Μοναδικοί επισκέπτες

Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Μικρά μυστικά για προστασία του περιβάλλοντος, μέρος Δ'. Some tips for environmental protection, part D'.

- Μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής. Τηλεοράσεις και ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν το 85% περίπου απο την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί και όταν είναι ενεργοποιημένο. Έτσι, απενεργοποιήστε το! Don't leave electronic devices on standby. Tv's and computers use about 85% as much electricity as when they are switched on. Switch things off at the wall.

- Εγκαταστήστε τουαλέτα με διπλό φλας. Σε παλαιότερα μοντέλα εισάγετε ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο άμμο στο καζανάκι. Install a dual flash toilet. In older models insert a plastic bottle full of sand in the cistern.

- Βράστε μόνο όσο νερό χρειάζεστε. Κάθε φορά που θέλετε να φτιάξετε καφέ ή τσάι, βράστε μόνο όσα φλυντζάνια χρειάζεστε πραγματικά. Θα εξοικονομήσετε αρκετή ενέργεια για να ανάψετε μια λάμπα για αρκετές ώρες. Boil only as much water as you need. Every time you want to make a cup of coffe or tea, only boil the number of cupfuls you actually need. You will save enough energy to run a light bulb for several hours.

- Βάλτε ένα καπάκι στις κατσαρόλες σας κατά το μαγείρεμα. Μπορείτε να εξοικονμήσετε έως και το ένα τέταρτο της ενέργειας που απαιτείται για την προετοιμασία των πιάτων. Οι χύτρες ταχύτητας και οι ατμομάγειρες είναι ακόμη καλύτερα: μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 70%!!! Put a lid on your pots when cooking. You can save up to a quarter of the energy needed for preparing the dish. Pressure cookers and steamers are even better: they can save about 70%!!!

- Για την ανακύκλωση των γκρίζων νερών και τη σύνδεση γεώτρησης με την τουαλέτα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, του οποίου οι κεντρικές υπηρεσίες βρίσκονται στη λεωφόρο Τζων Κένεντυ, στην Παλλουριώτισσα. Ορισμένοι συνδυασμοί επιδοτούνται από την κυβέρνηση. Για περισσότερες πληροφορίες, http://www.moa.gov.cy/wdd. For recycling of Grey Water and connection of Borehole with the toilet, contact the Water Development Department, whose central offices are on John Kennedy avenue, in Pallouriotissa. Some schemes are subsidised by the government. For more info, http://www.moa.gov.cy/wdd

- Μοιραστείτε εφημερίδες και περιοδικά με τους φίλους, τους συναδέλφους ή τους γείτονες παρά να αγοράσετε τις δικές σας και προσπαθήστε να βρείτε μια δεύτερη χρήση γι 'αυτές. Για παράδειγμα, ώς χαρτί περιτυλίγματος, πριν τις ανακυκλώσετε. Share newspapers and magazines with friends, colleagues or neighbours rather than always buying your own and try to find a second use for them. For example, as wrapping paper, before you recycle them.

- Εκτυπώστε λιγότερο! Στο γραφείο ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας για την περαιτέρω χρήση της άλλης πλευράς του χαρτιού και λιγότερη εκτύπωση, αρχειοθετώντας τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα συνημμένα τους. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε και να δημιουργήσετε συνήθειεςπου δεν απαιτούν τις χρήσεις χαρτού. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση χαρτιού στο γραφείο αυξάνεται κατά 20% ετησίως και η web-based τεχνολογία αυξάνει απλά την εκτύπωση εγγράφων. Κατά μέσο όρο κάθε εργαζόμενος χρησιμοποιεί περίπου 50 φύλλα μεγέθους Α4 ανά ημέρα. Print less! At the office encourage your colleagues to re-use the other side of paper and print less by archiving their e-mails and attachments. You can also try and create paperless habits. Some studies show that office paper consumption is rising by 20% per year and web-based technology is actually increasing the printing of documents. On average each worker uses about 50 sheets of A4 size per day.

- Αν και πλαστικά, τα χριστουγεννιάτικα δέντρα που διαρκούν περισσότερο και, δεδομένου ότι δεν απαιτείται να κοπεί ένα πραγματικό δέντρο, μπορεί να φαίνεται σαν η πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η πιο πράσινη επιλογή είναι να βρούμε ένα όμορφο δοχείο, να το διακοσμήσουμε, και μπορούμε να το επαναφυτεύσουμε μετά τις διακοπές. Though plastic Xmas trees last longer and may seem like the more eco-friendly choice since they don't require chopping down a real tree, they actually are not the greenest choice. The greenest option is to find a beautiful potted plant to decorate that you can replant after the holiday.

- Φυτέψτε ένα δέντρο. Καθώς τα δέντρα κάνουν "τρώνε", τα φύλλα τους απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Πραγματικότητα: Στην διάρκεια της ζωής του ένα δέντρο μπορεί να απορροφήσει ένα ολόκληρο τόνο του άθλιου αυτού αερίου. Έτσι, η φύτευση ενός δέντρου είναι ένα απίστευτα πράσινο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Plant a tree. As trees make food, their leaves soak up carbon dioxide from the air. Fact: In its lifetime a single tree can soak up a whole tonne of the ghastly gas. So planting a tree is a horribly green thing to do.

- Αγοράστε επανεγγράψιμα CD και DVD και όχι δίσκους μιας χρήσης ή, ακόμα καλύτερα, αποθηκεύστε αρχεία σε ένα memory stick. Buy rewritable CDs and DVDs rather than single-use disks or, even better, save files onto a memory stick.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου