects at the University of Frederick, an important part of the cohort of patients rare plant Sideritis Cypria (Sideritis to Cyprus or Cyprus mountain tea), which appears only in Pentadaktylos range, was destroyed due to weather conditions in recent years in Cyprus and the greatest threat to the Cyprus tulip, a beautiful plant that does not answer to any part of the world (apart from the Netherlands, the country of tulips, the tulips intersection of this helped and Cyprus) is overcollecting bulbs for commercial purposes.

The University has protected natural material from these species in the seed banks of the Unit for Nature Conservation, which will be used for future reintroduction of species in their natural habitat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου